Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Thân Nhân Trung Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả Thân Nhân Trung sinh và mất năm nào?

 • A

  1418 - 1489

 • B

  1418 - 1499

 • C

  1418 - 1498

 • D

  1418 - 1497

Câu 2 :

Thân Nhân Trung là danh sĩ thời nào?

 • A

  Ngô

 • B

  Đinh

 • C

  Tiền Lê

 • D

  Hậu Lê

Câu 3 :

Thân Nhân Trung quê ở đâu?

 • A

  Tiền Giang

 • B

  Hậu Giang

 • C

  Bắc Giang

 • D

  Lạng Sơn

Câu 4 :

Thân Nhân Trung đỗ tiến sĩ năm bao nhiêu?

 • A

  1459

 • B

  1469

 • C

  1479

 • D

  1489

Câu 5 :

Thân Nhân Trung đã góp nhiều công sức trong việc nào của đất nước thời bấy giờ?

 • A

  Giữ gìn biên cương, bờ cõi

 • B

  Tuyển chọn và đào tạo nhân tài

 • C

  Ghi chép, biên soạn sử ký

 • D

  Điều binh khiển tướng

Câu 6 :

Ông từng là thành viên chủ chốt của Hội Tao đàn do vua nào sáng lập?

 • A

  Lê Thái Tổ

 • B

  Lê Thái Tông

 • C

  Lê Thánh Tông

 • D

  Lê Nhân Tông

Câu 7 :

Ông làm quan dưới thời vua nào?

 • A

  Lê Thánh Tông

 • B

  Lê Hiển Tông

 • C

  Lê Nhân Tông

 • D

  A và B

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thân Nhân Trung là người mở đầu cho một gia tộc khoa bảng, ba đời liên tiếp với 4 vị đỗ tiến sĩ và đều làm quan dưới thời vua Lê Thánh Tông”, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả Thân Nhân Trung sinh và mất năm nào?

 • A

  1418 - 1489

 • B

  1418 - 1499

 • C

  1418 - 1498

 • D

  1418 - 1497

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Thân Nhân Trung sinh năm 1418 và mất năm 1499

Câu 2 :

Thân Nhân Trung là danh sĩ thời nào?

 • A

  Ngô

 • B

  Đinh

 • C

  Tiền Lê

 • D

  Hậu Lê

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Thân Nhân Trung là danh sĩ thời Hậu Lê

Câu 3 :

Thân Nhân Trung quê ở đâu?

 • A

  Tiền Giang

 • B

  Hậu Giang

 • C

  Bắc Giang

 • D

  Lạng Sơn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Thân Nhân Trung quê ở Bắc Giang

Câu 4 :

Thân Nhân Trung đỗ tiến sĩ năm bao nhiêu?

 • A

  1459

 • B

  1469

 • C

  1479

 • D

  1489

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Thân Nhân Trung đỗ tiến sĩ năm 1469

Câu 5 :

Thân Nhân Trung đã góp nhiều công sức trong việc nào của đất nước thời bấy giờ?

 • A

  Giữ gìn biên cương, bờ cõi

 • B

  Tuyển chọn và đào tạo nhân tài

 • C

  Ghi chép, biên soạn sử ký

 • D

  Điều binh khiển tướng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Được triều đình trọng dụng, Thân Nhân Trung đã góp nhiều công sức trong việc tuyển chọn và đào tạo nhân tài

Câu 6 :

Ông từng là thành viên chủ chốt của Hội Tao đàn do vua nào sáng lập?

 • A

  Lê Thái Tổ

 • B

  Lê Thái Tông

 • C

  Lê Thánh Tông

 • D

  Lê Nhân Tông

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông từng là thành viên chủ chốt của Hội Tao đàn do vua Lê Thánh Tông sáng lập

Câu 7 :

Ông làm quan dưới thời vua nào?

 • A

  Lê Thánh Tông

 • B

  Lê Hiển Tông

 • C

  Lê Nhân Tông

 • D

  A và B

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông làm quan dưới thời vua Lê Thánh và Tông Lê Hiển Tông

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thân Nhân Trung là người mở đầu cho một gia tộc khoa bảng, ba đời liên tiếp với 4 vị đỗ tiến sĩ và đều làm quan dưới thời vua Lê Thánh Tông”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Đúng

Thân Nhân Trung là người mở đầu cho một gia tộc khoa bảng, ba đời liên tiếp với 4 vị đỗ tiến sĩ và đều làm quan dưới thời vua Lê Thánh Tông

close