Skills 2 trang 45 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Nhìn vào cách mà tin nhắn này được đăng trên bảng tin nhắn học điện tử. Em có thể tìm bất kỳ những vấn đề nào trong đó không?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Listening

1. Look at the way this message is posted on an e-learning message board. Can you find any problems with it?

(Nhìn vào cách mà tin nhắn này được đăng trên bảng tin nhắn học điện tử. Em có thể tìm bất kỳ những vấn đề nào trong đó không?)

Lời giải chi tiết:

It uses capital letters, "WHEN IS THE FIRST ASSIGNMENT DUE??!!!!!!!!!!". Writing in all capital letters is considered yelling online. It shows the communication impoliteness.

(Nó sử dụng chữ in hoa, "KHI NÀO LÀ CÓ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TIÊN ?? !!!!!!!!!!". Viết bằng tất cả các chữ in hoa được coi là la hét trực tuyến. Nó cho thấy sự bất lịch sự trong giao tiếp.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Listen to this interview between a 4Teen magazine reporter and Dr Minh Vu about netiquette and answer the questions.

(Nghe bài phỏng vấn này giữa biên tập viên 4Teen và Giáo sư Minh Vũ về phép tắc giao tiếp qua Internet và trả lờỉ câu hỏi.)


1. What is 'netiquette' ?

("netiquette" là gì?)

2. What is the main rule of netiquette?

(Quy luật chính của phép lịch sự giao tiếp trên mạng là gì?)

3. Besides the content of what we're communicating, what else should we pay attention to?

(Bên cạnh nội dung mà chúng ta giao tiếp, chúng ta nên chú ý điều gì khác?)

Lời giải chi tiết:

1. The word is a combination of “net” and “etiquette”. It’s a set of rules for behaving properly online.

(Từ mà là sự kết hợp giữa “net” và “equette”. Nó là một bộ quy tắc cho ứng xử trực tuyến phù hợp.)

2. Don’t say and do unpleasant things online, just like real life.

(Đừng nói và làm những điều không hài lòng lúc trực tuyến, chỉ như cuộc sống thật.)

3. It’s how we communicate with each other online.

(Nó là cách chúng ta giao tiếp với nhau trực tuyến.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen again to the interview an complete the following grid.

(Nghe bài phỏng vấn và hoàn thành hệ thống sau.) 


 

Should

Shouldn’t

Why/ Why not

1. use CAPS LOCK in emails, posts, and comments

 

 

 

2. check your email for mistakes or errors

 

 

 

3. use a lot of shorthand

 

 

 

4. respect discussion rules and use polite language

 

 

 

Phương pháp giải:

Audio scripts:

Reporter: Dr Minh Vu, what exactly is ‘netiquette’?

Dr Minh Vu: The word is a combination of ‘net’ and ‘etiquette’. It’s a of rules for behaving properly online.

Reporter: Could you tell us the main rule of netiquette?

Dr Minh Vu: Remember that the people we’re communicating with online are real people. Don’t say and do unpleasant things online. just like in real life.

Reporter: But sometimes perhaps it’s not what we communicate, but how communicate...?

Dr Minh Vu: Absolutely. For example, if you write emails, or post comments using CAPS LOCK, this means you are shouting at people!

Reporter: Of course it’s not polite at all. What else should we do when sending emails?

Dr Minh Vu: Check your message for spelling mistakes before you send it. It shows respect towards the other person. Don't use too much shorthand. This may confuse your reader.

Reporter: How about behaviour in chat rooms and on message boards?

Dr Minh Vu: Follow discussion rules. Use polite language. People may not know who you are but you are judged by the quality of your writing.

Dịch bài nghe: 

PV: Tiến sĩ Minh Vũ, chính xác 'netiquette' là gì?

Tiến sĩ Minh Vũ: Từ này là sự kết hợp của ‘net’ và ‘nghi thức’. Đó là một quy tắc để hành xử đúng cách trực tuyến.

PV: Bạn có thể cho chúng tôi biết quy tắc chính của netiquette không?

Tiến sĩ Minh Vũ: Hãy nhớ rằng những người chúng ta giao tiếp trực tuyến là những người thực sự. Đừng nói và làm những điều khó chịu trực tuyến. Như là đời thật.

PV: Nhưng đôi khi có lẽ đó không phải là những gì chúng ta giao tiếp, nhưng giao tiếp như thế nào ...?

Tiến sĩ Minh Vũ: Chính xác. Ví dụ: nếu bạn viết email hoặc đăng nhận xét bằng cách sử dụng CAPS LOCK, điều này có nghĩa là bạn đang hét vào người ta!

PV: Tất nhiên nó không lịch sự chút nào. Chúng ta nên làm gì khác khi gửi email?

TS Minh Vũ: Kiểm tra tin nhắn của bạn để tìm lỗi chính tả trước khi gửi. Nó thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Không sử dụng quá nhiều viết tắt. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho người đọc của bạn.

PV: Thế còn hành xử trong phòng chat và trên bảng tin?

TS. Minh Vũ: Thực hiện theo các quy tắc thảo luận. Sử dụng ngôn ngữ lịch sự. Mọi người có thể không biết bạn là ai nhưng bạn được đánh giá bởi chất lượng của văn bản của bạn.

Lời giải chi tiết:

 

Should

(nên)

Shouldn’t

(không nên)

Why/ Why not

(tại sao/ tại sao không)

1. use CAPS LOCK in emails, posts, and comments

(sử dụng từ viết hoa trong thư điện tử, bài đăng và bình luận)

 

It looks like you are shouting at people.

(Nó như là bạn đang la hét vào người ta.)

2. check your email for mistakes or errors

(kiểm tra email của bạn để tìm lỗi)

 

It shows respect for your reader.

(Nó thể hiện sự tôn trọng với người đọc.)

3. use a lot of shorthand

(sử dụng nhiều từ viết tắt)

 

This may confuse your reader.

(Điều này gây bối rối người đọc của bạn.)

4. respect discussion rules and use polite language

(tôn trọng các quy tắc thảo luận và sử dụng ngôn ngữ lịch sự)

 

People may not know who you are but you're judged by the quality of your writing.

(Mọi người có thể không biết bạn là ai nhưng bạn được đánh giá bởi chất lượng bài viết của bạn.)

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Look at the message in 1. Work with a partner to improve it with the netiquette you have learnt so far.

(Nhìn vào tin nhắn trong phần 1. Làm việc với một bạn học để cải thiện nó với phép lịch sự trong giao tiếp trên mạng mà em đã học.)

Lời giải chi tiết:

Dear teacher, (Thưa thầy /cô,)

Please let me know when the first assignment is due? 

(Vui lòng cho em biết khi nào đến hạn bài tập đầu tiên?)

Thank you. (Em cảm ơn ạ!)

Best regards, (Thân ái)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Put the following parts in their correct place to make an email.

(Đặt những phần sau vào đúng nơi để tạo thành một thư điện tử.)

a. Thank you very much.

b. Please find attached my essay for week 5.

c. Essay submission week 5

d. Best regards,

e. My name is Vu Minh Duc, and I am your student from class 8A.

f. Dear Teacher,

Lời giải chi tiết:

1. c

2. f

3. e

4. b

5. a

6. d

1 - c. Essay submission week 5. 

2 - f. Dear Teacher, 

3 - e. My name is Vu Minh Duc, and I am your student from class 8A. 

4 - b. Please find attached my essay for week 5. 

5 - a, Thank you very much. 

6 - d. Best regards, 

Tạm dịch:

Bài nộp tiểu luận tuần 5

Thưa cô,

Em tên là Vũ Minh Đức và em là học sinh lớp 8A của cô.

Cô vui lòng xem bài tiểu luận đính kèm của em cho tuần 5.

Em cảm ơn cô rất nhiều ạ.

Gửi lời chúc tốt nhất đến cô,

Bài 6

Video hướng dẫn giải

6. Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week. Check if you have used the netiquette learnt.

(Viết thư điện tử ngắn cho giáo viên để nộp bài tập vể nhà nhóm cho tuần này. Kiểm tra xem em có sử dụng phép lịch sự khi giao tiếp trên mạng mà em đã học không.) 

Lời giải chi tiết:

Group Homework submission for this week

Dear teacher,

My name is Nguyen Nam, and I am in group A from your class 8B.

Please find attached our group homework for this week.

Thank you very much.

Best regards,

Tạm dịch:

Nộp bài tập về nhà nhóm cho tuần này

Thưa cô,

Em tên là Nguyễn Nam, và em là thành viên nhóm A trong lớp 8B của cô.

Vui lòng xem bài tập về nhà nhóm đính kèm của chúng em cho tuần này.

Cảm ơn cô rất nhiều.

Thân ái,

Từ vựng

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

6. 

7. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close