Trắc nghiệm Ngữ âm Cách đọc đuôi -ed Tiếng Anh 6 English Discovery

Đề bài

Câu 1 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  tested 

 • B

  clapped   

 • C

  planted 

 • D

  demanded

Câu 2 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 

 • A

  admired 

 • B

  looked 

 • C

  missed 

 • D

  hoped

Câu 3 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  walked 

 • B

  entertained

 • C

  reached 

 • D

  looked

Câu 4 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  collected 

 • B

  changed 

 • C

  formed 

 • D

  viewed

Câu 5 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  believed 

 • B

  prepared 

 • C

  involved 

 • D

  liked

Câu 6 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  lifted 

 • B

  lasted 

 • C

  happened 

 • D

  decided

Câu 7 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  removed

 • B

  washed

 • C

  hoped

 • D

  missed

Câu 8 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  looked 

 • B

  laughed 

 • C

  moved 

 • D

  stepped

Câu 9 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  wanted 

 • B

  parked 

 • C

  stopped

 • D

  watched

Câu 10 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  laughed 

 • B

  passed 

 • C

  suggested 

 • D

  placed

Câu 11 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  watched 

 • B

  stopped 

 • C

  pushed 

 • D

  improved

Câu 12 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  proved 

 • B

  changed 

 • C

  pointed 

 • D

  played

Câu 13 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  watched 

 • B

  practiced 

 • C

  introduced 

 • D

  cleaned

Câu 14 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  passed 

 • B

  stretched 

 • C

  comprised 

 • D

  washed

Câu 15 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  naked 

 • B

  engaged

 • C

  phoned 

 • D

  enabled

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  tested 

 • B

  clapped   

 • C

  planted 

 • D

  demanded

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

tested/ˈtɛstɪd/

clapped/klæpt/          

planted/ˈplɑːntɪd/               

demanded /dɪˈmɑːndɪd/ 

Đáp án B đọc là /t/, các đáp án còn lại đọc là /ɪd /

Câu 2 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 

 • A

  admired 

 • B

  looked 

 • C

  missed 

 • D

  hoped

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

admired/ədˈmaɪəd/

looked/lʊkt/            

missed/mɪst/                

hoped/həʊpt/ 

Đáp án A đọc là /d/, các đáp án còn lại đọc là /t/

Câu 3 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  walked 

 • B

  entertained

 • C

  reached 

 • D

  looked

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

walked/wɔːkt/

entertained/ˌɛntəˈteɪnd/       

reached/riːʧt/               

looked /lʊkt/

Đáp án B đọc là /d/, các đáp án còn lại đọc là /t/

Câu 4 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  collected 

 • B

  changed 

 • C

  formed 

 • D

  viewed

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

collected/kəˈlɛktɪd/

changed/ʧeɪnʤd/          

formed/fɔːmd/                

viewed /vjuːd/

Đáp án A đọc là /ɪd/, các đáp án còn lại đọc là /d/

Câu 5 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  believed 

 • B

  prepared 

 • C

  involved 

 • D

  liked

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

believed/bɪˈliːvd/

prepared/prɪˈpeəd/          

involved/ɪnˈvɒlvd/              

liked /laɪkt/

Đáp án D đọc là /t/, các đáp án còn lại đọc là /d/

Câu 6 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  lifted 

 • B

  lasted 

 • C

  happened 

 • D

  decided

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

lifted/ˈlɪftɪd/

lasted/ˈlɑːstɪd/              

happened/ˈhæpənd/            

decided/dɪˈsaɪdɪd/ 

Đáp án C đọc là /d/, các đáp án còn lại đọc là /ɪd/

Câu 7 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  removed

 • B

  washed

 • C

  hoped

 • D

  missed

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

removed/rɪˈmuːvd/ 

washed/wɒʃt/            

hoped/həʊpt/                   

missed /mɪst/

Đáp án A đọc là /d/, các đáp án còn lại đọc là /t/

Câu 8 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  looked 

 • B

  laughed 

 • C

  moved 

 • D

  stepped

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

looked/lʊkt/

laughed/lɑːft/           

moved/muːvd/               

stepped /stɛpt/

Đáp án C đọc là /d/, các đáp án còn lại đọc là /t/

Câu 9 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  wanted 

 • B

  parked 

 • C

  stopped

 • D

  watched

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

wanted/ˈwɒntɪd/

parked/pɑːkt/            

stopped/stɒpt/                

watched /wɒʧt/

Đáp án A đọc là /ɪd/, các đáp án còn lại đọc là /t/

Câu 10 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  laughed 

 • B

  passed 

 • C

  suggested 

 • D

  placed

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

laughed/lɑːft/

passed/pɑːst/          

suggested/səˈʤɛstɪd/            

placed/pleɪst/

Đáp án C đọc là /ɪd/, các đáp án còn lại đọc là /t/

Câu 11 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  watched 

 • B

  stopped 

 • C

  pushed 

 • D

  improved

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

watched/wɒʧt/

stopped/stɒpt/          

pushed/pʊʃt/                

improved/ɪmˈpruːvd/

Đáp án D đọc là /d/, các đáp án còn lại đọc là /t/

Câu 12 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  proved 

 • B

  changed 

 • C

  pointed 

 • D

  played

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

proved/pruːvd/

changed/ʧeɪnʤd/        

pointed/ˈpɔɪntɪd/               

played/pleɪd/ 

Đáp án C đọc là /ɪd/, các đáp án còn lại đọc là /d/

Câu 13 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  watched 

 • B

  practiced 

 • C

  introduced 

 • D

  cleaned

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

watched/wɒʧt/

practiced/ˈpræktɪst/        

introduced/ˌɪntrəˈdjuːst/          

cleaned /kliːnd/ 

Đáp án D đọc là /d/, các đáp án còn lại đọc là /t /

Câu 14 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  passed 

 • B

  stretched 

 • C

  comprised 

 • D

  washed

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

passed/pɑːst/

stretched/strɛʧt/        

comprised/kəmˈpraɪzd/           

washed/wɒʃt/

Đáp án C đọc là /d/, các đáp án còn lại đọc là /t /

Câu 15 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  naked 

 • B

  engaged

 • C

  phoned 

 • D

  enabled

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

naked/neɪkɪd/

engaged/ɪnˈgeɪʤd/        

phoned/fəʊnd/               

enabled/ɪˈneɪbld/

Lưu ý: từ naked là từ bất quy tắc vì tận cùng là "k" nhưng khi thêm -ed lại được đọc là /id/

Đáp án A đọc là /ɪd/, các đáp án còn lại đọc là /d /

close