Project trang 25 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

Work in groups of four or five. Take turns to draw a group picture of a place you would like to live in the countryside. Then make a list of:

Quảng cáo

Đề bài

I LOVE COUNTRYSIDE

(TÔI YÊU MIỀN QUÊ)

Work in groups of four or five. Take turns to draw a group picture of a place you would like to live in the countryside. Then make a list of:

(Làm theo nhóm 4 hoặc 5 người. Lần lượt vẽ một nhóm bức hình về một nơi mà bạn muốn đến sống ở miền quê. Sau đó lập danh sách:)

1. the things you have in your picture

(những điều mà bạn có trong bức tranh)

2. the activities you can do there

(những hoạt động mà bạn có thể làm ở đó)

Show your drawing to the class and talk about it.

(Cho cả lớp xem bản vẽ của em và nói về nó.)

Example: (Ví dụ)

1

2.

▪ a wooden house (nhà gỗ)

▪ biking along the river (đạo xe dọc dòng sông)

▪ a beautiful river (dòng sông đẹp)

▪ picking wild flowers (hái hoa dại)

▪ a boat (chiếc thuyền)

▪ swimming in the river (tắm sông)

▪ a field of wild flower (cánh đồng hoa dại)

▪ boating on the river (đi thuyền trên sông)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Our place in the countryside has a wooden house. The house is near the river. There is a boat on the river. There is also a field of wild flowers nearby.

We will bike along the river and swim in the river. We will go boating on the river. In the morning we will go picking the wild flowers. Such a peaceful life!

Tạm dịch:

Nơi của chúng tôi ở miền quê có một ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà gần sông. Có một chiếc thuyền ở trên sông. Cũng có một cánh đồng hoa dại gần đó.

Chúng tôi sẽ đạp xe dọc bờ sông và bơi ở sông. Chúng tôi sẽ di thuyền trên sông. Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ đi hái hoa dại. Thật là một cuộc sống yên bình!

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close