Trắc nghiệm Từ vựng Mùa và tháng trong năm Tiếng Anh 6 English Discovery

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer

The grass is green, the sky is blue and the flowers are colorful!!! Which season is it?

 • A

  Winter

 • B

  Summer

 • C

  Spring

 • D

  Fall

Câu 2 :

Choose the best answer

See the snow and build a snowman in the …

 • A

  Summer

 • B

  Fall

 • C

  Spring

 • D

  Winter

Câu 3 :

Choose the best answer

Children can swim and dive in the river in…

 • A

  summer

 • B

  spring

 • C

  autumn

 • D

  winter

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

____ comes after winter.

A. Summer

B. Fall

C. Spring

Câu 5 :

Choose the best answer

Which month is missing: July, ______, September.

 • A

  October

 • B

  August

 • C

  November

 • D

  December

Câu 6 :

Choose the best answer

The second month of a year is________.

 • A

  March

 • B

  January

 • C

  August

 • D

  February

Câu 7 :

Choose the best answer

There are....... months in the year

 • A

  13

 • B

  12

 • C

  7

 • D

  4

Câu 8 :

I am between February and April. Who am I?

 • A

 • B

 • C

 • D

Câu 9 :

Choose the best answers

I am the last month of the year. Who am I?

 • A

 • B

 • C

 • D

Câu 10 :

Choose the best answer

The coldest season is...

 • A

  winter

 • B

  spring

 • C

  autumn

 • D

  summer

Câu 11 :

Choose the best answer

What season do plants and trees lose their leaves?

 • A

  summer

 • B

  winter

 • C

  autumn

 • D

  spring

Câu 12 :

Choose the best answer

New Year is in_________

 • A

  summer

 • B

  winter

 • C

  autumn

 • D

  spring

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

What can you do in summer?

A. Swim

B. Make a snowman

C. Pick the flowers

Câu 14 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

We wear heavy warm clothes on summer days.

True

False

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

It is a warm season. People go on picnics and they don't play with snow. What is the season?

A. Spring

B. Winter

Câu 16 :

Choose the best answer

It is a hot season, children go swimming and they don't drink hot cocoa. What is the season?

 • A

  Spring

 • B

  Summer

 • C

  Fall

 • D

  Winter

Câu 17 :

Choose the best answer

We celebrate Christmas in ________.

 • A

  January

 • B

  November

 • C

  December

 • D

  February

Câu 18 :

Choose the best answer

August is the ____ month of the year.

 • A

  6th

 • B

  7th

 • C

  8th

 • D

  9th

Câu 19 :

Choose the best answer

How many days in March?

 • A

  30 days

 • B

  29 days

 • C

  31 days

 • D

  4 weeks

Câu 20 :

Choose the best answer

Which month has the fewest days?

 • A

  January

 • B

  February

 • C

  March

 • D

  April

Câu 21 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền tháng thích hợp vào chỗ trống

We usually come back to school in

.

Câu 22 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền tháng thích hợp vào chỗ trống

Vietnamese Teacher’s Day is in

.

Câu 23 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền tháng thích hợp vào chỗ trống

International Chilren’s Day is in

.

Câu 24 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền tháng thích hợp vào chỗ trống

International Women’s Day is in

.

Câu 25 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền tháng thích hợp vào chỗ trống

Vietnam National Day is in

.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer

The grass is green, the sky is blue and the flowers are colorful!!! Which season is it?

 • A

  Winter

 • B

  Summer

 • C

  Spring

 • D

  Fall

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Cỏ xanh, trời xanh và hoa muôn màu !!! Đó là mùa nào?

A. Mùa đông

B. Mùa hè

C. Mùa xuân

D. Mùa thu

Câu 2 :

Choose the best answer

See the snow and build a snowman in the …

 • A

  Summer

 • B

  Fall

 • C

  Spring

 • D

  Winter

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Ngắm tuyết và xây người tuyết trong…

A. Mùa hè

B. Mùa thu

C. Mùa xuân

D. Mùa đông

Câu 3 :

Choose the best answer

Children can swim and dive in the river in…

 • A

  summer

 • B

  spring

 • C

  autumn

 • D

  winter

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

 Trẻ em có thể bơi và lặn trên sông ở…

A. mùa hè

B. mùa xuân

C. mùa thu

D. mùa đông

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

____ comes after winter.

A. Summer

B. Fall

C. Spring

Đáp án

C. Spring

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

____ đến sau mùa đông.

A. Mùa hè

B. Mùa thu

C. Mùa xuân

Chọn C

Câu 5 :

Choose the best answer

Which month is missing: July, ______, September.

 • A

  October

 • B

  August

 • C

  November

 • D

  December

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

 Tháng nào bị thiếu: Tháng Bảy, ______, Tháng Chín.

A. Tháng 10

B. Tháng 8

C. Tháng 11

D. Tháng 12

Câu 6 :

Choose the best answer

The second month of a year is________.

 • A

  March

 • B

  January

 • C

  August

 • D

  February

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Tháng thứ hai của năm là ...

A. Tháng Ba

B. Tháng Giêng

C. Tháng tám

D. Tháng hai

Câu 7 :

Choose the best answer

There are....... months in the year

 • A

  13

 • B

  12

 • C

  7

 • D

  4

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Có ....... tháng trong năm

A. 13

B. 12

C. 7

D. 4

Câu 8 :

I am between February and April. Who am I?

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Tôi đang ở giữa tháng Hai và tháng Tư. Tôi là ai? 

A. tháng 5

B. tháng 8

C.tháng 3

D.tháng 4

Câu 9 :

Choose the best answers

I am the last month of the year. Who am I?

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Tôi của tháng cuối cùng của năm. Tôi là ai?

A. tháng 9

B. tháng 11

C.tháng 10

D. tháng 12

Câu 10 :

Choose the best answer

The coldest season is...

 • A

  winter

 • B

  spring

 • C

  autumn

 • D

  summer

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Mùa lạnh nhất là ...

A. mùa đông

B. mùa xuân

C. mùa thu

D. mùa hè 

Câu 11 :

Choose the best answer

What season do plants and trees lose their leaves?

 • A

  summer

 • B

  winter

 • C

  autumn

 • D

  spring

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Cây cối, cây cối rụng lá vào mùa nào?

A. mùa hè

B. mùa đông

C. mùa thu

D. mùa xuân

Câu 12 :

Choose the best answer

New Year is in_________

 • A

  summer

 • B

  winter

 • C

  autumn

 • D

  spring

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Năm mới thì rơi vào _______

A. mùa hè

B. mùa đông

C. mùa thu

D. mùa xuân

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

What can you do in summer?

A. Swim

B. Make a snowman

C. Pick the flowers

Đáp án

A. Swim

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Bạn có thể làm gì vào mùa hè?

A. Bơi lội

B. Làm người tuyết

C. Hái hoa

Chọn A

Câu 14 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

We wear heavy warm clothes on summer days.

True

False

Đáp án

True

False

Lời giải chi tiết :

Chúng tôi mặc quần áo ấm dày vào những ngày hè.

A. Đúng

B. Sai

Chọn B

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

It is a warm season. People go on picnics and they don't play with snow. What is the season?

A. Spring

B. Winter

Đáp án

A. Spring

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Đó là một mùa ấm áp. Mọi người đi dã ngoại và họ không chơi với tuyết. Là mùa gì?

A. Mùa xuân

B. Mùa đông

Chọn A

Câu 16 :

Choose the best answer

It is a hot season, children go swimming and they don't drink hot cocoa. What is the season?

 • A

  Spring

 • B

  Summer

 • C

  Fall

 • D

  Winter

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Đó là mùa nắng nóng, trẻ con đi bơi không được uống cacao nóng. Là mùa gì?

A. Mùa xuân

B. Mùa hè

C. Mùa thu

D. Mùa đông

Câu 17 :

Choose the best answer

We celebrate Christmas in ________.

 • A

  January

 • B

  November

 • C

  December

 • D

  February

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Chúng ta tổ chức lễ Giáng sinh vào ________.

A. Tháng Giêng

B. Tháng 11

C. Tháng 12

D. Tháng 2

Câu 18 :

Choose the best answer

August is the ____ month of the year.

 • A

  6th

 • B

  7th

 • C

  8th

 • D

  9th

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Tháng 8 là tháng ____ trong năm.

A. thứ 6

B. thứ 7

C. thứ 8

D. Thứ 9

Câu 19 :

Choose the best answer

How many days in March?

 • A

  30 days

 • B

  29 days

 • C

  31 days

 • D

  4 weeks

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Có bao nhiêu ngày trong tháng Ba?

A. 30 ngày

B. 29 ngày

C. 31 ngày

D. 4 tuần

Câu 20 :

Choose the best answer

Which month has the fewest days?

 • A

  January

 • B

  February

 • C

  March

 • D

  April

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Tháng nào có ít ngày nhất?

A. Tháng Giêng

B. Tháng 2

C. tháng 3

D. tháng 4

Câu 21 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền tháng thích hợp vào chỗ trống

We usually come back to school in

.

Đáp án

We usually come back to school in

.

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Chúng ta thường trở lại trường học vào….

Ta có học sinh thường đi học vào tháng 9

September (n) tháng 9

Đáp án: September

Câu 22 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền tháng thích hợp vào chỗ trống

Vietnamese Teacher’s Day is in

.

Đáp án

Vietnamese Teacher’s Day is in

.

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Ngày nhà giáo Việt Nam rơi vào….

Ta có Ngày nhà giáo Việt Nam là ngày 20 tháng 11

November (n) tháng 11

Đáp án: November 

Câu 23 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền tháng thích hợp vào chỗ trống

International Chilren’s Day is in

.

Đáp án

International Chilren’s Day is in

.

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Ngày Quốc tế Thiếu nhi diễn ra…

Ta có Ngày Quốc tế Thiếu nhi là ngày 1 tháng 6

=> June (n) tháng 6

Đáp án: June 

Câu 24 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền tháng thích hợp vào chỗ trống

International Women’s Day is in

.

Đáp án

International Women’s Day is in

.

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Ngày Quốc tế Phụ nữ diễn ra vào….

Ta có Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày 8 tháng 3

March (n) tháng 3

Đáp án: March 

Câu 25 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền tháng thích hợp vào chỗ trống

Vietnam National Day is in

.

Đáp án

Vietnam National Day is in

.

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Ngày Quốc khánh Việt Nam diễn ra vào....

Ta có Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày 2 tháng 9

September (n) tháng 9

Đáp án: September

close