Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 6

Quảng cáo

UNIT 6. FOLKS TALES

(Truyện dân gian)

GETTING STRATED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 A CLOSER LOOK 1

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

A CLOSER LOOK 2

18.

19.

20.

21.

22.

23.

COMMUNICATION

24.

25.

27.

 SKILLS 1

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

 SKILLS 2

36.

37.

38.

39.

40.

 LOOKING BACK 

41.

PROJECT

42.

>> Luyện tập từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 8 mới

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close