Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 4

Quảng cáo

UNIT 4. OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

(Phong tục và truyền thống của chúng ta)

GETTING STRATED

1.

2.

3.

4.

5.

A CLOSER LOOK 1

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A CLOSER LOOK 2

13.

14.

15.

16.

17.

COMMUNICATION

18.

19.

20.

21.

22.

23. 

24.

SKILLS 1

25.

26.

SKILLS 2

27.

28.

29.

30.

31.

LOOKING BACK

32.

33.

PROJECT

 

>> Xem thêm

Quảng cáo
close