Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 1 Tiếng Anh 6 English Discovery

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  magazine            

 • B

  side                         

 • C

  hide                      

 • D

  high 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Magazine: /ˌmæɡəˈziːn/

Side: /saɪd/

Hide: /haɪd/

High: /haɪ/ 

Đáp án A  phát âm là / i  / còn lại là /  /

Đáp án: A

Câu hỏi 2 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  wife

 • B

  fine

 • C

  wine

 • D

  rich

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

wife /waɪf/

fine //faɪn/

wine /waɪn/

rich /rɪʧ/

Đáp án D đọc là /ɪ/, các đáp án còn lại đọc là /aɪ/

Câu hỏi 3 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  girl

 • B

  fish

 • C

  live

 • D

  drink

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

girl/gɜːl/

fish /fɪʃ/

live /lɪv/

drink /drɪŋk/

Đáp án A đọc là /ɜː/, các đáp án còn lại đọc là / ɪ/

Câu hỏi 4 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  office

 • B

  difficult 

 • C

  important 

 • D

  exercise

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

office /ˈɒfɪs/

difficult /ˈdɪfɪkəlt

important /ɪmˈpɔːtənt

exercise /ˈɛksəsaɪz/

Đáp án D đọc là /aɪ/, các đáp án còn lại đọc là /ɪ/

Câu hỏi 5 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  marriage

 • B

  exam

 • C

  family

 • D

  national

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

marriage /ˈmærɪʤ/

example /ɪɡˈzæm/

family /ˈfæmɪli/

company /ˈnæʃnəl/

Đáp án A đọc là /ɪ/, các đáp án còn lại đọc là /æ/

Câu hỏi 6 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  machine

 • B

  library

 • C

  message

 • D

  breakfast

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

machine /məˈʃiːn/

library /ˈlaɪbrəri/

message /ˈmɛsɪʤ/

breakfast /ˈbrɛkfəst/

Đáp án C đọc là /ɪ/, các đáp án còn lại đọc là /ə/

Câu hỏi 7 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  remember

 • B

  become

 • C

  design

 • D

  different

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

remember /rɪˈmɛmbə/

become /bɪˈkʌm/

design /dɪˈzaɪn/

different/ˈdɪfrənt/

Đáp án D đọc là /ə/, các đáp án còn lại đọc là /ɪ/

Câu hỏi 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  picture

 • B

  ticket

 • C

  litre

 • D

  cinema

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

picture: /ˈpɪktʃə(r)/

ticket: /ˈtɪkɪt/

liter: /ˈliːtə(r)/ 

cinema: /ˈsɪnəmə/ 

Đáp án C  phát âm là /iː/ còn lại là /ɪ/

Câu hỏi 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  hill

 • B

  dream            

 • C

  king          

 • D

  six

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Hill: /hɪl/

Dream: /driːm/

King: /kɪŋ/ 

Six: /sɪks/ 

Đáp án B phát âm là / i: / còn lại là / ɪ /

Câu hỏi 10 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  fruit

 • B

  build 

 • C

  juice

 • D

  suit

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

fruit /fruːt/

build /bɪld/

juice /ʤuːs/

suit/suːt/

Đáp án B đọc là /ɪ/, các đáp án còn lại đọc là /uː/

close