Trắc nghiệm bài Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác - Tìm hiểu chung Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Hecto từ biệt Ăng-đrô-mác thuộc thể loại nào?

 • A

  Sử thi

 • B

  Thần thoại

 • C

  Truyền thuyết

 • D

  Cổ tích

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Hecto từ biệt Ăng-đrô-mác của tác giả Hô-me-rơ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhan đề đoạn trích Hecto từ biệt Ăng-đrô-mác do người biên soạn sách giáo khoa đặt, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Văn bản Hecto từ biệt Ăng-đrô-mác được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Ô-đi-xê

 • B

  I-li-át

 • C

  Đăm Săn

 • D

  Không có đáp án đúng

Câu 5 :

Văn bản là khúc ca thứ mấy của sử thi I-li-at?

 • A

  V

 • B

  VI

 • C

  VII

 • D

  VIII

Câu 6 :

Sử thi I-li-at ra đời vào khoảng thời gian nào?

 • A

  Thế kỉ V trước công nguyên

 • B

  Thế kỉ VI trước công nguyên

 • C

  Thế kỉ VII trước công nguyên

 • D

  Thế kỉ VIII trước công nguyên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Hecto từ biệt Ăng-đrô-mác thuộc thể loại nào?

 • A

  Sử thi

 • B

  Thần thoại

 • C

  Truyền thuyết

 • D

  Cổ tích

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Hecto từ biệt Ăng-đrô-mác thuộc thể loại sử thi

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Hecto từ biệt Ăng-đrô-mác của tác giả Hô-me-rơ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhan đề đoạn trích Hecto từ biệt Ăng-đrô-mác do người biên soạn sách giáo khoa đặt, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Câu 4 :

Văn bản Hecto từ biệt Ăng-đrô-mác được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Ô-đi-xê

 • B

  I-li-át

 • C

  Đăm Săn

 • D

  Không có đáp án đúng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Hecto từ biệt Ăng-đrô-mác được trích từ sử thi I-li-at

Câu 5 :

Văn bản là khúc ca thứ mấy của sử thi I-li-at?

 • A

  V

 • B

  VI

 • C

  VII

 • D

  VIII

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản là khúc ca thứ VI của sử thi I-li-at, từ câu 370 đến câu 496

Câu 6 :

Sử thi I-li-at ra đời vào khoảng thời gian nào?

 • A

  Thế kỉ V trước công nguyên

 • B

  Thế kỉ VI trước công nguyên

 • C

  Thế kỉ VII trước công nguyên

 • D

  Thế kỉ VIII trước công nguyên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Sử thi I-li-at được cho là ra đời vào thế kỉ VIII trước công nguyên

close