Trắc nghiệm Từ vựng Âm nhạc Tiếng Anh 6 English Discovery

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the phrase with a suitable picture.

song writing

painting

sculpture

concert

Câu 2 :

Choose the best answer.

Since the 1970s, the festival in Glastonbury has taken ______ almost every year and has grown in size.

 • A

  part

 • B

  place

 • C

  note

 • D

  notice

Câu 3 :

Choose the best answer.

There is a new ______ of hand made flowers at this city gallery.

 • A

  party

 • B

  exhibition

 • C

  show

 • D

  tour

Câu 4 :

Choose the best answer.

The Brit School is the most famous ____ arts school in Britain.

 • A

  performing

 • B

  performance

 • C

  perform

 • D

  performed

Câu 5 :

Choose the best answer.

Trinh Cong Son is one of the most famous ____ in Vietnam.

 • A

  actors

 • B

  singers

 • C

  writers

 • D

  musicians

Câu 6 :

Choose the best answer.

Music adds joyfulness to the atmosphere of a(n) _____.

 • A

  exam

 • B

  festival

 • C

  funeral

 • D

  parade

Câu 7 :

Choose the best answer.

______ is traditional music from a particular country, region, or community.

 • A

  Folk music

 • B

  Country music

 • C

  Rock music

 • D

  Classical music

Câu 8 :

Choose the best answer.

A ______ is the person who is so funny and makes people laugh happily.

 • A

  writer

 • B

  singer

 • C

  comedian

 • D

  artist

Câu 9 :

Choose the best answer.

Mozart was one of the most famous ______ of classical music.

 • A

  makers

 • B

  workers

 • C

  composers

 • D

  actors

Câu 10 :

Choose the best answer.

 _____ is the art of taking and processing photographs.

 • A

  Photograph

 • B

  Photography

 • C

  Photographer

 • D

  Photographic

Câu 11 :

Choose the best answer.

Peter has received a letter of _____ to see a water puppet show this Sunday.

 • A

  inviting

 • B

  invites

 • C

  invitation

 • D

  invitations

Câu 12 :

Choose the best answer.

Robbie William was in a _____ called Take That before he became a solo artist.

 • A

  team

 • B

  group

 • C

  band

 • D

  community

Câu 13 :

Choose the best answer.

Their songs continue to enjoy widespread _____ among teenagers.

 • A

  entertainment

 • B

  joyfulness

 • C

  fame

 • D

  popularity

Câu 14 :

Choose the best answer.

Music _____ an important role in human beings emotional life.

 • A

  has

 • B

  plays

 • C

  gets

 • D

  starts

Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

She has bought different kinds of

instruments. (MUSIC)

Câu 16 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

Peter wants to become an

because he is good at drawing. (ART)

Câu 17 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

The

she gave last night was wonderful. (PERFORM)

Câu 18 :

Choose the best answer.

The film contains explicit _____ of violence.

 • A

  scenes

 • B

  scents

 • C

  scenery

 • D

  screen

Câu 19 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

My brother works as an

. (ACT)

Câu 20 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

There are so many

on the wall. (PAINT)

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the phrase with a suitable picture.

song writing

painting

sculpture

concert

Đáp án

song writing

concert

painting

sculpture

Lời giải chi tiết :

song writing: viết nhạc

painting: bức tranh

sculpture: tượng điêu khắc

concert: buổi hòa nhạc

Câu 2 :

Choose the best answer.

Since the 1970s, the festival in Glastonbury has taken ______ almost every year and has grown in size.

 • A

  part

 • B

  place

 • C

  note

 • D

  notice

Đáp án : B

Phương pháp giải :

take place: xảy ra, diễn ra

Lời giải chi tiết :

take place: xảy ra, diễn ra

=> Since the 1970s, the festival in Glastonbury has taken place almost every year and has grown in size.

Tạm dịch: Kể từ những năm 1970, lễ hội ở Glastonbury đã diễn ra gần như hàng năm và đã tăng quy mô.Câu 3 :

Choose the best answer.

There is a new ______ of hand made flowers at this city gallery.

 • A

  party

 • B

  exhibition

 • C

  show

 • D

  tour

Đáp án : B

Phương pháp giải :

party (n): bữa tiệc

exhibition (n): cuộc triển lãm, sự trưng bày

show (n): buổi biểu diễn

tour (n): chuyến đi du lịch

Lời giải chi tiết :

party (n): bữa tiệc

exhibition (n): cuộc triển lãm, sự trưng bày

show (n): buổi biểu diễn

tour (n): chuyến đi du lịch

=> There is a new exhibition of hand made flowers at this city gallery.

Tạm dịch: Có một triển lãm mới về hoa làm bằng tay tại phòng trưng bày thành phố này.

Câu 4 :

Choose the best answer.

The Brit School is the most famous ____ arts school in Britain.

 • A

  performing

 • B

  performance

 • C

  perform

 • D

  performed

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cần điền 1 tính từ để cụm từ “..... arts school” có nghĩa là: trường nghệ thuật biểu diễn

Lời giải chi tiết :

performing (adj): biểu diễn

performance (n): sự biểu diễn, cuộc biểu diễn

perform (v): biểu diễn

performed (adj): được biểu diễn

=> The Brit School is the most famous performing arts school in Britain.

Tạm dịch: Trường Brit là trường nghệ thuật biểu diễn nổi tiếng nhất ở Anh.

Câu 5 :

Choose the best answer.

Trinh Cong Son is one of the most famous ____ in Vietnam.

 • A

  actors

 • B

  singers

 • C

  writers

 • D

  musicians

Đáp án : D

Phương pháp giải :

actor (n): diễn viên

singer (n): ca sĩ

writer (n): nhà văn

musician (n): nhạc sỹ

Lời giải chi tiết :

actor (n): diễn viên

singer (n): ca sĩ

writer (n): nhà văn

musician (n): nhạc sỹ

=> Trinh Cong Son is one of the most famous musicians in Vietnam.

Tạm dịch: Trịnh Công Sơn là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam.

Câu 6 :

Choose the best answer.

Music adds joyfulness to the atmosphere of a(n) _____.

 • A

  exam

 • B

  festival

 • C

  funeral

 • D

  parade

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

exam (n): kỳ thi

festival (n): lễ hội

funeral (n): lễ tang

parade (n): cuộc diễu hành, cuộc diễu binh

=> Music adds joyfulness to the atmosphere of a festival.

Tạm dịch: Âm nhạc làm tăng thêm niềm vui cho không khí của một lễ hội.

Câu 7 :

Choose the best answer.

______ is traditional music from a particular country, region, or community.

 • A

  Folk music

 • B

  Country music

 • C

  Rock music

 • D

  Classical music

Đáp án : A

Phương pháp giải :

folk music: nhạc dân ca

country music: nhạc đồng quê

rock music: nhạc rock

classical music: nhạc cổ điển

Lời giải chi tiết :

folk music: nhạc dân ca

country music: nhạc đồng quê

rock music: nhạc rock

classical music: nhạc cổ điển

=> Folk music is traditional music from a particular country, region, or community.

Tạm dịch: Nhạc dân ca là âm nhạc truyền thống từ một quốc gia, một khu vực hoặc một cộng đồng.

Câu 8 :

Choose the best answer.

A ______ is the person who is so funny and makes people laugh happily.

 • A

  writer

 • B

  singer

 • C

  comedian

 • D

  artist

Đáp án : C

Phương pháp giải :

writer (n): nhà văn

singer (n): ca sĩ

comedian (n): diễn viên hài

artist (n): nghệ sĩ

Lời giải chi tiết :

writer (n): nhà văn

singer (n): ca sĩ

comedian (n): diễn viên hài

artist (n): nghệ sĩ

=> A comedian is the person who is so funny and makes people laugh happily.

Tạm dịch: Một diễn viên hài là người rất hài hước và khiến mọi người cười vui vẻ.

Câu 9 :

Choose the best answer.

Mozart was one of the most famous ______ of classical music.

 • A

  makers

 • B

  workers

 • C

  composers

 • D

  actors

Đáp án : C

Phương pháp giải :

maker (n): người làm ra, người sáng tạo

worker (n): công nhân

composer (n): nhà soạn nhạc

actor (n): diễn viên

Lời giải chi tiết :

maker (n): người làm ra, người sáng tạo

worker (n): công nhân

composer (n): nhà soạn nhạc

actor (n): diễn viên

=> Mozart was one of the most famous composers of classical music.

Tạm dịch: Mozart là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất của âm nhạc cổ điển.

Câu 10 :

Choose the best answer.

 _____ is the art of taking and processing photographs.

 • A

  Photograph

 • B

  Photography

 • C

  Photographer

 • D

  Photographic

Đáp án : B

Phương pháp giải :

photograph (n): bức ảnh

photography (n): nhiếp ảnh, nghệ thuật chụp ảnh

photographer (n): thợ chụp ảnh

photographic (adj): (thuộc) nhiếp ảnh, chụp ảnh

Lời giải chi tiết :

photograph (n): bức ảnh

photography (n): nhiếp ảnh, nghệ thuật chụp ảnh

photographer (n): thợ chụp ảnh

photographic (adj): (thuộc) nhiếp ảnh, chụp ảnh

=> Photography is the art of taking and processing photographs.

Tạm dịch: Nhiếp ảnh là nghệ thuật chụp và xử lý ảnh.

Câu 11 :

Choose the best answer.

Peter has received a letter of _____ to see a water puppet show this Sunday.

 • A

  inviting

 • B

  invites

 • C

  invitation

 • D

  invitations

Đáp án : C

Phương pháp giải :

a letter of invitation: thư mời

Lời giải chi tiết :

inviting (adj): lôi cuốn, hấp dẫn

invite (v): mời

invitation (n): lời mời, sự mời

a letter of invitation: thư mời

=> Peter has received a letter of invitation to see a water puppet show this Sunday.

Câu 12 :

Choose the best answer.

Robbie William was in a _____ called Take That before he became a solo artist.

 • A

  team

 • B

  group

 • C

  band

 • D

  community

Đáp án : C

Phương pháp giải :

team (n): nhóm

group (n): nhóm

band (n): ban nhạc

community (n): cộng đồng

Lời giải chi tiết :

team (n): nhóm

group (n): nhóm

band (n): ban nhạc

community (n): cộng đồng

=> Robbie William was in a band called Take That before he became a solo artist.

Tạm dịch: Robbie William đã ở trong một ban nhạc tên là Take That trước khi anh trở thành một nghệ sĩ solo.

Câu 13 :

Choose the best answer.

Their songs continue to enjoy widespread _____ among teenagers.

 • A

  entertainment

 • B

  joyfulness

 • C

  fame

 • D

  popularity

Đáp án : D

Phương pháp giải :

entertainment (n): giải trí

joyfulness (n): sự vui mừng

fame (n): sự nổi tiếng

popularity (n): tính đại chúng, tính phổ biến

Lời giải chi tiết :

entertainment (n): giải trí

joyfulness (n): sự vui mừng

fame (n): sự nổi tiếng

popularity (n): tính đại chúng, tính phổ biến

=> Their songs continue to enjoy widespread popularity among teenagers.

Tạm dịch: Những bài hát của họ tiếp tục được yêu thích rộng rãi trong giới trẻ.

Câu 14 :

Choose the best answer.

Music _____ an important role in human beings emotional life.

 • A

  has

 • B

  plays

 • C

  gets

 • D

  starts

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cụm từ: play an important role: đóng một vai trò quan trọng

Lời giải chi tiết :

play an important role: đóng một vai trò quan trọng

=> Music plays an important role in human beings emotional life.

Tạm dịch: Âm nhạc đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tình cảm của con người.

Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

She has bought different kinds of

instruments. (MUSIC)

Đáp án

She has bought different kinds of

instruments. (MUSIC)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau giới từ “of” và đứng trước danh từ “instruments” nên phải là một tính từ

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền đứng sau giới từ “of” và đứng trước danh từ “instruments” nên phải là một tính từ

music => musical

=> She has bought different kinds of musical instruments

Tạm dịch: Cô ấy đã mua nhiều loại nhạc cụ khác nhau

Đáp án: musical

Câu 16 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

Peter wants to become an

because he is good at drawing. (ART)

Đáp án

Peter wants to become an

because he is good at drawing. (ART)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau mạo từ “an” nên phải là một danh từ số ít chỉ người

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền đứng sau mạo từ “an” nên phải là một danh từ số ít chỉ người

art => artist

=> Peter wants to become an artist because he is good at drawing.

Tạm dịch: Peter muốn trở thành một họa sĩ vì anh vẽ giỏi.

Đáp án: artist

Câu 17 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

The

she gave last night was wonderful. (PERFORM)

Đáp án

The

she gave last night was wonderful. (PERFORM)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau mạo từ “the” nên phải là một danh từ

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền đứng sau mạo từ “the” nên phải là một danh từ

perform => performance

=> The performance she gave last night was wonderful.

Tạm dịch: Buổi biểu diễn tối qua của cô ấy thật tuyệt vời.

Đáp án: performance

Câu 18 :

Choose the best answer.

The film contains explicit _____ of violence.

 • A

  scenes

 • B

  scents

 • C

  scenery

 • D

  screen

Đáp án : A

Phương pháp giải :

scene (n): khung cảnh, cảnh (trong phim)

scent (n): hương thơm

scenery (n): đồ tranh trí sân khấu, cảnh phông

screen (n): màn hình, màn ảnh

Lời giải chi tiết :

scene (n): khung cảnh, cảnh (trong phim)

scent (n): hương thơm

scenery (n): đồ tranh trí sân khấu, cảnh phông

screen (n): màn hình, màn ảnh

=> The film contains explicit scene of violence.

Tạm dịch: Bộ phim chứa những cảnh bạo lực rõ ràng.          

Câu 19 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

My brother works as an

. (ACT)

Đáp án

My brother works as an

. (ACT)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau mạo từ “an” nên phải là một danh từ số ít chỉ người

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền đứng sau mạo từ “an” nên phải là một danh từ số ít chỉ người

act => actor

=> My brother works as an actor.

Tạm dịch: Anh trai tôi là một diễn viên.

Đáp án: actor

Câu 20 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

There are so many

on the wall. (PAINT)

Đáp án

There are so many

on the wall. (PAINT)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau lượng từ “many” nên phải là một danh từ số nhiều

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền đứng sau lượng từ “many” nên phải là một danh từ số nhiều

paint => paintings

=> There are so many paintings on the wall.

Tạm dịch: Có rất nhiều bức tranh trên tường.

Đáp án: paintings

close