Project trang 57 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Chương trình tài năng: Lên kế hoạch trình diễn. Họ trình diễn những bài hát ở đâu? Khi nào? Chau van is often performed in competition or religious ceremonies in north of Vietnam.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

TALENT SHOW (CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG)

Task 1. Look at the pictures. Ask and answer the questions.

(Nhìn vào hình. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

1. What kind of singing are the people in the pictures performing?

(Những người trong các bức tranh đang biểu diễn loại hình ca xướng gì?)

2. When/Where do they perform these songs?

(Những loại hình này được biểu diễn khi nào/ở đâu?)

3. Can you sing any of these?

(Bạn có biết hát loại hình nào không?)

Lời giải chi tiết:

1. Chau Van singing, Xoan singing, Quan Ho singing and Don Ca Tai Tu singing.

(Hát chầu văn, hát xoan, hát quan họ và đờn ca tài tử.)

2.  Chau Van is often performed in competitions or religious ceremonies in the north of Viet Nam. Xoan is often performed in the Hung King Temple Festival or in other local festivals in Phu Tho Province. Quan Ho is often performed in the Lim Festival, Bac Ninh Province and local festivals. Don Ca Tai Tu is often performed in the south of Viet Nam, normally in weddings, birthday anniversaries, and local festivals.

(Chầu văn thường được biểu diễn trong các cuộc thi hoặc nghi lễ tôn giáo ở miền bắc Việt Nam. Hát xoan thường được biểu diễn trong lễ hội đền Hùng hoặc trong các lễ hội địa phương khác ở tỉnh Phú Thọ. Quan họ thường được biểu diễn trong hội Lim, diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh và các lễ hội địa phương. Đờn ca tài tử thường được biểu diễn ở miền Nam Việt Nam, thường là trong các đám cưới, ngày kỷ niệm sinh nhật và các lễ hội địa phương.)

3. No, I can't.

(Mình không.)

Bài 2

Task 2. Plan your performance.

(Lên kế hoạch trình diễn.)

1. Work in groups. 

(Làm theo nhóm.)

2. Choose a song that is often performed in a festival.

(Chọn ra một bài hát mà thường được trình diễn trong lễ hội.)

3. Search for information about the song.

(Tìm thông tin về bài hát.)

    - What is the song?

      (Bài hát gì?)

    - Where and when is it often performed?

      (Nó được trình diễn khi nào ở đâu?)

    - What special instrument is needed for the performance?

     (Cần có nhạc cụ đặc biệt nào cho màn trình diễn?)

    - Is there anything special about the song?

      (Có điều gì đặc biệt về bài hát không?)

4. Present the information to the whole class.

   (Trình bày thông tin cho cả lớp.)

5. Perform the song.

   (Trình diễn bài hát trước cả lớp.)

6. Vote for the best performance.

   (Bầu cho màn trình diễn hay nhất.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close