Getting started trang 48 Unit 5 Tiếng Anh 8 mới

Em có thể tìm những thành ngữ sau trong bài đàm thoại? Cố gắng giải thích nghĩa.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 a

Video hướng dẫn giải

Task 1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

 

Which festival should I see?

Peter: Hey, I'm visiting Viet Nam this spring. I really want to see a festival

There.

Duong: Really? Well, how about the Hue Festival?

Peter: What's that? And when is it?

Duong: It's in April. There's lots to see - a grand opening ceremony, an ao

dai fashion show, a Dem Phuong Dong or oriental night show, royal court

music performances... and sporting activities like human chess, boat races...

Peter: Sounds great! How about festivals in February or March?

Duong: Well, there's the Tet holiday. Why don't you come for that?

Peter: Are you sure? But it's your family reunion.

Duong: Sure! Come and join the celebration. To welcome Tet, we prepare a five-fruit tray and make jam and chung cakes. It's hard to explain on the phone. Just come, you won't regret it.

Peter: Thanks, Duong!

Duong: Yes.... Then on the 12th day of the first lunar month I'll take you to Bac Ninh Province, which is north of Ha Noi, to see the Lim Festival.

Peter: Slow down, Duong! The 'What' festival?

Duong: Lim - there's traditional quan ho singing which is performed on

dragon boats, and folk games like swinging on huge bamboo swings,

wrestling..

a. Tick () true (T) or false (F)

(Chọn đúng (T) hay sai (F).)

 

T

F

1. Peter will come to Viet Nam in spring.

 

 

2. Peter wants Duong to recommend somewhere to go.

 

 

3. Duong says that Peter should come to Hue and Da Nang.

 

 

4. Peter doesn't want to come to the Hue Festival.

 

 

5. Duong recommends Peter to see the Hue Festival, the Lim Festival, and to celebrate the Tet holiday with his family.

 

 

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Peter: Này, mình sẽ thăm Việt Nam vào mùa xuân này. Mình thật sự muốn xem một lễ hội nơi đây.

Dương: Thật à? À, thế lễ hội Huế thì sao?

Peter: Đó là lễ hội gì? Và khi nào nó diễn ra?

Dương: Nó vào tháng 4. Có nhiều điều để xem - một nghi lễ khai hội hoành tráng, một chương trình thời trang áo dài, một Đêm Phương Đông hoặc chương trình đêm phương đông, trình diễn nhạc cung đình... và những hơạt động thể thao như cờ người, đua thuyền...

Peter: Nghe hay đấy! Vậy những lễ hội vào tháng 2 hoặc 3 thì sao?

Dương: À, có nghỉ lễ Tết. Tại sao bạn không đến vào dịp đó nhỉ?

Peter: Bạn chắc chứ? Nhưng đó là dịp đoàn tụ gia đình bạn mà.

Dương: Chắc chắn rồi! Hãy đến và tham gia lễ hội. Để chào đón Tết, chúng mình chuẩn bị khay ngũ quả, làm mứt và bánh chưng. Thật khó để giải thích qua điện thoại. Chỉ cần đến, bạn sẽ không phải tiếc đâu.

Peter: Cảm ơn Dương.

Dương: À... Sau đó vào ngày 12 của tháng Giêng Âm lịch, mình sẽ dẫn bạn đi Bắc Ninh, nằm ở phía Bắc Hà Nội, để xem lễ hội Lim.

Peter: Từ từ đã nào Dương! Lễ hội gì nhỉ?

Dương: Hội Lim - có một bài hát quan họ truyền thống mà được trình diễn trên những con thuyền rồng và những trò chơi dân gian như đánh đu trên những tre khổng lồ, đấu vật...

Lời giải chi tiết:

1. T

(Peter sẽ đến Việt Nam vào mùa xuân. => Đúng)

Giải thích: Dựa vào câu Peter nói là 'I’m visiting Viet Nam this spring.'

2. T 

(Peter muốn Dương giới thiệu một nơi nào đó để tới thăm. => Đúng)

Giải thích: Dựa vào câu nói của Peter, 'I really want to see a festival there.'

3. F 

(Dương nói rằng Peter nên đến Huế và Đà Nẵng. => Sai)

4. F 

(Peter không muốn đến lễ hội Huế. => Sai)

5. T 

(Dương gợi ý Peter có thể đi xem lễ hội Huế, hội Lim và đón tết cùng gia đình mình. => Đúng)

Bài 1 b

1b. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc bài thoại lần nữa và trả lời câu hỏi.)

1. When is the Hue Festival held? What can visitors see there?

(Lễ hội Huế được tổ chức khi nào? Du khách có thể xem những gì ở đó?)

2. What does Duong’s family do to welcome Tet?

(Gia đình Dương làm gì để đón Tết?)

3. Why does Duong say ‘It’s hard to explain on the phone’?

(Tại sao Dương nói 'Thật khó để giải thích qua điện thoại'? )

4. Where and when is the Lim Festival held?

(Hội Lim được tổ chức ở đâu và khi nào?)

5. Why do you think Duong recommends the Lim Festival?

(Theo bạn, tại sao Dương gợi ý hội Lim?)

Lời giải chi tiết:

1. In April. They can see a grand opening ceremony, an ao dai fashion show, a Dem Phuong Dong or oriental night show, royal court music performances ... and sporting activities.

(Vào tháng Tư. Họ có thể xem một nghi lễ khai hội hoành tráng, một chương trình thời trang áo dài, một chương trình Đêm Phương Đông, trình diễn nhạc cung đình ... và những hoạt động thể thao.)

2. Duong’s family prepares a five-fruit tray and makes jam and chung cakes.

(Gia đình Dương chuẩn bị mâm ngũ quả, làm mứt và gói bánh chưng.)

3. Because there are so many interesting things to see and enjoy, it would take too long to describe them.

(Bởi vì có rất nhiều điều thú vị để xem và thưởng thức, sẽ mất quá nhiều thời gian để miêu tả những điều đó.)

4. In Bac Ninh, on 12th of the first lunar month.

(Ở Bắc Ninh, vào ngày 12 tháng giêng âm lịch.)

5. Because it’s near Ha Noi, it takes place right after Tet holiday and is full of traditional events.

(Bởi vì nó gần Hà Nội, nó diễn ra ngay sau Tết và có rất nhiều những hoạt động truyền thống.)

Bài 1 c

1c. Can you find the following expressions in the conversation? Try to explain their meaning.

(Em có thể tìm những thành ngữ sau trong bài đàm thoại? Cố gắng giải thích nghĩa.)

1. Why don't you come for that?

2. Sounds great!

3. You won't regret it.

4. Are you sure?

Lời giải chi tiết:

1. Why don't you come for that?: Tại sao bạn không thử làm xem?

used as suggestion or to give advice (được dùng như lời đề nghị hoặc đưa ra lời khuyên)

2. Sounds great!: Nghe tuyệt thật!

sound + adj, used to give your impression of what you hear ((It/That) sounds + tính từ, được dùng để bày tỏ sự ấn tượng về những gì bạn nghe được)

3. You won't regret!: Bạn sẽ không tiếc đâu!

to stress that it is worth spending time or money doing something (nhấn mạnh sự đáng giá của việc dành thời gian hay tiền bạc khi làm điều gì)

4. Are you sure?: Bạn có chắc không?

to show surprise and to check that something is really OK to do (thể hiện sự ngạc nhiên và kiểm tra cái gì đó có thật ổn để làm không)

Bài 1 d

1d. Work in pairs. Make short conversations with the four expressions in c.

(Làm theo cặp. Làm một bài đàm thoại ngắn với 4 thành ngữ trong phần c.)

Example: (Ví dụ)

A: Why don’t you come with us to Lim festival? You won’t regret.

(Tại sao bạn lại không đến với chúng tôi tham gia lễ hội Lim? Bạn sẽ không tiếc đâu.)

B: Sounds great! /Are you sure?

(Nghe tuyệt!/ Bạn chắc chứ?)

Lời giải chi tiết:

1. C: The Tet holiday is coming! Why don't you come for that?

    (Tết đang đến! Tại sao bạn không du lịch lúc đó?)

    D: Oh, OK. I'd like to see some interesting activities on Tet holiday.

    (Ồ, được thôi. Tôi muốn xem một số hoạt động thú vị vào dịp tết.)

2. E: Let's come to Do Son Buffalo fighting Festival. It's very amazing. You won't regret it.

   (Chúng ta hãy đến Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Nó rất tuyệt vời. Bạn sẽ không hối tiếc.)

    F: I hope so, too.

    (Tôi cũng hy vọng như vậy.)

3. G: Hue festival is one of the most attractive to foreign tourists.

    (Lễ hội Huế là một trong những lễ hội hấp dẫn nhất đối với khách du lịch nước ngoài.)

    H: Are you sure? I'd like to see this festival because I have never joined it.

    (Bạn có chắc không? Tôi muốn xem lễ hội này bởi vì tôi chưa bao giờ tham gia bao giờ.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Use the words from  the box to label the pictures.

(Sử dụng những từ trong khung để gọi tên những bức tranh.)

ceremony

reunion

performance

carnival

procession

anniversary

Lời giải chi tiết:

a. ceremony (nghi lễ)

b. anniversary (lễ kỷ niệm)

c. reunion (lễ đoàn viên)

d. procession (đám rước)

e. carnival (lễ hội hóa trang)

f. performance (màn trình diễn)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Match the words with the pictures of festivals.

(Nối những từ với hình ảnh của lễ hội.)

Lời giải chi tiết:

1- d: Do Son Buffalo-fighting Festival (Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn)

2- a: Cow Racing Festival (Lễ hội đua bò)

3- c: Le Mat Snake Festival (Lễ hội rắn Lệ Mật)

4- b: Whale Festival (Lễ hội cá voi)

5- e: Elephant Race Festival (Lễ hội đua voi)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Match the festivals in 3 with their descriptions.

(Nối lễ hội trong phần 3 với miêu tả của chúng.)

Festival

Description

 

a. This is held in Don Village, Dak Lak Province. Elephants and their riders race to the sound of drums, gongs and the cheering crowds.

 

b. This is held in An Giang Province. Each race includes two pairs of cows, and they are controlled by two young men.

 

c. This is a traditional, buffalo-fighting ceremony to worship the Water God in Do Son, Hai Phong City.

 

d. This is a festival to worship the whale and pray for the good fortune of the

fishermen in Quang Nam.

 

e. This festival uses a bamboo snake performance to retell the story of Le Mat Village

Lời giải chi tiết:

1 - c

(Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Đây là nghi lễ chọi trâu truyền thống để thờ cúng thần Nước ở Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.)

2 - b

(Lễ hội đua bò: Lễ hội này được tổ chức ở tỉnh An Giang. Mỗi cuộc đua gồm 2 cặp bò và chúng được điều khiển bởi 2 nam thanh niên.)

3 - e

(Lễ hội rắn Lệ Mật: Lễ hội này sử dụng một màn trình diễn rắn tre để kể lại câu chuyện của làng Lệ Mật.)

4 - d

(Lễ hội cá voi: Đây là một lễ hội thờ cúng cá voi và cầu may mắn của ngư dân ở Quảng Nam.)

5 - a

(Lễ hội đua voi: Lễ hội này được tổ chức ở bản Đôn, Đắk Lắk. Voi và người cưỡi đua theo tiếng trống, cồng và đám đông reo hò.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close