Language - Review 2 trang 68 SGK Tiếng Anh 8 mới

Hoàn thành mỗi câu, sử dụng although, while, however, moreover và otherwise.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. a. Underline the words with /spr/ and circle the words with /str/.

(Gạch dưới những t với /spr/ và khoanh tròn những từ với /str/.)

1. What fresh strawberries they are!

(Dâu tây thật tươi!)

2. What lovely spring flowers they are!

(Hoa mùa xuân mới đáng yêu làm sao!)

3. What a cunning sprite it is!

(Thật là một tên yêu quái xảo quyệt!)

4. What a brave instructor he is!

(Thật là một huấn luyện viên can đảm!)

5. What a noisy street it is!

(Thật là một con phố ồn ào!)

b. Practice saying the sentences, paying attention to the intonation.

(Thực hành nói các câu, chú ý đến ngữ điệu.)

Lời giải chi tiết:

1. What fresh strawberries they are!

2. What lovely spring flowers they are!

3. What a cunning sprite it is!

4. What a brave instructor he is!

5. What a noisy street it is!

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Circle the word with a different stress pattern from the others. Then listen, repeat, and check.

(Khoanh chọn từ với dấu nhấn khác so với những từ khác. Sau đó nghe, lặp lại, và kiểm tra.)

1. A. bamboo

B. robot

C. fashion

D. spacious

2. A. musician

B. cultural

C. performance

D. tradition

3. A. competition

B. commemorate

C. historical

D. activity

4. A. interviewer

B. ceremony

C. presentation

D. legendary

5. A. performance

B. procession

C. musician

D. heritage


Lời giải chi tiết:

1. A. bam'boo

2. B. 'cultural

3. A. compe'tition

4. C. pre'sentation

5. D. 'heritage

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

(Chọn câu trả lời đúng nhất A, B, hoặc D để hoàn thành những câu.)

1. There's a                    in our family that we have a party on New Year's Eve.

A. tradition

B. custom

C. legend

D. belief

2. In later periods, people                    the Goddess in the form of stone, which was often black and conical.

A. commemorated

B. worshipped

C. respected

D. prayed

3. They                    with tradition by getting married quietly.

A. ended

B. disconnected

C. broke

D. took

4. They walked in                 to the capital.

A. group

B. crowd

C. line

D. procession

5. At the beginning of the festival, they performed a                    of offering some incense.

A. task

B. ritual

C. function

D. role

6. In my family all the traditions of our ancestors are                  strictly.

A. performed

B. followed

C. taken

D. done

Lời giải chi tiết:

1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. B

1. A. tradition (n): truyền thống

There's a tradition in our family that we have a party on New Year's Eve.

(Có một truyền thống trong gia đình tôi mà chúng tôi có một bữa tiệc vào Giao thừa.)

2. Bworshipped (v): thờ cúng

In later periods, people worshipped the Goddess in the form of stone, which was often black and conical.

(Trong những giai đoạn sau, người ta thờ thần bằng đá, mà thường có màu đen và hình tròn.)

3. C. break (v): phá vỡ

They broke with tradition by getting married quietly.

(Họ phá vỡ truyền thống bằng việc kết hôn yên lặng.)

4. D. procession (n): lễ rước

They walked in procession to the capital.

(Họ đi bộ trong lễ rước đến thủ đô.)

5. B. ritual (n): nghi lễ

At the beginning of the festival, they performed a ritual of offering some incense.

(Lúc đầu lễ hội, họ trình diễn một nghi lễ dâng hương.)

6. B. follow (v): làm theo

In my family all the traditions of our ancestors are followed strictly.

(Trong gia đình tôi tất cả truyền thống của tổ tiên được làm theo nghiêm túc.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Use the words in the box to complete the sentences.

(Sử dụng những từ trong khung để hoàn thành các câu.)

generous                     legend                       ever                        cunning                            kind

1. According to                  , the lake was formed by the tears of a god.

2. The witch was very                 ; she finally thought of a trick that would give her what she wanted.

3. In the end, she was united with her husband, and they lived happily                   after.

4. What a                   man he is! He offered to pay for us both.

5. Snow White is                   to people and animals.

Phương pháp giải:

- generous (adj): rộng lượng

- legend (n): huyền thoại

- ever (adv): đã bao giờ

- cunning (adj): gian xảo

- kind (adj): tủ tế

Lời giải chi tiết:

1. legend 2. cunning 3. ever 4. generous 5. kind

1. According to legend, the lake was formed by the tears of a god.

(Theo truyền thuyết, hồ được hình thành bằng những giọt nước mắt của một vị thần.)

2. The witch was very cunning; she finally thought of a trick that would give her what she wanted.

(Phù thủy rất gian xảo; cô ấy cuối cùng nghĩ về một trò đùa mà sẽ đem đến cho cô ấy điều cô ấy muốn.)

3. In the end, she was united with her husband, and they lived happily ever after.

(Cuối cùng, cô ấy đoàn viên với chồng, và họ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.)

4. What a generous man he is! He offered to pay for us both.

(Thật là một người đàn ông hào phóng! Anh ấy đã đề nghị trả tiền cho cả hai chúng tôi.)

5. Snow White is kind to people and animals.

(Bạch Tuyết tốt bụng với mọi người và động vật.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Read and match the notices (A-E) to the sentences (1-5)

(Đọc và nối những ghi chú (A-E) đến các câu (1-5).)

1. You mustn't drop litter.

A. YOU CAN RENT A TENT

2. You don't have to bring a tent with you.

B. MAKE SURE BUILDINGS AND GROUNDS ARE CLEAN

3. You should bring a flashlight with you.

С. POCKET KNIVES, CANDLES, OR MATCHES CAN BE DANGEROUS

4. You have to wear your shoes except when taking a shower.

D. SHOES WORN AT ALL TIMES EXCEPT WHEN TAKING A SHOWER

5. You shouldn't have dangerous things with you.

E. IT IS ADVISABLE TO BRING A FLASHLIGHT

Lời giải chi tiết:

- B

 You mustn't drop litter. - MAKE SURE BUILDINGS AND GROUNDS ARE CLEAN

(Bạn không được xả rác - Đảm bảo rằng những tòa nhà và mặt đất sạch sẽ.)

2 - A

You don't have to bring a tent with you. - YOU CAN RENT A TENT

(Bạn không phải mang theo một cái lều - Bạn có thể thuê lều.)

3 - E

You should bring a flashlight with you. - IT IS ADVISABLE TO BRING A FLASHLIGHT

(Bạn nên mang theo đèn pin với bạn - Thật thuận tiện để mang theo một đèn pin.)

- D

You have to wear your shoes except when taking a shower. - SHOES WORN AT ALL TIMES EXCEPT WHEN TAKING A SHOWER

(Bạn phải mang giày ngoại trừ lúc tắm - Giày được mang mọi lúc ngoại trừ khi tắm.)

5 - C

You shouldn't have dangerous things with you. - POCKET KNIVES, CANDLES, OR MATCHES CAN BE DANGEROUS

(Bạn không nên có những thứ nguy hiểm bên cạnh - Dao bỏ túi, nến hoặc dây thừng có thể nguy hiểm.)

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Task 6. Compete each sentence, using although, while, however, moreover, and otherwise.

(Hoàn thành mỗi câu, sử dụng although, while, however, moreover và otherwise.)

1.                    the sun was shining, it wasn't very warm.

2. The pairs of cows must run in a straight line,                   they will be disqualified from the Cow Racing Festival.

3.                   I was waiting at the bus stop, it started to rain heavily.

4. Vu Lan is a time for people to show their appreciation and gratitude towards their parents.                   , it is a time for them to worship ghosts and hungry spirits.

5. He was feeling bad;                     he went to work and tried to concentrate.

Phương pháp giải:

- although + S + V: mặc dù

- while + S + V: trong khi

- however: tuy nhiên

- moreover: hơn thế nữa

- otherwwise: ngược lại

Lời giải chi tiết:

1. Although

2. otherwise

3. While

4. Moreover

5. however

 

1. Although the sun was shining, it wasn’t very warm.

(Mặc dù mặt trời đang chiếu sáng, trời không ấm lắm.)

2. The pairs of cows must run in a straight line; otherwise, they will be disqualified from the Cow Racing Festival.

(Cặp bò phải chạy theo đường thẳng, nếu không thì, chúng sẽ bị loại khỏi Lễ hội đua bò.)

3. While I was waiting at the bus stop, it started to rain heavily.

(Trong khi tôi đang đợi ở trạm xe buýt, thì trời bắt đầu mưa nặng hạt.)

4. Vu Lan is a time for people to show their appreciation and gratitude towards their parents. Moreover, it is a time for them to worship ghosts and hungry spirits.

(Vu Lan là một thời gian cho người ta thể hiện sự cảm kích và biết ơn đối với ba mẹ họ. Hơn nữa, đó là thời gian cho họ thờ cúng hồn ma và những linh hồn đói.)

5. He was feeling bad; however, he went to work and tried to concentrate.

(Anh ấy đang cảm thấy tệ; tuy nhiên, anh ấy đi làm và cố gắng tập trung.)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

Task 7. Read the conversation and put the verbs in brackets into the past simple or the past continuous.

(Đọc bài đàm thoại và đặt những động từ trong ngoặc đơn vào thì quá khứ đơn hoặc thì quá khứ tiếp diễn.)

Policeman: What (1. you/do)                  at 9 o'clock last night?

Man: I (2. watch)                 a festival on TV while my wife (3. tell)                 our sons a fairy tale.

Policeman: What (4. happen)                        then?

Man: I heard a big noise from outside. I went out and realised what the noise was. Our neighbours (5. have)                  a party and they (6. set off)                    fireworks in their garden.

Lời giải chi tiết:

1. were you doing

2. was watching

3. was telling

4. happened

5. were having

6. were setting off

Policeman: What were you doing at 9 o’clock last night?

(Ông đang làm gì lúc 9 giờ tối qua?)

Man: I was watching a festival on TV while my wife was telling our sons a fairy tale.

(Tôi đang xem một lễ hội trên ti vi trong khi vợ tôi đang kể chuyện cổ tích cho con trai tôi.)

Policeman: What happened then?

(Chuyện gì xảy ra sau đó?)

Man: I heard a big noise from outside. I went out and realised what the noise was. Our neighbours were having a party and they were setting off fireworks in their garden.

(Tôi nghe một tiếng động lớn từ bên ngoài. Tôi đi ra ngoài và nhận ra tiếng động đó là gì. Hàng xóm của tôi đang có một bữa tiệc và họ đang đốt pháo hoa trong vườn họ.)

 

Bài 8

Video hướng dẫn giải

Task 8. Choose the most appropriate response to complete the conversation. Then act it out with your partner.

(Chọn câu trả lời phù hợp nhất để hoàn thành bài đàm thoại. Sau đó thực hành với bạn học.)

Linda: How was your weekend?

Tom: (1)                How about you?

Linda: (2)___________________

Tom: That sounds very interesting.

Linda: (3)                   I went on a tour of  gardens.

Tom: (4)                  Did you enjoy the visit?

Linda: (5)________________

A. I went on a day trip.

B. It was!

C. Great, thanks.

D. Oh, really?

E. Yes, it was great!


Lời giải chi tiết:

1. C

2. A

3. B

4. D

5. E

Linda: How was your weekend?

(Cuối tuần của cậu thế nào?)

Tom:  Great, thanks. How about you?

(Tuyệt, cảm ơn. Còn cậu?)

Linda:  I went on a day trip.

(Mình đã có chuyến đi trong ngày.)

Tom: That sounds very interesting.

(Nghe có vẻ rất thú vị.)

Linda: It was! I went on a tour of gardens.

(Đúng vậy! Mình đã đi một tour thăm vườn tược.)

Tom:  Oh, really? Did you enjoy the visit?

(Thật vậy à? Bạn thích đi thăm chứ?)

Linda: Yes, it was great!

(Vâng, nó rất tuyệt.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close