Trắc nghiệm bài Yêu và đồng cảm - Tìm hiểu chung Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Yêu và đồng cảm của tác giả nào?

 • A

  Thân Nhân Trung

 • B

  Phong Tử Khải

 • C

  Lê Đạt

 • D

  Chu Văn Sơn

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Yêu và đồng cảm in trong tập Sống vốn đơn thuần của Phong Tử Khải, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Sống vốn đơn thuần là tập văn - họa khá đặc trưng cho phong cách viết - vẽ của Phong Tử Khải”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhan đề “Yêu và đồng cảm” là nhan đề do người soạn sách giáo khoa đặt, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản chỉ bàn luận về lòng đồng cảm của người nghệ sĩ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Từ những điều mà Phong Tử Khải phân tích trong văn bản, có thể thấy đồng cảm là một phẩm chất quan trọng đối với người nghệ sĩ”, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Yêu và đồng cảm của tác giả nào?

 • A

  Thân Nhân Trung

 • B

  Phong Tử Khải

 • C

  Lê Đạt

 • D

  Chu Văn Sơn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Yêu và đồng cảm của tác giả Phong Tử Khải

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Yêu và đồng cảm in trong tập Sống vốn đơn thuần của Phong Tử Khải, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Văn bản Yêu và đồng cảm được trích trong tập Sống vốn đơn thuần của Phong Tử Khải, là chương 5 của cuốn sách, có tiêu đề là Sống mà học nghệ thuật.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Sống vốn đơn thuần là tập văn - họa khá đặc trưng cho phong cách viết - vẽ của Phong Tử Khải”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Sống vốn đơn thuần là tập văn - họa khá đặc trưng cho phong cách viết - vẽ của Phong Tử Khải

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhan đề “Yêu và đồng cảm” là nhan đề do người soạn sách giáo khoa đặt, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Sai

Nhan đề “Yêu và đồng cảm” là nhan đề do tác giả đặt, không phải do người soạn sách giáo khoa đặt

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản chỉ bàn luận về lòng đồng cảm của người nghệ sĩ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Sai

Văn bản không chỉ bàn luận về lòng đồng cảm của người nghệ sĩ mà còn nói đến lòng đồng cảm của con người với nhau, của con người với thiên nhiên, đồ vật,...

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Từ những điều mà Phong Tử Khải phân tích trong văn bản, có thể thấy đồng cảm là một phẩm chất quan trọng đối với người nghệ sĩ”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Từ những điều mà Phong Tử Khải phân tích trong văn bản, có thể thấy đồng cảm là một phẩm chất quan trọng đối với người nghệ sĩ

close