Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 5

Quảng cáo

UNIT 5. FESTIVALS IN VIETNAM

(Lễ hội ở Việt Nam)

GETTING STRATED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A CLOSER LOOK 1

9.

10.

11.

12.

13.

A CLOSER LOOK 2

14.

15.

16.

17.

COMMUNICATION

18.

19.

20.

21.

 SKILLS 1

22.

23.

24.

SKILLS 2

25.

26.

27.

28.

29.

30.

LOOKING BACK

31.

32.

33.

>> Luyện tập từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 8 mới

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close