Skills 1 trang 44 Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới

Phỏng vấn một cặp khác để lấy câu trả lời cho các câu hỏi cho phần 5. Ghi chú bên dưới câu trả lời của họ trong bảng bên dưới, sau đó trình bày những gì bạn tìm được cho lớp.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Look at the picture and answer the questions.

(Nhìn vào hình và trả lời câu hỏi.)

1. What are the people doing in each picture?

(Mọi người đang làm gì trong mỗi bức hình?)

2. Does your family ever do the same things?

(Gia đình bạn từng làm những điều này chưa?)

Lời giải chi tiết:

1.

Picture 1: A family is celebrating a birthday.

(Tranh 1: Gia đình đang tổ chức sinh nhật.)

Picture 2: People are making chung cakes.

(Tranh 2: Mọi người đang làm bánh chưng.)

Picture 3: A family is at an amusement park.

(Tranh 3: Một gia đình đang ở công viên giải trí.)

2. Yes, we do.

(Có.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Read Mi's presentation on customs and traditions. Is she writing about her family or her society?

(Đọc bài thuyết trình của Mi về phong tục và truyền thống. Bài viết của cô ấy có nói về gia đình và xã hội của cô ấy không?)

In my opinion, customs and traditions are very important. Like other families, we have our own customs and traditions.

A Firstly, there’s a tradition in our family of having lunch together on the second day of Tet. Everyone has to be there before 11 a.m. We have followed this tradition for three generations.

B Secondly, we have the custom of spending Sunday together. We usually go to the cinema or go for a picnic. We don’t have to do it, but it makes us closer as a family.

C Thirdly, we celebrate our grandparents’ wedding anniversary on the first Sunday of October because they don’t remember the exact date. The custom is that we have to cook a new dish each year. Last year, my mum cooked lasagne, an Italian dish. This year, we prepared five-coloured sticky rice served with grilled chicken. We all enjoy these customs and traditions because they provide our family with a sense of belonging.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

Theo ý kiến tôi, phong tục và truyền thống rất quan trọng. Như những gia đình khác, chúng tôi có phong tục và truyền thống riêng.

A. Đầu tiên, có một truyền thống trong gia đình tôi là dùng bữa trưa cùng nhau vào ngày Mùng 2 Tết. Mọi người phải ở đó trước 11 giờ. Chúng tôi đã theo truyền thống này trong 3 thế hệ.

B. Thứ hai, chúng tôi có phong tục dành ngày Chủ nhật cùng nhau. Chúng tôi thường đi xem phim hoặc đi dã ngoại. Chúng tôi không phải làm điều đó, nhưng nó làm cho chúng tôi gần gũi nhau hơn như một gia đình.

C. Thứ ba, chúng tôi tổ chức kỷ niệm ngày cưới của ông bà vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10 bởi vì họ không nhớ chính xác ngày. Phong tục là chúng tôi phải nấu một món mới mỗi năm. Năm rồi, mẹ tôi nấu món lasagne, một món ăn Ý. Năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị xôi 5 màu ăn với thịt gà.

Tất cả chúng tôi đều thích phong tục và truyền thống của chúng tôi bởi vì chúng đem đến cho gia đình chúng tôi một cảm giác thân thuộc về nhau.

Lời giải chi tiết:

She's writing about her family.

(Cô ấy viết về gia đình của mình.)

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Now decide in which paragraph each detail below is mentioned. Write A, B, or C in the blank.

(Bây giờ quyết định trong mỗi chi tiết bên dưới để cập đến đoạn văn nào. Viết A, B, C trong khoảng trống.)

1. the name of an Italian dish__________

2. the time family members have to gather for lunch__________

3. the date of the wedding anniversary__________

4. an outdoor activity__________

5. the length of time a tradition has existed__________

6. the reason for spending time together__________

Lời giải chi tiết:

1. C

2. A

3. C

4. B

5. A

6. B

1. C. the name of an Italian dish

(tên của món ăn Ý)

2. A. the time family members have to gather for lunch

(thời gian mà các thành viên trong gia đình phải tụ tập ăn trưa)

3. C. the date of the wedding anniversary

(ngày kỷ niệm ngày cưới)

4. B. an outdoor activity

(một hoạt động ngoài trời)

5. A. the length of time a tradition has existed

(khoảng thời gian mà một truyền thông tồn tại

6. B. the reason for spending time together 

 (lý do để dành thời gian cùng nhau)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Read the text again and answer the question.

(Đọc bài văn lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. What are the three customs or traditions Mi mentions?

(Ba phong tục hoặc truyền thông mà Mi đề cập là gì?)

2. What does Mi's family usually do on Sundays? 

(Gia đình Mi thường làm gì vào những ngày Chủ nhật?)

3. What is the date of her grandparents' wedding anniversary?

(Ngày kỷ niệm ngày cưới của ông bà cô ấy là ngày nào?)

4. What did they make for the grandparents' wedding anniversary this year? 

(Họ đã làm gì cho kỷ niệm ngày cưới của ông bà trong năm nay?)

5. Why do they love family customs and traditions? 

(Tại sao họ thích phong tục và truyền thống gia đình?)

Lời giải chi tiết:

1. They are: having lunch together on the second day of Tet, spending Sunday together, and celebrating her grandparents' wedding anniversary on the first Sunday of October.

(Chúng là: dùng bữa trưa cùng nhau vào ngày mùng 2 Tết, dành ngày Chủ nhật cùng nhau và tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới của ông bà vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10.)

2. They usually go to the cinema or go for a pinic together.

(Họ thường đi xem phim hoặc đi dã ngoại cùng nhau.)

3. They don't remember.

(Họ không nhớ.)

4. They made five-coloured sticky rice served with grilled chicken.

(Họ đã làm xôi 5 màu ăn kèm với gà nướng.)

5. They love family customs and traditions because they provide a sense of belonging.

(Họ thích phong tục và truyền thống gia đình.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Work in pairs and discuss the questions.

(Làm theo cặp và thảo luận các câu hỏi.)

1. What are the three customs and traditions you like most in your family? Describe them in detail.

(Ba phong tục và truyền thống mà bạn thích nhất trong gia đình bạn là gì? Miêu tả chúng chi tiết.)

2. How do you feel when you take part in these customs and traditions?

(Bạn cảm nhận như thế nào khi bạn tham gia vào những phong tục và truyền thống này?)

3. Why is it important to continue family customs and traditions?

(Tại sao thật quan trọng để tiếp tục phong tục và truyền thống của gia đình?)

Lời giải chi tiết:

1. We have tradition of celebrating family member's birthday. We also have custom of having dinner together. At Tet, we have tradition of making foods: sticky rice, spring roll, Chung cake...

(Chúng tôi có truyền thống tổ chức sinh nhật cho thành viên trong gia đình. Chúng tôi cũng có phong tục dùng cơm tối cùng nhau. Vào ngày Tết, chúng tôi có truyền thống nấu thức ăn: xôi, chả giò, bánh chưng...)

2. They are so meaningful and I feel happy to be a part of our traditions and customs.

(Chúng thật có ý nghĩa và tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi là một phần của những truyền thống và phong tục chúng tôi.)

3. They make family member closer and love each other more.

(Chúng làm cho các thành viên gần gũi hơn và yêu thương nhau hơn.)

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Task 6. Interview another pair to get their answers to the questions in 5. Note down their answers in the table below. Then present what you have found out to the class.

(Phỏng vấn một cặp khác để lấy câu trả lời cho các câu hỏi cho phần 5. Ghi chú bên dưới câu trả lời của họ trong bảng bên dưới, sau đó trình bày những gì bạn tìm được cho lớp.)

Names of interviewees

Question 1

Question 2

Question 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Lời giải chi tiết:

Name of interviewees

Question 1

Question 2

Question 3

Nam

having dinner with family, going pinic at the end of month, going travelling in summer.

so wonderful 

People understand and love each other.

Tạm dịch:

Tên người được phỏng vấn

Câu hỏi 1

Câu hỏi 2

Câu hỏi 3

Nam

Ăn tối với gia đình, đi dã ngoại vào cuối tháng, đi du lịch vào mùa hè.

Thật tuyệt vời

Mọi người hiểu và yêu thương nhau.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 • Skills 2 trang 45 Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Tưởng tượng rằng em đang tham gia một cuộc thi viết về phong tục và truyền thông và chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ viết một bài miêu tả về điệu múa này. Bắt đầu với câu sau đây.

 • Looking Back trang 46 SGK Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

  Trong những nhóm nhỏ, lần lượt chọn một trong những viễn cảnh cho mỗi cái. Khi mọi người lần lượt trả lời, chọn cho người đưa ra lời khuyên hay nhất.

 • Project trang 47 Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Phong tục và truyền thống: Chúng thay đổi như thế nào?

 • Communication trang 43 Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

  1. Look at the pictures below. In pairs, discuss the differences between them. 2. Read the following sentences about table manners in Britian. Work in pairs. Write T (true) or F (false). 3. Now listen to Nick giving a presentation on table manners in Britian and check your answers. 4. Work in pairs. Discuss if you folow these table manners in your family. Are there other table manners you follow?

 • A Closer Look 2 trang 41 Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

  Mi sẽ thăm bạn của cô ấy là Eri ở Nhật Bản. Đọc thư điện tử của Eri, có 6 lỗi trong đó, em có thể tìm và sửa chúng không?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close