Trắc nghiệm bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Phân tích Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Kẻ sĩ được các vị vua anh minh ban ân gì?

 • A

  Cho khoa danh, nêu tên ở tháp Nhạn

 • B

  Đề cao bằng tước trật

 • C

  Ban danh hiệu Long hổ, bày tiệc văn hỉ

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 2 :

Mục đích chính của việc dựng bia là gì?

 • A

  Vinh danh những người tiến sĩ đỗ đạt cao

 • B

  Làm đẹp cho cảnh quan ở văn miếu

 • C

  Xây dựng công trình

 • D

  Tất cả các mục đích trên

Câu 3 :

Những từ ngữ nào thể hiện việc trọng dụng đề tài của các đấng thánh đế minh vương?

 • A

  Bồi dưỡng nhân tài, vun trồng nguyên khí, kén chọn kẻ sĩ

 • B

  Đề cao bằng tước trật, nêu tên ở tháp Nhạn

 • C

  Ban danh hiệu Long hổ, bày tiệc Văn hỉ

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thế thì việc dựng tấm bia đá này lợi ích rất nhiều: kẻ ác lấy đó làm răn, người thiện theo đó mà gắng, dẫn việc dĩ vãng, chỉ lối tương lai, vừa để rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu, vừa để củng cố mệnh mạch cho nhà nước” là câu văn trực tiếp nói về mục đích của việc dựng bia ghi danh những người đỗ tiến sĩ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Luận đề của văn bản này là gì?

 • A

  Bàn luận về vai trò của người hiền tài đối với đất nước

 • B

  Bàn luận về người hiền tài

 • C

  Vinh danh người hiền tài

 • D

  Nói về việc dựng bia của đất nước để vinh danh người hiền tài

Câu 6 :

Qua văn bản, tầm quan trọng của việc xác định mục đích viết trong văn nghị luận đối với người viết được thể hiện như thế nào?

 • A

  Bày tỏ được những quan điểm, suy nghĩ của bản thân trong bài văn nghị luận

 • B

  Xác định được những luận điểm, luận cứ cần viết và những lí lẽ, bằng chứng cho các luận điểm cần được tìm và đưa vào bài viết.

 • C

  Biết được nội dung cần viết và triển khai trong bài viết

 • D

  Tất cả những đáp án trên

Câu 7 :

Qua văn bản, tầm quan trọng của việc xác định mục đích viết trong văn nghị luận đối với người đọc được thể hiện như thế nào?

 • A

  Nhận biết được luận đề, luận điểm

 • B

  Nhận biết được các lí lẽ, bằng chứng mà người viết đưa ra.

 • C

  Hiểu được nội dung bài nghị luận, thấy được quan điểm mà người viết bày tỏ trong bài văn.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung đoạn 4 của văn bản là “bàn về cách mà một kẻ sĩ có học vấn nhưng thân phận nhỏ mọn thì cần phải báo đáp triều đình ra sao” đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Kẻ sĩ được các vị vua anh minh ban ân gì?

 • A

  Cho khoa danh, nêu tên ở tháp Nhạn

 • B

  Đề cao bằng tước trật

 • C

  Ban danh hiệu Long hổ, bày tiệc văn hỉ

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Các vị vua đã ban cho kẻ sĩ khoa danh, nêu tên ở tháp Nhạn, đề cao bằng tước trật, ban danh hiệu Long hổ và bày tiệc văn hỉ

Câu 2 :

Mục đích chính của việc dựng bia là gì?

 • A

  Vinh danh những người tiến sĩ đỗ đạt cao

 • B

  Làm đẹp cho cảnh quan ở văn miếu

 • C

  Xây dựng công trình

 • D

  Tất cả các mục đích trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Mục đích chính của việc dựng bia là vinh danh những người tiến sĩ đỗ đạt cao

Câu 3 :

Những từ ngữ nào thể hiện việc trọng dụng đề tài của các đấng thánh đế minh vương?

 • A

  Bồi dưỡng nhân tài, vun trồng nguyên khí, kén chọn kẻ sĩ

 • B

  Đề cao bằng tước trật, nêu tên ở tháp Nhạn

 • C

  Ban danh hiệu Long hổ, bày tiệc Văn hỉ

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Những từ ngữ thể hiện việc trọng dụng đề tài của các đấng thánh đế minh vương là: bồi dưỡng nhân tài, vun trồng nguyên khí, kén chọn kẻ sĩ, đề cao bằng tước trật, nêu tên ở tháp Nhạn, ban danh hiệu Long hổ, bày tiệc Văn hỉ

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thế thì việc dựng tấm bia đá này lợi ích rất nhiều: kẻ ác lấy đó làm răn, người thiện theo đó mà gắng, dẫn việc dĩ vãng, chỉ lối tương lai, vừa để rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu, vừa để củng cố mệnh mạch cho nhà nước” là câu văn trực tiếp nói về mục đích của việc dựng bia ghi danh những người đỗ tiến sĩ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Câu 5 :

Luận đề của văn bản này là gì?

 • A

  Bàn luận về vai trò của người hiền tài đối với đất nước

 • B

  Bàn luận về người hiền tài

 • C

  Vinh danh người hiền tài

 • D

  Nói về việc dựng bia của đất nước để vinh danh người hiền tài

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Luận đề của văn bản này là bàn luận về vai trò của người hiền tài đối với đất nước

Câu 6 :

Qua văn bản, tầm quan trọng của việc xác định mục đích viết trong văn nghị luận đối với người viết được thể hiện như thế nào?

 • A

  Bày tỏ được những quan điểm, suy nghĩ của bản thân trong bài văn nghị luận

 • B

  Xác định được những luận điểm, luận cứ cần viết và những lí lẽ, bằng chứng cho các luận điểm cần được tìm và đưa vào bài viết.

 • C

  Biết được nội dung cần viết và triển khai trong bài viết

 • D

  Tất cả những đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Qua văn bản, tầm quan trọng của việc xác định mục đích viết trong văn nghị luận đối với người viết được thể hiện:

- Bày tỏ được những quan điểm, suy nghĩ của bản thân trong bài văn nghị luận

- Xác định được những luận điểm, luận cứ cần viết và những lí lẽ, bằng chứng cho các luận điểm cần được tìm và đưa vào bài viết.

- Biết được nội dung cần viết và triển khai trong bài viết

Câu 7 :

Qua văn bản, tầm quan trọng của việc xác định mục đích viết trong văn nghị luận đối với người đọc được thể hiện như thế nào?

 • A

  Nhận biết được luận đề, luận điểm

 • B

  Nhận biết được các lí lẽ, bằng chứng mà người viết đưa ra.

 • C

  Hiểu được nội dung bài nghị luận, thấy được quan điểm mà người viết bày tỏ trong bài văn.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Qua văn bản, tầm quan trọng của việc xác định mục đích viết trong văn nghị luận đối với người đọc được thể hiện:

- Nhận biết được luận đề, luận điểm

- Nhận biết được các lí lẽ, bằng chứng mà người viết đưa ra.

- Hiểu được nội dung bài nghị luận, thấy được quan điểm mà người viết bày tỏ trong bài văn.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung đoạn 4 của văn bản là “bàn về cách mà một kẻ sĩ có học vấn nhưng thân phận nhỏ mọn thì cần phải báo đáp triều đình ra sao” đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Nội dung đoạn 4 của văn bản là “bàn về cách mà một kẻ sĩ có học vấn nhưng thân phận nhỏ mọn thì cần phải báo đáp triều đình ra sao”

close