Trắc nghiệm Từ vựng Thành viên trong gia đình Tiếng Anh 6 English Discovery

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Who is this?

A. father

B. mother

C. baby

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. father

Lời giải chi tiết :

Đây là ai?

A. father (n) bố/ ba

B. mother (n) mẹ/ má

C. baby (n) em bé

Chọn A

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Who is this?

A. grandfather

B. brother

C. sister

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. sister

Lời giải chi tiết :

Đây là ai?

A. grandfather (n) ông

B. brother (n) anh/ em trai

C. sister (n) chị/ em gái

Chọn C

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Who is this?

A. uncle

B. aunt

C. grandmother

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. grandmother

Lời giải chi tiết :

Đây là ai?

A. uncle (n) bác/ chú

B. aunt (n) bác/ dì/ cô

C. grandmother (n) bà

Chọn C

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền chữ cái thích hợp để tạo từ hoàn chỉnh

b

by

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b

by

Lời giải chi tiết :

baby (n) em bé

Đáp án: a

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền chữ cái thích hợp để tạo từ hoàn chỉnh

si

te

Đáp án của giáo viên lời giải hay

si

te

Lời giải chi tiết :

sister (n) chị/ em gái

Đáp án s – r

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền chữ cái thích hợp để tạo từ hoàn chỉnh

br

th

r

Đáp án của giáo viên lời giải hay

br

th

r

Lời giải chi tiết :

brother (n) anh/ em trai

Đáp án: o – e

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền chữ cái thích hợp để tạo từ hoàn chỉnh

cous

n

Đáp án của giáo viên lời giải hay

cous

n

Lời giải chi tiết :

cousin (n) anh/ chị/ em họ

Đáp án: i

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền chữ cái thích hợp để tạo từ hoàn chỉnh

a

nt

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a

nt

Lời giải chi tiết :

aunt (n) bác/ cô/ dì

Đáp án: u

Câu hỏi 9 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các chữ cái để tạo từ thích hợp

O

E

M

H

R

T

Đáp án của giáo viên lời giải hay

M

O

T

H

E

R

Lời giải chi tiết :

mother (n) mẹ/ má

Câu hỏi 10 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các chữ cái để tạo từ thích hợp

E

T

R

H

A

F

Đáp án của giáo viên lời giải hay

F

A

T

H

E

R

Lời giải chi tiết :

father (n) bố/ ba

Câu hỏi 11 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các chữ cái để tạo từ thích hợp

N

P

E

T

A

S

R

Đáp án của giáo viên lời giải hay

P

A

R

E

N

T

S

Lời giải chi tiết :

parents (n) bố mẹ

Câu hỏi 12 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các chữ cái để tạo từ thích hợp

L

U

N

E

C

Đáp án của giáo viên lời giải hay

U

N

C

L

E

Lời giải chi tiết :

uncle (n) bác/chú

Câu hỏi 13 :
Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Sắp xếp các từ vào các cột tương ứng

father   sister   son       grandmother  

daughter    uncle    mother    

brother     aunt        grandfather

father  

sister  

son

grandmother

daughter

uncle

mother

brother

aunt

grandfather

Male
Female
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Male

father  

son

uncle

brother

grandfather

Female

sister  

grandmother

daughter

mother

aunt

Lời giải chi tiết :

Nam 

Nữ

father (n) bố/ ba

son (n) con trai

uncle (n) bác/ chú

brother (n) anh/ em trai

grandfather (n) ông

sister (n) chị/ em gái 

grandmother (n) bà

daughter (n) con gái

mother (n) mẹ

aunt (n) cô, dì

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

My mother´s father is my ______.

A. father

B. greatfather

C. grandfather

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. grandfather

Lời giải chi tiết :

Bố của mẹ tôi là ______ của tôi.

A. bố

B. ông cố/ cụ ông

C. ông

Chọn C

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

My mother´s mother is my ______ .

A. mother

B. greatmother

C. grandmother

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. grandmother

Lời giải chi tiết :

Mẹ của mẹ tôi là ______ của tôi.

A. mẹ

B. bà cố/ cụ bà

C. bà

Chọn C

Câu hỏi 16 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

My mother´s daughter is my _____.

A. daughter

B. sister

C. brother

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. sister

Lời giải chi tiết :

Con gái của mẹ tôi là _____ của tôi.

A. con gái

B. em gái

C. anh trai

Chọn B

Câu hỏi 17 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

My father´s brother is my _______.

A. uncle

B. brother

C. cousin

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. uncle

Lời giải chi tiết :

Anh trai của bố tôi là _______ của tôi.

A. chú/ bác

B. anh trai

C. anh họ

Chọn A

Câu hỏi 18 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

My father´s son is my ______.

A. son

B. father

C. brother

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. brother

Lời giải chi tiết :

Con trai của bố tôi là ______ của tôi.

A. con trai

B. cha

C. anh trai

Chọn C

Câu hỏi 19 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các chữ cái để tạo từ thích hợp

G

D

E

U

T

R

A

H

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D

A

U

G

H

T

E

R

Lời giải chi tiết :

daughter (n) con gái

close