Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 7

Quảng cáo

UNIT 7. POLLUTION

(SỰ Ô NHIỄM)

GETTING STRATED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

A CLOSER LOOK 1

14.

15.

16.

17.

A CLOSER LOOK 2

18.

19.

20.

21.

COMMUNICATION

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

SKILLS 1

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

SKILLS 2

38.

39.

40.

41.

42.

LOOKING BACK

43.

PROJECT

44.

>> Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7 Tiếng Anh 8 mới

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close