Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 3

Quảng cáo

UNIT 3. PEOPLES OF VIETNAM

(Các dân tộc Việt Nam)

Quảng cáo
decumar

GETTING STRATED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

A CLOSER LOOK 1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 A CLOSER LOOK 2

18.

19.

20.

21.

22.

COMMUNICATION

23.

24.

SKILLS 1

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

SKILLS 2

32.

33.

34.

35.

36.

37.

LOOKING BACK 

38.

39.

40.

41.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close