Trắc nghiệm Đọc điền từ Unit 5 Tiếng Anh 6 English Discovery

Đề bài

Câu 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

In the 1960s, The Beatles were probably the most famous pop group in the (1) _____world. Since then, there have been a great many groups that have (2)____  enormous fame, so it is perhaps difficult now to imagine (3) ____ sensational The Beatles were at that time. They were four boys from the north of England and none of them had (4)______ training in music. They started by (5) _____ and recording songs by black Americans and they had some success with these songs. Then they started writing their (6) ______ songs and that was when they became really (7) ____. Beatles changed pop music. They were the first pop group to achieve great (8) ____ from songs they had written themselves. After that it became common for groups and singers to write their own songs.

Câu 1.1

In the 1960s, The Beatles were probably the most famous pop group in the (1) _____world.

 • A.

  whole

 • B.

  most

 • C.

  all

 • D.

  every

Câu 1.2

Since then, there have been a great many groups that have (2)____  enormous fame,

 • A.

  made

 • B.

  achieved

 • C.

  found

 • D.

  done

Câu 1.3

so it is perhaps difficult now to imagine (3) ____ sensational The Beatles were at that time.   

 • A.

  what

 • B.

  when

 • C.

  why

 • D.

  how

Câu 1.4

They were four boys from the north of England and none of them had (4)______ training in music.

 • A.

  some

 • B.

  lots

 • C.

  any

 • D.

  no

Câu 1.5

They started by (5) _____ and recording songs by black Americans and they had some success with these songs.

 • A.

  performance

 • B.

  performing

 • C.

  performer

 • D.

  performed

Câu 1.6

Then they started writing their (6) ______ songs

 • A.

  own

 • B.

  self

 • C.

  favourite

 • D.

  little

Câu 1.7

Then they started writing their own songs and that was when they became really (7) ____.

 • A.

  common

 • B.

  popular

 • C.

  failed

 • D.

  unknown

Câu 1.8

They were the first pop group to achieve great (8) ____ from songs they had written themselves.

 • A.

  wealth

 • B.

  failure

 • C.

  success

 • D.

  money

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

In the 1960s, The Beatles were probably the most famous pop group in the (1) _____world. Since then, there have been a great many groups that have (2)____  enormous fame, so it is perhaps difficult now to imagine (3) ____ sensational The Beatles were at that time. They were four boys from the north of England and none of them had (4)______ training in music. They started by (5) _____ and recording songs by black Americans and they had some success with these songs. Then they started writing their (6) ______ songs and that was when they became really (7) ____. Beatles changed pop music. They were the first pop group to achieve great (8) ____ from songs they had written themselves. After that it became common for groups and singers to write their own songs.

Câu 1.1

In the 1960s, The Beatles were probably the most famous pop group in the (1) _____world.

 • A.

  whole

 • B.

  most

 • C.

  all

 • D.

  every

Đáp án : A

Phương pháp giải :

the whole world: toàn thế giới

Lời giải chi tiết :

the whole world: toàn thế giới

=> In the 1960s, The Beatles were probably the most famous pop group in the whole world.

Tạm dịch: Vào những năm 1960, The Beatles có lẽ là nhóm nhạc pop nổi tiếng nhất trên toàn thế giới.

Câu 1.2

Since then, there have been a great many groups that have (2)____  enormous fame,

 • A.

  made

 • B.

  achieved

 • C.

  found

 • D.

  done

Đáp án : B

Phương pháp giải :

make (v): làm, tạo nên

achieve (v): đạt được, giành được

find (v): tìm thấy

do (v): làm, hoàn thành

Lời giải chi tiết :

make (v): làm, tạo nên

achieve (v): đạt được, giành được

find (v): tìm thấy

do (v): làm, hoàn thành

- achieve the fame: đạt được danh tiếng ...

=> Since then, there have been a great many groups that have achieved enormous fame,

Tạm dịch: Kể từ đó, đã có rất nhiều nhóm nhạc đạt được danh tiếng to lớn,

Câu 1.3

so it is perhaps difficult now to imagine (3) ____ sensational The Beatles were at that time.   

 • A.

  what

 • B.

  when

 • C.

  why

 • D.

  how

Đáp án : D

Phương pháp giải :

what: cái gì

when: khi nào

why: tại sao

how: như thế nào

Lời giải chi tiết :

what: cái gì

when: khi nào

why: tại sao

how: như thế nào

- How + adj + S + be: Cái gì như thế nào. Trong câu này không có ý hỏi mà là đóng vai trò là tân ngữ trong câu chỉ tình trạng của cái gì như thế nào.

=> so it is perhaps difficult now to imagine how sensational The Beatles were at that time.  

Tạm dịch: vì vậy có lẽ bây giờ thật khó để tưởng tượng The Beatles đã náo động dư luận như thế nào vào thời điểm đó.

Câu 1.4

They were four boys from the north of England and none of them had (4)______ training in music.

 • A.

  some

 • B.

  lots

 • C.

  any

 • D.

  no

Đáp án : C

Phương pháp giải :

some: một số

lots: nhiều

any: bất kỳ, một chút nào

no: không

Lời giải chi tiết :

some: một số

lots: nhiều

any: bất kỳ, một chút nào

no: không

- any dùng trong câu phủ địng và câu hỏi.

=> They were four boys from the north of England and none of them had any training in music.

Tạm dịch: Họ là bốn chàng trai đến từ phía bắc nước Anh và không ai trong số họ được đào tạo chút nào về âm nhạc.

Câu 1.5

They started by (5) _____ and recording songs by black Americans and they had some success with these songs.

 • A.

  performance

 • B.

  performing

 • C.

  performer

 • D.

  performed

Đáp án : B

Phương pháp giải :

performance (n): sự biểu diễn

perform (v): biểu diễn

performer (n): người biểu diễn

performed (adj): được biểu diễn

Lời giải chi tiết :

performance (n): sự biểu diễn

perform (v): biểu diễn

performer (n): người biểu diễn

performed (adj): được biểu diễn

Sau by ta dùng động từ chia ở dạng V_ing

=> They started by performing and recording songs by black Americans and they had some success with these songs.

Tạm dịch: Họ bắt đầu bằng cách biểu diễn và thu âm các bài hát của người Mỹ da đen và họ đã có một số thành công với những bài hát này.

Câu 1.6

Then they started writing their (6) ______ songs

 • A.

  own

 • B.

  self

 • C.

  favourite

 • D.

  little

Đáp án : A

Phương pháp giải :

own: của riêng mình, tự mình

self: cho mình, tự mình

favourite: yêu thích

little: ít

Lời giải chi tiết :

own: của riêng mình, tự mình

self: cho mình, tự mình

favourite: yêu thích

little: ít

=> Then they started writing their own songs

Tạm dịch: Sau đó, họ bắt đầu viết bài hát của riêng mình

Câu 1.7

Then they started writing their own songs and that was when they became really (7) ____.

 • A.

  common

 • B.

  popular

 • C.

  failed

 • D.

  unknown

Đáp án : B

Phương pháp giải :

common (adj): chung

popular (adj): phổ biến

failed (adj): thất bại

unknown (adj): không được biết đến

Lời giải chi tiết :

common (adj): chung

popular (adj): phổ biến

failed (adj): thất bại

unknown (adj): không được biết đến

=> Then they started writing their own songs and that was when they became really popular.

Tạm dịch: Sau đó, họ bắt đầu viết các bài hát của riêng mình và đó là khi chúng trở nên thực sự phổ biến.

Câu 1.8

They were the first pop group to achieve great (8) ____ from songs they had written themselves.

 • A.

  wealth

 • B.

  failure

 • C.

  success

 • D.

  money

Đáp án : C

Phương pháp giải :

wealth (n): sự giàu sang

failure (n): sự thất bại

success (n): sự thành công

money (n): tiền bạc

Lời giải chi tiết :

wealth (n): sự giàu sang

failure (n): sự thất bại

success (n): sự thành công

money (n): tiền bạc

=> They were the first pop group to achieve great success from songs they had written themselves.

Tạm dịch: Họ là nhóm nhạc pop đầu tiên đạt được thành công lớn từ những bài hát họ tự viết.

Tạm dịch bài:

Vào những năm 1960, The Beatles có lẽ là nhóm nhạc pop nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Kể từ đó, đã có rất nhiều nhóm nhạc đạt được danh tiếng to lớn, vì vậy có lẽ bây giờ thật khó để tưởng tượng The Beatles đã náo động dư luận như thế nào vào thời điểm đó. Họ là bốn chàng trai đến từ phía bắc nước Anh và không ai trong số họ được đào tạo chút nào về âm nhạc. Họ bắt đầu bằng cách biểu diễn và thu âm các bài hát của người Mỹ da đen và họ đã có một số thành công với những bài hát này. Beatles đã thay đổi nhạc pop. Sau đó, họ bắt đầu viết bài hát của riêng mình và đó là khi chúng trở nên thực sự phổ biến. Họ là nhóm nhạc pop đầu tiên đạt được thành công lớn từ những bài hát họ tự viết. Sau đó, việc các nhóm và ca sĩ viết bài hát của riêng họ đã trở nên phổ biến.

close