Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 2

Quảng cáo

UNIT 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE

(Cuộc sống ở vùng quê)

Quảng cáo
decumar

 GETTING STRATED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A CLOSER LOOK 1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

A CLOSER LOOK 2

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

COMMUNICATION

23.

24.

25.

26.

27.

 SKILLS 1

28.

29.

30.

31.

SKILLS 2

32.

33.

LOOKING BACK

34. 

35.

 PROJECT

36.

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close