Communication trang 43 Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

1. Look at the pictures below. In pairs, discuss the differences between them. 2. Read the following sentences about table manners in Britian. Work in pairs. Write T (true) or F (false). 3. Now listen to Nick giving a presentation on table manners in Britian and check your answers. 4. Work in pairs. Discuss if you folow these table manners in your family. Are there other table manners you follow?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn


Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Look at the pictures below. In pairs, discuss the differences between them.

(Nhìn vào những hình ảnh bên dưới. Làm theo cặp, thảo luận những điểm khác nhau giữa chúng.)

Lời giải chi tiết:

In the first picture, people are sitting on the mat to have the meal. People are using the chopsticks and bowls. The main foods are soup, boiled vegetable, rice,...

(Trong hình đầu tiên, người ta đang ngồi trên ván dùng bữa. Họ đang sử dụng đũa và chén. Thức ăn chính là canh, rau luộc, cơm...)

In the second picture, they are sitting around the dinning table. They are using cutlery. Their main foods are bread, vegetables...

(Trong hình thứ hai, họ đang ngồi quanh bàn ăn? Họ đang dùng dao. Thức ăn chính là bánh mì, rau...)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Read the following sentences about table manners in Britian. Work in pairs. Write T (true) or F (false).

(Đọc những  câu sau về cách dùng bữa ở Anh.  Làm theo cặp. Viêt đúng (T) hay sai (F).)

1. The knife is held in the left hand and the fork is held in the right hand.________

2. You shouldn't point the prongs of the fork up- wards during the meal.________

3. People use the same cutlery to eat the main course and the dessert.________

4. When the meal is finished, you should place the knife and fork on the plate.________

5. You can use your fork to take more food from the serving dish.________

6. You should use your knife to cut the bread.________

7. Guests should start eating before the host starts eating.________

8. You should ask someone to pass you a dish.________

Lời giải chi tiết:

1. F

The knife is held in the left hand and the fork is held in the right hand.

(Dao được dặt bên trái và nĩa được đặt bên phải.)

2. T

You shouldn't point the prongs of the fork up- wards during the meal.

(Bạn không nên chỉ răng của nĩa hướng ra trong suốt bữa ăn.)

3. F

People use the same cutlery to eat the main course and the dessert.

(Người ta sử dụng cùng dao để ăn món chính và tráng miệng.)

4. T

When the meal is finished, you should place the knife and fork on the plate.

(Khi bữa ăn kết thúc, bạn nên đặt dao và nĩa lên đĩa.)

5. F

You can use your fork to take more food from the serving dish.

(Bạn có thể dùng nĩa mình để lấy thêm thức ăn từ dĩa )

6. F

You should use your knife to cut the bread.

(Bạn nên sử dụng dao để cắt bánh mì.)

7. F

Guests should start eating before the host starts eating.

(Khách nên bắt đầu ăn trước khi chủ bắt đầu ăn.)

8. T

You should ask someone to pass you a dish.

(Bạn nên nhờ ai đó chuyền dĩa cho bạn.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Now listen to Nick giving a presentation on table manners in Britian and check your answers.

(Bây giờ, nghe Nick đưa ra bài thuyết trình vể cách ăn uống ở Anh và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Phương pháp giải:

Audio script:

In the UK, we eat around the dining table. We follow lots of table manners. Fristly, we use cutlery — you know, knives, forks and spoons - to eat most of the food. We hold the fork in the left hand and the knife in the right. You should hold the handle of the knife in your palm and your fork in the other hand with the prongs pointing downwards. There is also a spoon and a fork for dessert. When you finish eating, you should place your knife and fork with the prongs upwards on your plate. Secondly, you should never use your own cutlery to take more food from the serving dish — use the serving spoon. Now if there’s bread on the table, you can use your hands to take a piece. Then break off a small piece of bread and butter it. Thirdly, if you are a guest, you have to wait until the host or hostess starts eating and you should ask another person to pass the food. Next, never chew with your mouth open and don’t talk with food in your mouth...

Dịch bài nghe:

Ở Anh, chúng tôi ăn bàn tròn vào bữa tối. Chúng tôi có nhiều quy tắc trên bàn ăn. Chúng tôi sử dụng dao - bạn biết đấy, dao, dĩa và thìa - để ăn hàu như tât cả thức ăn. Chúng tôi cầm nĩa ở tay trái và con dao ở bên phải. Bạn nên giữ tay cầm của con dao trong lòng bàn tay của bạn và nĩa của bạn trong tay khác với các ngạnh trỏ xuống dưới. Ngoài ra còn có một cái muỗng và một cái nĩa khác cho món tráng miệng. Khi bạn ăn xong, bạn nên đặt con dao và nĩa của bạn với các ngạnh lên trên đĩa của bạn. Thứ hai, bạn không bao giờ nên sử dụng dao kéo của riêng bạn để lấy món ăn chung - sử dụng muỗng chung. Bây giờ nếu có bánh mì trên bàn, bạn có thể dùng tay để lấy một miếng. Sau đó bẻ một miếng bánh mì nhỏ và quệt bơ nó. Thứ ba, nếu bạn là khách, bạn phải đợi cho đến khi người chủ nhà hoặc chủ nhà bắt đầu ăn và bạn nên nhờ người khác chuyển thức ăn. Tiếp theo, không bao giờ nhai phát ra tiếng và không nói chuyện với thức ăn trong miệng ...

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Work in pairs. Discuss if you folow these table manners in your family. Are there other table manners you follow?

(Làm việc theo cặp. Thảo luận xem em có theo cách dùng bữa trong gia đình em. Có cách nào mà em nên theo không?)

1. We sit around a tray on a mat to have meals.

(Chúng ta ngồi quanh một mâm trên ván để dùng bữa.)

2. We use rice bowls and chopsticks.

(Chúng ta sử dụng chén và đũa.)

3. When chewing food, we shouldn’t talk.

(Khi nhai thức ăn chúng ta không nên nói.)

4. The host/ hostess invites everybody to start eating.

(Chủ nhà mời mọi người bắt đầu bữa ăn.)

5. The host/ hostess offers to serve the food for the guests.

(Chủ nhà đề nghị phục vụ thức ăn cho khách.)

6. When we have finished eating, we place our chopsticks on top of our rice bowl.

(Khi chúng ta ăn xong, chúng ta để đũa lên miệng chén.)

Lời giải chi tiết:

In my family, there are some table manners. Firstly, we usually use rice bowls and chopsticks, only small children use spoons instead of chopsticks. Secondly, the host/hostess invites everybody to start eating and offers to serve the food for the guests. Lastly, when we finish eating, we place our chopsticks on top of our rice bowl.

Tạm dịch:

Trong gia đình tôi, có một số cách cư xử bàn. Thứ nhất, chúng ta thường dùng bát cơm và đũa, chỉ có trẻ nhỏ dùng thìa thay cho đũa. Thứ hai, chủ nhà mời mọi người bắt đầu ăn và đề nghị gắp thức ăn cho khách. Cuối cùng, khi chúng ta ăn xong, chúng ta đặt đũa lên trên bát cơm.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. There is a British exchange student in your class. You invite her to dinner at your home. Play the following roles.

(Có một học sinh trao đổi người bạn Anh trong lớp bạn. Bạn mời cô ấy dùng bữa ở nhà. Đóng vai.)

You are Minh. You invite your British friend to come for dinner. She asks a lot of questions about Vietnamese table manners.

(Bạn là Minh. Bạn mời người bạn người Anh của mình đến ăn tối. Cô đặt rất nhiều câu hỏi về cách cư xử trên bàn ăn của người Việt.)

You are Jessica from Britain. You want to learn about Vietnamese table manners so you can feel comfortable at dinner. You compare these with British table manners.

(Bạn là Jessica đến từ Anh. Bạn muốn tìm hiểu về cách cư xử trên bàn ăn của người Việt để có thể cảm thấy thoải mái trong bữa tối. Bạn so sánh những điều này với cách cư xử trên bàn ăn của người Anh.)

Start the role-play like this: (Bắt đầu đóng vai kiểu như này)

Minh: Hey Jessica! My family would like to invite you to dinner.

(Chào Jessica! Gia đình mình muốn mời bạn đến ăn tối.)

Jessica: Oh, that's nice but... I don't know anything about Vietnamese table manners.

(Tuyệt... nhưng mình không biết gì về cách dùng bữa của người Việt Nam cả.)

Minh: Well, what do you want to know?

(À, bạn muôn biết gì?)

Jessica: Well, do you eat around the dinner table like in Britain?

(À, các bạn có ngồi ăn quanh bàn ăn giống như ở Anh không?)

Minh: No, actually we sit on a mat with the food in the middle.

(Không, gia đình mình ngồi quanh một ván với thức ăn ở giữa.)

Jessica: You're kidding!

(Thật à?)

Minh: ...

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

Minh: Hey Jessica! My family would like to invite you to dinner.

Jessica: Oh, that's nice but... I don't know anything about Vietnamese table manners.

Minh: Well, what do you want to know?

Jessica: Well, do you eat around the dinner table like in Britain?

Minh: No, actually we sit on a mat with the food in the middle.

Jessica: You're kidding!

Minh: No, it's true. We usually sit around a tray on a mat to have meals.

Jessica: And how do you serve meals? Do you use fork and knife?

Minh: No, we use rice bowl and chopsticks.

Jessica: Do you start meals before the host invites?

Minh: No, we only eat after the invitations of the host.

Jessica: It sounds good. How do you give signal to the other that you don't want to eat anymore?

Minh: We place our chopsticks on top of the rice bowl.

Jessica: Oh, it's interesting. Thanks for your tips on table manners.

Tạm dịch:

Minh: Jessica ơi. Gia đình tớ muốn mời bạn đến ăn tối.

Jessica: Ồ, tuyệt quá nhưng mà... Tớ chưa biết gì về các quy định trên bàn ăn của người Việt.

Minh: À, thế bạn muốn biết gì nào?

Jessica: À, các bạn có ngồi xung quanh bàn ăn như ở Anh không ?

Minh: Không, thực ra chúng tớ ngồi trên chiếu, có đồ ăn ở chính giữa.

Jessica: Bạn đùa đó à?

Minh: Không, thật đó. Chúng tớ ngồi trên một chiếc chiếu, xung quanh một chiếc mâm để ăn.

Jessica: Thế các bạn ăn uống như thế nào? Các bạn có dùng nĩa và dao không?

Minh: Không. Chúng tớ dùng bát ăn cơm và đũa.

Jessica: Các bạn có dùng bữa trước khi chủ nhà mời không?

Minh: Không chúng tớ chỉ ăn khi có lời mời của chủ nhà.

Jessica: Hay nhỉ. Thế các bạn ra dấu hiệu gì cho người khác biết là các bạn không muốn ăn nữa?

Minh: Chúng tớ đặt đôi đũa lên trên chiếc bát.

Jessica: Ồ thật thú vị. Cảm ơn vì những mẹo hay của bạn về quy tắc ăn uống nhé!

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close