Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 5 Tiếng Anh 6 English Discovery

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage and tick True or False

Last month, our class carried out a survey to discover the musical habits of some of our schoolmates. In groups, we planned a few questions, and then we asked different students. The results were quite surprising!

A higher number, eighteen students, say they like listening to music, as they find it relaxing. Only two people don't like listening to music at all. These results seem to suggest that we are more actively musical than we think.

Interestingly, fourteen people out of the twenty surveyed actually play a musical instrument, while only six people don't. Out of these, ten people play their musical instrument between 1 and 3 hours a week, and the other four between three and six hours a week. According to our survey, the best instrument to play is the guitar; eight people say it is their favorite instrument to play. Another four people like playing the piano, and they think it isn't very difficult.

Concerts are usually popular, especially pop concerts, but in this survey only eight people say they like going to concerts: six to pop concerts, and two to jazz concerts.

1. The class interviewed 20 students.

Đúng
Sai

2. Most of the students can play a musical instrument

Đúng
Sai

3. The guitar is more popular than the piano.

Đúng
Sai

4. All the students think that playing the piano is easy.

5. Six students often go to concerts.

Đúng
Sai
Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Read the passage and choose the best answer

I'm Paul. I live in Los Angeles. I love listening to music. Music is very important to me. I like different types of music but my favourite music is rap. I've got a radio in my bedroom and I like listening to Radio Sunshine when I do my homework. I always take my Discman to school.

My name is Peter and I am from New York. I like pop music. Music is a big part of my life. I have got a CD player in my bedroom and a Discman that I take to school. I always listen to music! I enjoy singing too. My parents hate listening to my music. I spend all my money on CDs. At the weekend I love going into the big shops in town to buy new CDs.

Hi, I'm June. I'm from Edinburgh. I love listening to classical music. We are a very musical family. My brother plays in a rock band and I play the violin in the school orchestra. I practice the violin every day after school and I always listen to Classic FM. I know my friends don't think I'm cool, but I don't mind.

1.

can play an instrument.


2. 

loves singing.


3.

’s favorite music is rap.


4. 

’s parent doesn’t like music.


5. 

doesn’t listen to Discman.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage and tick True or False

Last month, our class carried out a survey to discover the musical habits of some of our schoolmates. In groups, we planned a few questions, and then we asked different students. The results were quite surprising!

A higher number, eighteen students, say they like listening to music, as they find it relaxing. Only two people don't like listening to music at all. These results seem to suggest that we are more actively musical than we think.

Interestingly, fourteen people out of the twenty surveyed actually play a musical instrument, while only six people don't. Out of these, ten people play their musical instrument between 1 and 3 hours a week, and the other four between three and six hours a week. According to our survey, the best instrument to play is the guitar; eight people say it is their favorite instrument to play. Another four people like playing the piano, and they think it isn't very difficult.

Concerts are usually popular, especially pop concerts, but in this survey only eight people say they like going to concerts: six to pop concerts, and two to jazz concerts.

1. The class interviewed 20 students.

Đúng
Sai

2. Most of the students can play a musical instrument

Đúng
Sai

3. The guitar is more popular than the piano.

Đúng
Sai

4. All the students think that playing the piano is easy.

5. Six students often go to concerts.

Đúng
Sai
Đúng
Sai
Đáp án

1. The class interviewed 20 students.

Đúng
Sai

2. Most of the students can play a musical instrument

Đúng
Sai

3. The guitar is more popular than the piano.

Đúng
Sai

4. All the students think that playing the piano is easy.

5. Six students often go to concerts.

Đúng
Sai
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

1. The class interviewed 20 students. (Lớp học phỏng vấn 20 học sinh.)

Thông tin: A higher number, eighteen students, say they like listening to music, as they find it relaxing. Only two people don't like listening to music at all.

Tạm dịch: Một con số khá cao, mười tám người, nói rằng họ thích nghe nhạc, vì họ thấy nó thư giãn. Chỉ có hai người không thích nghe nhạc chút nào.

Chọn T

2. Most of the students can play a musical instrument. (Hầu hết học sinh có thể chơi một nhạc cụ.)

Thông tin: Interestingly, fourteen people out of the twenty surveyed actually play a musical instrument, while only six people don't.

Tạm dịch: Thật thú vị, mười bốn trong số hai mươi người được khảo sát thực sự chơi một nhạc cụ, trong khi chỉ có sáu người không

Chọn T

3. The guitar is more popular than the piano. (Đàn guitar phổ biến hơn đàn piano.)

Thông tin: According to our survey, the best instrument to play is the guitar; eight people say it is their favorite instrument to play. Another four people like playing the piano,…

Tạm dịch: Theo khảo sát của chúng tôi, nhạc cụ tốt nhất để chơi là guitar; tám người nói rằng đó là nhạc cụ yêu thích của họ để chơi. Bốn người khác thích chơi piano,…

Chọn T

4. All the students think that playing the piano isn’t easy. (Tất cả các học sinh đều nghĩ rằng chơi piano không dễ dàng.)

Thông tin: Another four people like playing the piano, and they think it isn't very difficult.

Tạm dịch: Bốn người khác thích chơi piano, và họ nghĩ rằng nó không khó lắm.

Chọn F

5. Only six students often go to concerts. (Chỉ sáu học sinh thường đi xem hòa nhạc.)

Thông tin: Concerts are usually popular, especially pop concerts, but in this survey only eight people say they like going to concerts: six to pop concerts, and two to jazz concerts.

Tạm dịch: Các buổi hòa nhạc thường được yêu thích, đặc biệt là các buổi hòa nhạc pop, nhưng trong cuộc khảo sát này chỉ có 8 người nói rằng họ thích đi xem các buổi hòa nhạc: 6 đến các buổi hòa nhạc pop và 2 đến các buổi hòa nhạc jazz.

Chọn F

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Read the passage and choose the best answer

I'm Paul. I live in Los Angeles. I love listening to music. Music is very important to me. I like different types of music but my favourite music is rap. I've got a radio in my bedroom and I like listening to Radio Sunshine when I do my homework. I always take my Discman to school.

My name is Peter and I am from New York. I like pop music. Music is a big part of my life. I have got a CD player in my bedroom and a Discman that I take to school. I always listen to music! I enjoy singing too. My parents hate listening to my music. I spend all my money on CDs. At the weekend I love going into the big shops in town to buy new CDs.

Hi, I'm June. I'm from Edinburgh. I love listening to classical music. We are a very musical family. My brother plays in a rock band and I play the violin in the school orchestra. I practice the violin every day after school and I always listen to Classic FM. I know my friends don't think I'm cool, but I don't mind.

1.

can play an instrument.


2. 

loves singing.


3.

’s favorite music is rap.


4. 

’s parent doesn’t like music.


5. 

doesn’t listen to Discman.

Đáp án

1.

can play an instrument.


2. 

loves singing.


3.

’s favorite music is rap.


4. 

’s parent doesn’t like music.


5. 

doesn’t listen to Discman.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

1. ________ can play an instrument. (________ có thể chơi một nhạc cụ.)

Thông tin: (June) I play the violin in the school orchestra. I practice the violin every day

Tạm dich: Tôi chơi vi-ô-lông trong dàn nhạc của trường. Tôi tập đàn vi-ô-lông mỗi ngày

Đáp án: June

2. _______ love singing. (___________yêu ca hát.)

Thông tin: (Peter) I always listen to music! I enjoy singing too.

Tạm dich: Tôi luôn luôn nghe nhạc! Tôi cũng thích ca hát.

Đáp án: Peter

3. __________’s favorite music is rap. (Âm nhạc yêu thích của __________ là rap.)

Thông tin: (Paul) I like different types of music but my favourite music is rap.

Tạm dich: Tôi thích nhiều thể loại âm nhạc khác nhau nhưng âm nhạc yêu thích của tôi là rap.

Đáp án: Paul

4._______’s parent doesn’t like his music. (Bố mẹ của ._______ không thích âm nhạc của anh ấy.)

Thông tin: (Peter) My parents hate listening to my music.

Tạm dich: Bố mẹ tôi ghét nghe nhạc của tôi.

Đáp án: Peter

5. ________doesn’t listen to Discman. (_______không nghe đầu đĩa di động.)

Thông tin: (June) I always listen to Classic FM. I know my friends don't think I'm cool, but I don't mind.

(Paul) I always take my Discman to school.

(Peter) I have got a CD player in my bedroom and a Discman that I take to school.

Đáp án: June

close