Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 2 Tiếng Anh 6 English Discovery

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  machine

 • B

  if

 • C

  police

 • D

  pizza

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  magazine            

 • B

  side                         

 • C

  hide                      

 • D

  high 

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  teaching             

 • B

  going                    

 • C

  equal                      

 • D

  eleven 

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  picture

 • B

  ticket

 • C

  litre

 • D

  cinema

Câu 5 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  office

 • B

  difficult 

 • C

  important 

 • D

  exercise

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  teach               

 • B

  heart 

 • C

  peach 

 • D

  team 

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  these              

 • B

  metre              

 • C

  secret              

 • D

  English             

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  meet

 • B

  pretty

 • C

  seen

 • D

  sheep

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  hill

 • B

  dream            

 • C

  king          

 • D

  six

Câu 10 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  fruit

 • B

  build 

 • C

  juice

 • D

  suit

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  machine

 • B

  if

 • C

  police

 • D

  pizza

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

machine /məˈʃiːn/

if /ɪf/ 

police /pəˈliːs/

pizza /ˈpiːtsə/ 

Đáp án B phát âm là /ɪ / còn lại là /i:/.

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  magazine            

 • B

  side                         

 • C

  hide                      

 • D

  high 

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Magazine: /ˌmæɡəˈziːn/

Side: /saɪd/

Hide: /haɪd/

High: /haɪ/ 

Đáp án A  phát âm là / i  / còn lại là /  /

Đáp án: A

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  teaching             

 • B

  going                    

 • C

  equal                      

 • D

  eleven 

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Teaching: /ˈtiːtʃɪŋ/

Going: /ˈɡəʊɪŋ/

Equal: /ˈiːkwəl/

Eleven: /ɪˈlevn/ 

Đáp án C  phát âm là / i  / còn lại là / ɪ /

Đáp án: C

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  picture

 • B

  ticket

 • C

  litre

 • D

  cinema

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

picture /ˈpɪktʃə(r)/

ticket /ˈtɪkɪt/

liter /ˈliːtə(r)/ 

cinema /ˈsɪnəmə/ 

Đáp án C  phát âm là /iː/ còn lại là /ɪ/.

Câu 5 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  office

 • B

  difficult 

 • C

  important 

 • D

  exercise

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

office /ˈɒfɪs/

difficult /ˈdɪfɪkəlt

important /ɪmˈpɔːtənt

exercise /ˈɛksəsaɪz/

Đáp án D đọc là /aɪ/, các đáp án còn lại đọc là /ɪ/

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  teach               

 • B

  heart 

 • C

  peach 

 • D

  team 

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

 Giải thích:

Teach: /tiːtʃ/

Heart: /hɑːt/

Peach: /piːtʃ/

Team: /tiːm/ 

Đáp án B phát âm là /ɑ/ còn lại là /i:/

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  these              

 • B

  metre              

 • C

  secret              

 • D

  English             

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

these /ðiːz/

metre /ˈmiː.tər/

secret /ˈsiː.krət/

English  /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/           

Đáp án D phát âm là /i: / còn lại là /ɪ/

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  meet

 • B

  pretty

 • C

  seen

 • D

  sheep

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Meet: /miːt/

Pretty: /ˈprɪti/

Seen: /siːn/

Sheep: /ʃiːp/ 

Đáp án B phát âm là / ɪ / còn lại là / i / 

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  hill

 • B

  dream            

 • C

  king          

 • D

  six

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hill: /hɪl/

Dream: /driːm/

King: /kɪŋ/ 

Six: /sɪks/ 

Đáp án B phát âm là / i: / còn lại là / ɪ /

Câu 10 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  fruit

 • B

  build 

 • C

  juice

 • D

  suit

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

fruit /fruːt/

build /bɪld/

juice /ʤuːs/

suit/suːt/

Đáp án B đọc là /ɪ/, các đáp án còn lại đọc là /uː/

close