Skills 2 trang 55 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm bất kỳ từ liên kết bên dưới để làm thành câu ghép và câu phức.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Work in pairs. Describe the picture and answer the questions.

(Làm theo cặp. Miêu tả tranh và câu trả lời bên dưới.)

1. Who is Saint Giong?

(Thánh Gióng là ai?)

2. What did he do for the country?

(Ông đã làm gì cho đất nước?)

Lời giải chi tiết:

1. He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight.

(Ông được xem như một vị anh hùng trong thần thoại vì từ một đứa trẻ ba tuổi, ông đã hóa thành một người khổng lồ chỉ sau một đêm.)

2. He defended the country from foreign invaders - the An.

(Ông đã bảo vệ đất nước khỏi bè lũ ngoại xâm - giặc Ân.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Listen to a tour guide giving information about the Giong Festival and circle the correct answer A, B, or C.

(Nghe một hướng dẫn viên đưa thông tin về Lễ hội Gióng và khoanh tròn câu trả lời đúng A, B, hoặc C.)

1. The Giong Festival is held in                      .

A. Dong Anh

B. Soc Son District, Ha Noi

C. Dong Da

2. This festival is held to commemorate Saint Giong who defeated                      .

A. the An

B. the Ming

C. the Mongols

3. The festival is held                      .

A. on the 6th day of the 4th lunar month

B. on the 12th day of the 4th lunar month

C. from the 6th to the 12th of the 4th lunar month

Lời giải chi tiết:

1. B

The Giong Festival is held in Soc Son District, Ha Noi.

(Lễ hội Gióng được tố chức ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.)

2. A

This festival is held to commemorate Saint Giong who defeated the An.

(Lễ hội này được tố chức đế tưởng nhớ Thánh Gióng người đã đánh giặc Ân.)

3. C

The festival is held from the 6th to the 12th of the 4th lunar month.

(Lễ hội được tổ chức từ ngày 6-12 tháng 4 Âm Lịch.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Listen to talk again and write answers to the questions below.

(Nghe bài nói và viết câu trả lời cho câu hỏi bên dưới.)

1. How different is Saint Giong from other heroes in Viet Nam?

(Thánh Gióng khác với những người anh hùng khác ở Việt Nam như thế nào?)

2. When do the preparations for the festival begin?

(Công tác chuẩn bị cho lễ hội bắt đầu khi nào?)

3. What kind of ceremony takes place after the procession?

(Nghi thức nào được cử hành sau lễ rước?)

4. What happens when night falls?

(Điều gì xảy ra khi đêm xuống?)

5. How important is this festival?

(Lễ hội này có tầm quan trọng như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

1. He is a mythical hero, who grew from a three-year-old child into a giant overnight.

(Ông là một vị anh hùng trong thần thoại, người mà chỉ sau một đêm, từ một đứa trẻ ba tuổi đã hóa thành một người khổng lồ.)

2. The preparations begin one month before the festival.

(Công tác chuẩn bị bắt đầu một tháng trước ngày khai hội.)

3. A religious ceremony.

(Một nghi lễ tôn giáo.)

4. There is a cheo play performance.

(Có một màn trình diễn chèo.)

5. This festival shows the love for our motherland and the preservation of our cultural heritage.

(Lễ hội này thể hiện tình yêu đất mẹ và sự bảo tồn của di sản văn hóa.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Work in pairs. Discuss with your partner the festival in Viet Nam that you like best. Use the word web below to take notes.

(Làm theo cặp. Thảo luận với bạn học về lễ hội ở Việt Nam mà bạn thích nhất. Sử dụng lưới từ bên dưới để ghi chú.)

Lời giải chi tiết:

I like the Hung King Temple festival.

(Tôi thích lễ hội Đền Hùng.)

It’s held in Phu Tho Province.

(Nó được tổ chức ở tỉnh Phú Thọ.)

It’s held on 8th to 11th of the third lunar month.

(Nó được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba âm lịch.)

It commemorates the merit of Hung Kings.

(Nó tưởng niệm công lao các Vua Hùng.)

It worships Hung Kings.

(Nó thờ cúng Vua Hùng.)

It’s impressive because there are many people joining it.

(Nó gây ấn tượng vì có nhiều người tham gia.)

The main activities are: offering to Hung Kings, bamboo swings, Licsl dances, wrestling and xoan singing performances.

(Những hoạt động chính như lễ dâng vua Hùng, cánh tre, múa sư tử, đâm vật và trình diễn hát xoan.)

I like this festival because it is so meaningful.

(Tôi thích lễ hội này bởi vì nó rất ý nghĩa.)

I also like it because they are so joyful.

(Tôi cũng thích nó bởi vì nó thú vị.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Now use the notes to write an article about this festival for the school website. Remember to add any necessary connectors below to make compound and complex sentences.

(Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm bất kỳ từ liên kết bên dưới để làm thành câu ghép và câu phức.)

because

when

and

first

while

but

then

so

moreover

Lời giải chi tiết:

Sample 1: (Bài mẫu 1)

I like the Hung King Temple Festival best. It is held in Phu Tho province from the 8th to the 11th day of the third lunar month every year. This festival worships the Hung Kings who are the founders and also the first emperors of the nation. It’s impressive because there is a procession from the foot of the Nghia Linh mountain to the High Temple on top of the mountain. While you are there, you can attend a ceremony of offering incense and specialities to the Hung Kings. Moreover, there are also some exciting activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. I like this festival because it is so meaningful and joyful.

(Tôi thích lễ hội đền Hùng nhất. Nó được tổ chức ở tỉnh Phú Thọ từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch hàng năm. Lễ hội này tôn thờ các vị vua Hùng, những người đã dựng nước và cũng là những vị vua đầu tiên của đất nước. Nó rất ấn tượng vì có một lễ rước từ chân núi Nghĩa Lĩnh đến Đền Thượng trên đỉnh núi. Trong lúc ở đó, bạn có thể tham dự nghi lễ dâng hương và sản vật lên các vị vua Hùng. Ngoài ra, cũng có một số hoạt động thú vị khác như đánh đu, múa lân, đấu vật, và trình diễn hát xoan. Tôi thích lễ hội này vì nó rất ý nghĩa và không khí lễ hội thật vui tươi.)

Sample 2:  (Bài mẫu 2)

Have you ever joined Hung King Temple Festival? It's one of the most famous festivals in Vietnam. It's held in Phu Tho from the 8th to 11th day of the third lunar month. This festival is to commemorate the Hung Kings- the first emperors of our country. I love this festival so much because there are a lot of joyful activities such as procession, offering incense and specialities and other activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. If you have a chance, remember to visit Hung Kings Temple Festival. I'm sure you won't regret it. Our Vietnamese people usually say:

Wherever you go

Don't forget to ancestors worshipping day on 10th Match

(Bạn đã bao giờ tham gia lễ hội đền vua Hùng chưa? Đây là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Nó được tổ chức tại Phú Thơ từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch. Lễ hội này là để tưởng nhớ các vị vua Hùng - những hoàng đế đầu tiên của nước ta. Tôi yêu lễ hội này rất nhiều vì có rất nhiều hoạt động vui vẻ như rước kiệu, dâng hương và đặc sản và các hoạt động khác như đánh đu, múa lân, biểu diễn đấu vật và hát xoan. Nếu bạn có cơ hội, hãy nhớ ghé thăm Lễ hội Đền Hùng. Tôi chắc chắn bạn sẽ không hối tiếc. Người Việt Nam chúng ta thường nói:

"Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3")

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close