Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 3 Tiếng Anh 6 English Discovery

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn từ mà bạn nghe thấy

A. hat

B. hot

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. hat

Lời giải chi tiết :

hat /hæt/   

hot/hɒt/   

Ta nghe được âm “e” dài, hơi giống với âm “a” nên đây là âm / æ/

Chọn A

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn từ mà bạn nghe thấy

A. pan

B. pen

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. pen

Lời giải chi tiết :

pan /pæn/   

pen /pɛn/   

Ta nghe được âm “e” ngắn nên đây là âm /e/

Chọn B

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn từ mà bạn nghe thấy

A. bag

B. beg

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. bag

Lời giải chi tiết :

bag /bæg/   

beg/bɛg/   

Ta nghe được âm “e” dài, hơi giống với âm “a” nên đây là âm / æ/

Chọn A

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn từ mà bạn nghe thấy

A. bed

B. bad

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. bad

Lời giải chi tiết :

bed /bɛd/    

bad /bæd/   

Ta nghe được âm “e” dài, hơi giống với âm “a” nên đây là âm / æ/

Chọn B

Câu hỏi 5 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác

 • A

  cat

 • B

  spa

 • C

  hand

 • D

  land

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

cat /kæt/

spa/spɑː/

hand/hænd/

land/lænd/

Đáp án B đọc là /ɑː/, các đáp án còn lại đọc là /æ/

Câu hỏi 6 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác

 • A

  traffic

 • B

  station

 • C

  natural

 • D

  fashion

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

traffic /ˈtræfɪk/

station/ˈsteɪʃən/

natural/ˈnæʧrəl/

fashion/ˈfæʃən/

Đáp án B đọc là /eɪ/, các đáp án còn lại đọc là /æ/

Câu hỏi 7 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác

 • A

  valley

 • B

  manage

 • C

  career

 • D

  company

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

cat /kæt/

spa/spɑː/

hand/hænd/

land/lænd/

Đáp án B đọc là /ɑː/, các đáp án còn lại đọc là /æ/

Câu hỏi 8 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác

 • A

  anything

 • B

  capital

 • C

  mango

 • D

  program

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

anything /ˈɛnɪθɪŋ/

capital/ˈkæpɪtl/

mango /ˈmæŋgəʊ/

program/ˈprəʊgræm/

Đáp án A đọc là /ɛ/, các đáp án còn lại đọc là /æ/

Câu hỏi 9 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác

 • A

  magazine

 • B

  whatever

 • C

  accurate

 • D

  marriage

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

magazine /ˌmægəˈziːn/

whatever/wɒtˈɛvə/

accurate/ˈækjʊrɪt/

marriage /ˈmærɪʤ/

Đáp án B đọc là /ɒ/, các đáp án còn lại đọc là /æ/

Câu hỏi 10 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác

 • A

  family

 • B

  map

 • C

  factory

 • D

  many

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

family /ˈfæmɪli/

map /mæp/

factory /ˈfæktəri/

many /ˈmɛni/

Đáp án D đọc là /ɛ/, các đáp án còn lại đọc là /æ/

close