Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 12 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 12

Quảng cáo

UNIT 12. LIFE ON OTHER PLANETS

(Cuộc sống trên hành tình khác)

GETTING STRATED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

A CLOSER LOOK 1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

A CLOSER LOOK 2

23.

COMMUNICATION

24.

25.

26.

SKILLS 1

27.

28.

29.

30.

 SKILLS 2

31.

32.

33.

34.

LOOKING BACK 

35.

36.

37.

>> Luyện tập từ vựng Unit 12 Tiếng Anh 8 mới

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close