Looking Back trang 56 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Làm theo cặp, tìm ra lễ hội nào mà bạn của em thích hơn. Ba điều nào mà bạn của em thích nhất? Tại sao?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Rearrange the letters to label the pictures.

(Sắp xếp lại những chữ cái để gọi tên hình.)

Lời giải chi tiết:

1. incense (nhang / hương)

2. offerings (lễ vật)

3. pray (cầu nguyện)

4. lanterns (lồng đèn)

5. crowds (đám đông)

6. cheering (cổ vũ)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Complete the text about the Kate Festival with the words in the box.

(Hoàn thành bài văn về Lễ hội Kate với những từ trong khung.)

commemorates

performances

procession

ethnic

respect

perform

ancient

ritual

 

The Kate Festival is held by the Cham (1)                 group in Ninh Thuan in the central part of Viet Nam. This festival (2)                  their heroes - the Gods Po Klong Garai and Po Rome and shows their (3)                  to these Gods. At  the festival, the Cham people have to do a (4)                 to welcome the costumes from the Raglai – the (5)                 Cham. People take part in a (6)                  to the nearby temple. When the procession arrives at the Cham tower, a group of dancers (7)                  a welcome dance in front of the tower. Besides, there is the Poh Bang (door opening) performance by a magician in the temple and the chanting of a hymn. This is a really joyful festival which features many other activities like (8)                 of the Ginang drum and the Saranai flute and the Apsara dance.

Lời giải chi tiết:

1. ethnic

2. commemorates

3. respect

4. ritual

5. ancient

6. procession

7. perform

8. performances

The Kate Festival is held by the Cham (1) ethnic group in Ninh Thuan in the central part of Viet Nam. This festival (2) commemorates their heroes - the Gods Po Klong Garai and Po Rome and shows their (3) respect to these Gods. At  the festival, the Cham people have to do a (4) ritual to welcome the costumes from the Raglai – the (5) ancient Cham. People take part in a (6) procession to the nearby temple. When the procession arrives at the Cham tower, a group of dancers (7) perform a welcome dance in front of the tower. Besides, there is the Poh Bang (door opening) performance by a magician in the temple and the chanting of a hymn. This is a really joyful festival which features many other activities like (8) performances of the Ginang drum and the Saranai flute and the Apsara dance.

Giải thích:

1. ethnic group (n.p): nhóm dân tộc

2. Câu thiếu một động từ để hoàn thành đủ cấu trúc ngữ pháp         

3. their + danh từ                

4. ritual (n): nghi lễ

5. ancient (a): cổ xưa

6. procession (n): đám rước  

7. perform (v): biểu diễn             

8. performances (n): màn trình diễn

Tạm dịch:

Lễ hội Kate được tổ chức bởi nhóm dân tộc Chăm ở Ninh Thuận ở miền Trung Việt Nam. Lễ hội này tưởng nhớ những anh hùng - Thần Po Klong Garai và Po Rome và thể hiện sự tôn kính với những vị thần này.

Ở lễ hội, người Chăm phải làm một lễ nghi để chào mừng những trang phục từ Raglai - người Chăm cổ. Họ tham gia vào lễ rước đến ngôi đền gần đó. Khi đám rước đến tháp Chăm, một nhóm vũ công trình diễn một điệu múa chào mừng phía trước tháp. Bên cạnh đó, có Pob Bang (mở cửa) được trình diễn bởi một ảo thuật gia trong đền và hát thánh ca ca tụng. Đây ià một lễ hội thật sự thú vị mà có những hoạt động sau: màn trình diễn trống Ginang và đàn flute Saranai và điệu múa Apsara.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Choose the correct answer

(Chọn câu trả lời đúng.)

1. When/ If you are Vietnamese, you should know the story of chung cakes and day cakes.

2. Even though/ When the New Year's Eve is late at night, children stay awake to welcome the New Year and to watch the firework display.

3. Children like the Mid-Autumn Festival because/although they are given many sweets and toys.

4. While/If children are waiting for the moon to rise, they sing, dance and listen to the story of Hang Nga and Cuoi.

5. Because/ When you come to the Lim Festival, you can enjoy the singing of the most skilled lien anh and lien chi.

Lời giải chi tiết:

1. If you are Vietnamese, you should know the story of chung cakes and day cakes.

(Nếu bạn là người Việt Nam bạn nên biết câu chuyện về bánh chưng bánh dày.)

2. Even though the New Year’s Eve is late at night, children stay awake to welcome the New Year and to watch the firework display.

(Mặc dù Giao thừa trễ vào ban đêm, nhưng trẻ em vẫn thức để chào mừng Nám mới và xem trình diễn pháo hoa.)

3. Children like the Mid-Autumn Festival because they are given many sweets and toys.

(Trẻ em thích lễ hội 'Trung thu bởi vì chúng được cho nhiều kẹo và đồ chơi.)

4. While children are waiting for the moon to rise, they sing, dance and listen to the story of Hang Nga and Cuoi.

(Trong khi trẻ con chờ mặt trăng lên, chúng hát, nhảy và nghe câu chuyện về Hàng Nga và chú Cuội.)

5. When you come to the Lim Festival, you can enjoy the singing of the most skilled lien anh and lien chi.

 (Khi bạn đến Lễ hội Lim, bạn có thể tận hưởng bài hát hay nhất từ liền anh và liền chị.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Use your own words/ ideas to complete the sentences below. Compare your sentences with a partner.

(Sử dụng những từ riêng của em để hoàn thành câu bên dưới. So sánh câu của em với một bạn học.)

1. When the Lim Festival begins,__________________________ .

2. Because we have many festivals in January,                             .                                              

3. If you go to the Hue Festival,                                                                 .

4. Although sticky rice is very tasty,                                                         .

5. While we are boiling chung cakes,                                                      .

Lời giải chi tiết:

1. When the Lim festival begins, people come to see the quan ho singing performances.

(Khi lễ hội Lim bắt đầu, người ta đến xem trình diễn hát quan họ.)

2. Because we have many festivals in January, we call it the month of fun and joy.

(Bởi vì chúng tôi có nhiều lễ hội vào tháng Giêng, nền chúnq nói gọi nó là tháng ăn chơi.)

3. If you go to the Hue festival, you can enjoy an ao dai fashion show.

(Nếu bạn đi đến lễ hội Huế, bạn có thể tận hưởng màn trình diễn thời trang áo dài.)

4. Although sticky rice is very tasty, it’s hard to eat it every day.

(Mặc dù xôi rất ngon, nhưng thật khó để ăn nó mỗi ngày.)

5.  While we are boiling chung cakes, we often listen to our grandparents'stories.

(Trong khi chúng tôi nấu bánh chưng, chúng tôi thường nghe những câu chuyện của ông bà.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Put the following things and activities in the correct columns.

(Đặt những điều và hoạt động sau theo đúng cột.)

mooncakes

lion dance

floating lanterns

family reunion

visiting relatives

kumquat

welcome-the-moon party

firework displays

 

the first-footer

Hang Nga and Cuoi stories

 

 

New Year Festival

Mid-Autumn Festival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết:

New Year Festival

(Lễ hội Năm mới)

Mid-Autumn Festival

(Lễ hội Trung thu)

family reunion (gia đình sum họp)

moon cakes (bánh trung thu)

visiting relatives (thăm họ hàng)

lion dance (múa lân)

firework displays (bắn pháo hoa)

floating lanterns (thả đèn lồng)

kumquat (cây quất)

welcome-the-moon party (tiệc chào mừng)

the first-footer (người xông nhà, xông đất)

Hang Nga and Cuoi stories (Chuyện Hằng Nga chú Cuội )

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Task 6. Work in pairs, find out which festival your partner prefers. Which three things or activities does your partner like best in the festival he/ she choosen? Why?

(Làm việc theo cặp, tìm ra lễ hội nào mà bạn của em thích hơn. Ba điều nào mà bạn của em thích nhất? Tại sao?)

Example:

Girl: I like the firework displays best because they look beautiful.

(Mình thích màn trình diễn pháo hoa nhất vì chúng trông thật đẹp.)

Boy: I enjoy being the first-footer on the New Year's Day because I can get lucky money.

(Mình thích làm người xông đất vào năm mới vì mình có thể được nhận lì xì.)

Lời giải chi tiết:

Nam likes New Year Festival. He likes decorating kumquat tree, visiting relatives, and watching firework displays. The festival is so joyful and happy.

(Nam thích Lễ hội Năm mới. Cậu ấy thích trang trí cây quất, thăm họ hàng và xem màn trình diễn pháo hoa. Lễ hội thật thú vị và vui.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close