Trắc nghiệm bài Chữ bầu lên nhà thơ - Tìm hiểu chung Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Chữ bầu lên nhà thơ của tác giả nào?

 • A

  Lê Đạt

 • B

  Thân Nhân Trung

 • C

  Phong Tử Khải

 • D

  Hoài Thanh

Câu 2 :

Văn bản Chữ bầu lên nhà thơ được in ở tác phẩm nào của Lê Đạt?

 • A

  Bóng chữ

 • B

  Hèn đại nhân

 • C

  Ngó lời thơ

 • D

  Đối thoại với đời & thơ

Câu 3 :

Văn bản Chữ bầu lên nhà thơ được in lần đầu trên báo Văn nghệ năm bao nhiêu?

 • A

  1992

 • B

  1993

 • C

  1994

 • D

  1995

Câu 4 :

Đâu là giá trị nghệ thuật của văn bản Chữ bầu lên nhà thơ?

 • A

  Lời văn rõ ràng, rành mạch

 • B

  Hệ thống luận điểm logic, hợp lý

 • C

  Súc tích, cô đọng, dễ hiểu

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

Văn bản Chữ bầu lên nhà thơ thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện ngắn

 • C

 • D

  Nghị luận

Câu 6 :

Văn bản được in lần đầu trên báo Văn nghệ năm 1994 số bao nhiêu?

 • A

  32

 • B

  33

 • C

  34

 • D

  35

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Chữ bầu lên nhà thơ của tác giả nào?

 • A

  Lê Đạt

 • B

  Thân Nhân Trung

 • C

  Phong Tử Khải

 • D

  Hoài Thanh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

 Văn bản Chữ bầu lên nhà thơ của tác giả Lê Đạt

Câu 2 :

Văn bản Chữ bầu lên nhà thơ được in ở tác phẩm nào của Lê Đạt?

 • A

  Bóng chữ

 • B

  Hèn đại nhân

 • C

  Ngó lời thơ

 • D

  Đối thoại với đời & thơ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chữ bầu lên nhà thơ được in trong tác phẩm Đối thoại với đời & thơ của Lê Đạt

Câu 3 :

Văn bản Chữ bầu lên nhà thơ được in lần đầu trên báo Văn nghệ năm bao nhiêu?

 • A

  1992

 • B

  1993

 • C

  1994

 • D

  1995

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chữ bầu lên nhà thơ được in lần đầu trên báo Văn nghệ năm 1994

Câu 4 :

Đâu là giá trị nghệ thuật của văn bản Chữ bầu lên nhà thơ?

 • A

  Lời văn rõ ràng, rành mạch

 • B

  Hệ thống luận điểm logic, hợp lý

 • C

  Súc tích, cô đọng, dễ hiểu

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật của văn bản Chữ bầu lên nhà thơ là:

- Lời văn rõ ràng, rành mạch

- Hệ thống luận điểm logic, hợp lý

- Súc tích, cô đọng, dễ hiểu

Câu 5 :

Văn bản Chữ bầu lên nhà thơ thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện ngắn

 • C

 • D

  Nghị luận

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chữ bầu lên nhà thơ là văn bản nghị luận

Câu 6 :

Văn bản được in lần đầu trên báo Văn nghệ năm 1994 số bao nhiêu?

 • A

  32

 • B

  33

 • C

  34

 • D

  35

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản được in lần đầu trên báo Văn nghệ năm 1994 số 34

close