Getting started trang 58 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới

Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, ngụ ngôn hay cổ tích mà bạn biết. Hoàn thành bảng bên dưới.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 a

Video hướng dẫn giải

Task 1. Listen and read

(Nghe và đọc.)

A suggestion for Nick’s project

Duong: I phoned you around 9 p.m. last night, but no reply.

Nick: Oh, I was doing some Internet research on Vietnamese legends for my project.

Duong: Have you found one you like yet?

Nick: Not really. Can you suggest anything?

Duong: We have lots of legends, folk tales, and fables. A popular one is the legend of Lac Long Quan and Au Co.

Nick: Oh yeah? What's it about?

Duong: Well, it's about the origins of the Vietnamese people.

Nick: Who are the main characters?

Duong: Lac Long Quan - the dragon king of the ocean, Au Co - a fairy, and their sons.

Nick: And what's the story?

Duong: Let me see... Lac Long Quan married Au Co. She gave birth to a bag of one hundred eggs, which produced one hundred baby boys.

Nick: One hundred baby boys? That's a lot.

Duong: And some years later, Lac Long Quan missed the sea so he took fifty of their sons to the sea, and Au Co took the others to the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese.

Nick: What an interesting legend it is! I think I've found the subject of my project!

a. Read the conversation again and choose the correct answers.

(Đọc bài đàm thoại lần nữa và chọn câu trả lời đúng.)

1. What was Duong doing at 9p.m. last night?

A. He was coming to Nick's house.

C. He was talking to Nick.

B. He was phoning Nick.

2. What was Nick doing at 9p.m. last night?

A. He was watching a TV show.

B. He was talking about his project.

C. He was searching for information on the Web.

3. What legend did Duong recommend to Nick?

A. A legend about how Viet Nam began.

B. A legend about Vietnamese people being original.

C. A legend that isn't well-known.

4. Who was Lac Long Quan?

A. A fairy.

C. The dragon king of the ocean.

B. Au Co's father.

5. Where did Au Co take half of the sons?

A. To the mountains.

C. To Lac Long Quan's land.

B. To the sea.

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Dương: Mình đã gọi cho bạn lúc 9 giờ tối qua, nhưng bạn không trả lời.

Nick: Ồ, mình lúc đó đang tìm trên Internet về những truyền thuyết cho dự án của mình.

Dương: Bạn đã tìm được cái bạn thích chưa?

Nick: Thật ra chưa. Bạn có gợi ý gì không?

Dương: Chúng mình có nhiều truyền thuyết, truyện dân gian và truyện ngụ ngôn. Một cái nổi tiếng là truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Nick: Ồ tuyệt phải không? Nó nói về gì?

Dương: À, nó nói về nguồn gốc của người Việt Nam.

Nick: Ai là nhân vật chính?

Dương: Lạc Long Quân - long vương của biển cả, Âu Cơ - một nàng tiên và con trai của họ.

Nick: Và câu chuyện là gì?

Dương: Để mình xem... Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ. Cô ấy sinh ra một bọc trứng với 100 cái trứng mà nở ra 100 người con trai.

Nick: Một 100 người con trai à? Nhiều thế.

Dương: Và vài năm sau, Lạc Long Quân nhớ biển nên dắt 50 người con xuống biển, và Âu Cơ dắt 50 người con khác lên núi. Những đứa con đó là tổ tiên của người Việt Nam.

Nick: Thật là một truyền thuyết hay! Mình nghĩ mình đã tìm được chủ đề cho dự án của mình!

Lời giải chi tiết:

1. B

(Dương làm gì lúc 9 giờ tối qua? => B. Cậu ấy đang gọi cho Nick.)

2. C

(Nick làm gì vào 9 giờ tối qua? => C. Cậu ấy đang tìm thông tin trên web.)

3. B 

(Dương đề nghị Nick truyền thuyết nào? => B. Một truyền thuyết về nguồn gốc người Việt Nam.)

4. C

(Ai là Lạc Long Quân? => C. Vua rồng của biển cả.)

5. A

(Âu Cơ dẫn một nửa con trai đi đâu? => A. Lên núi)

Bài 1 b

b. Match the words to their meanings.

(Nối từ với nghĩa.)

1. title

2. genre

3. main characters

4. plot

a. the people the story is about

b. the content of the story

c. the name of the story

d. the type of story it is

Lời giải chi tiết:

1 - c: title - the name of the story (tên của câu truyện)

2 - d: genre - the type of the story it is (thể loại truyện)

3 - a: main characters - the people the story is about (người mà câu truyện nói về)

4 - b: plot - the content of the story (nội dung câu truyện)

Bài 1 c

c. Find the information in the conversation to complete the table.

(Tìm thông tin trong bài đàm thoại để hoàn thành bảng.)

Title

Lac Long Quan and Au Co

Genre

 

Main characters

 

Plot

 

- Lac Long Quan married Au Co.

-

-

-

Lời giải chi tiết:

Title (Tiêu đề )

Lac Long Quan and Au Co (Lạc Long Quân và Ấu Cơ)

Genre (Thể loại)

Legend (Truyền thuyết)

Main characters 

(Nhân vật chính)

Lac Long Quan, Au Co and their sons

(Lạc Long Quân Âu Cơ và con của họ)

Plot 

(Cốt truyện)

- Lac Long Quan married Au Co 

(Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ)

- Au Co gave birth to one hundred baby boys 

(Âu Cơ sinh ra 100 đứa con trai)

- Lac Long Quan missed the sea 

(Lạc Long Quân nhớ biển)

- Lac Long Quan took 50 their son to the sea 

(Lạc Long Quân mang 50 con xuống biển)

- Au Co took the others to the mountains. 

(Âu Cơ mang 50 con lên núi)

Bài 1 d

d. What does this sentences from the conversation express?

(Câu này trong bài đàm thoại thể hiện điểu gì?)

Nick: What an interesting legend it is!

(Thật là một truyền thuyết thú vị!)

Do you know what kind of sentence it is?

(Bạn có biết loại câu đó không?)

Lời giải chi tiết:

Nick: What an interesting legend it is!

(Nick: Thật là một truyền thuyết thú vị!)

→ This sentence shows Nick’s feeling about the legend; he finds it interesting.

(Câu này thể hiện cảm xúc của Nick về truyền thuyết; bạn ấy thấy nó thú vị)

→ It is an exclamatory sentence.

(Đó là câu cảm thán.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Match the words with their definitions. Then  listen, check and repeat.

(Nối những từ với nghĩa của họ. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại.)

A. legend

1. traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters

B. folk tale

2. an imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children

C. fable  

3. a very old, traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken form

D. fairy tale

4. an ancient story about brave people or magical events that are probably not true

Phương pháp giải:

Audio script:

1. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken form - folk tale

(Một câu chuyện truyền thống, rất cổ xưa từ một nơi cụ thể mà ban đầu được truyền lại cho mọi người dưới hình thức nói - câu chuyện dân gian)

2. An ancient story about brave people magical events that are probably not true - legend

(Một câu chuyện cổ xưa về những sự kiện ma thuật dũng cảm có lẽ không đúng - huyền thoại)

3. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children - fairy tale

(Một câu chuyện tưởng tượng thường liên quan đến ma thuật hoặc nàng tiên, thường là cho trẻ em - câu chuyện cổ tích)

4. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters - fable

(Truyện ngắn truyền thống, tưởng tượng dạy một bài học đạo đức; thường sử dụng các nhân vật động vật - truyện ngụ ngôn)

Lời giải chi tiết:

1 - C

(một cách truyền thống, câu chuyện ngắn mang tính tưởng tượng mà dạy một bài học đạo đức; điển hình sứ dụng những nhân vật động vật — truyện ngụ ngôn)

2 - D

(một câu chuyện tưởng tượng liên quan đến phù thủy hoặc thần tiên, thường là cho trẻ em - truyện cổ tích)

3 - B

(một câu chuyện truyền thống rất cũ xưa mà ban đầu được truyền cho nhiều người ở hình thức nói — truyện dân gian)

4 - A

(một câu chuyện cổ về những người dũng cảm, những sự việc phép thuật mà có thể không có thật - truyện truyền thuyết)

Bài 3 a

Video hướng dẫn giải

Task 3. GAME: GUESS THE STORY

(Trò chơi: Đoán câu chuyện)

a. Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below.

(Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, ngụ ngôn hay cổ tích mà bạn biết. Hoàn thành bảng bên dưới.)

Title

 

Genre

 

Main characters

 

Plot

 

Lời giải chi tiết:

Title (Tựa đề)

Who is faster? (Ai nhanh hơn?)

Genre (Thể loại)

Fable (Truyện ngụ ngôn)

Main characters

(Nhân vât chính)

a hare and a tortoise 

(thỏ và rùa)

Plot 

(Cốt truyện)

- The hare boated he run faster than the tortoise.

(Thỏ khoác loác chạy nhanh hơn rùa.)

- The tortoise challenged him to a race.

(Rùa thách thỏ chạy đua.)

- The Hare soon left the tortoise behind and took a nap. 

(Thỏ nhanh chóng bỏ xa rùa và nằm ngủ.)

- When he woke up, he found (out) that the tortoise arrived before him. 

(Khi thỏ tỉnh dậy nó thấy rùa đã đến đích trước nó.)

Bài 3 b

b. Work in pairs. Interview each other and try to guess the title of the story.

(Làm theo cặp. Phỏng vấn nhau và cố gắng đoán tựa câu truyện.)

Lời giải chi tiết:

A: What kind of story is it?

(Nó là loại truyện gì?)

B: It's a fairy tale.

(Nó là truyện cổ tích.)

A: Who are the main characters?

(Ai là nhân vật chính?)

B: Cinderella, her stepsisters, her stepmother, and a prince.

(Cinderella, chị kế của cô ấy,mẹ kế và một hoàng tử.)

A: What's it about?

(Nó nói về gì?)

B: It's about Cinderella, a kind and beautiful girl who finally gets married to a prince.

(Nó nói về Cinderella, một cô gái tốt bụng và xinh đẹp mà cuối cùng kết hôn với một hoàng tử.)

A: Is it Cinderella?

(Đó là truyện Cô bé lọ lem phải không?)

B: Yes!

(Đúng vậy!)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close