Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 4

Quảng cáo

UNIT 4. OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

(Phong tục và truyền thống của chúng ta)

GETTING STRATED

1.

2.

3.

4.

5.

A CLOSER LOOK 1

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A CLOSER LOOK 2

13.

14.

15.

16.

17.

COMMUNICATION

18.

19.

20.

21.

22.

23. 

24.

SKILLS 1

25.

26.

SKILLS 2

27.

28.

29.

30.

31.

LOOKING BACK

32.

 33.

 • Getting started trang 38 Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Viết c (custom - phong tục) hoặc T (truyền thống) bên dưới mỗi bức hình trong phần a. Theo cặp, so sánh câu trả lời của bạn.

 • A Closer Look 1 trang 40 Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

  Đọc những phong tục và truyền thống sau. Tạo thành câu để nói rằng chúng còn ở tỉnh em không, sử dụng bất kỳ thành ngữ nào trong phần 2. Nhớ thay đổi thì của động từ nếu cần thiết.

 • A Closer Look 2 trang 41 Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

  Mi sẽ thăm bạn của cô ấy là Eri ở Nhật Bản. Đọc thư điện tử của Eri, có 6 lỗi trong đó, em có thể tìm và sửa chúng không?

 • Communication trang 43 Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

  1. Look at the pictures below. In pairs, discuss the differences between them. 2. Read the following sentences about table manners in Britian. Work in pairs. Write T (true) or F (false). 3. Now listen to Nick giving a presentation on table manners in Britian and check your answers. 4. Work in pairs. Discuss if you folow these table manners in your family. Are there other table manners you follow?

 • Skills 1 trang 44 Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Phỏng vấn một cặp khác để lấy câu trả lời cho các câu hỏi cho phần 5. Ghi chú bên dưới câu trả lời của họ trong bảng bên dưới, sau đó trình bày những gì bạn tìm được cho lớp.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close