Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 11

Quảng cáo

UNIT 11. SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Khoa học và công nghệ)

GETTING STRATED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

A CLOSER LOOK 1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

A CLOSER LOOK 2

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

COMMUNICATION

30.

31.

32.

SKILLS 1

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

SKILLS 2

44.

45.

46.

47.

48.

LOOKING BACK 

49.

50.

51.

PROJECT

52.

53.

54.

Quảng cáo
close