Trắc nghiệm Ngữ pháp Động từ "have got" Tiếng Anh 6 English Discovery

Đề bài

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

‘ve got
‘s got
Bob ..... a test on Monday so he gets up early to study.
Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

not got
hasn’t got
Mark ..... a car so he uses public transport.
Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

have got
has got
My cousins ..... a little house in a seaside resort.
Câu 4 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

am got
have got
Every day I ..... a cup of tea at about 5 o'clock in the afternoon.
Câu 5 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

Has she
Does she
I don't know Rebecca; ..... got any children? No, she is only twenty.
Câu 6 :

Choose the correct answer

Our children _______ some books and comics.

 • A

  has

 • B

  has got

 • C

  have get

 • D

  have got

Câu 7 :

Choose the correct answer

My parents ______ a beautiful house in the city.

 • A

  has

 • B

  have got

 • C

  has got

 • D

  not have hot

Câu 8 :

Choose the correct answer

______ your brother and you got different rooms?

 • A

  Have

 • B

  Has

 • C

  Do

 • D

  Are

Câu 9 :

Choose the correct answer

Some students ________ more than five mistakes.

 • A

  has got

 • B

  have got

 • C

  is having

 • D

  has

Câu 10 :

Choose the correct answer

What _______ she got in her bags?

 • A

  has

 • B

  are

 • C

  have

 • D

  do

Câu 11 :

Choose the correct answer

My car is very small. It ___________ a big trunk.

 • A

  doesn’t got

 • B

  hasn´t got

 • C

  haven´t got

 • D

  not got

Câu 12 :

Choose the correct answer

Nam can't help us because he ______ a big problem.

 • A

  is

 • B

  have got

 • C

  got

 • D

  has got

Câu 13 :

Choose the correct answer

Has / got / an octopus / ears / ?

 • A

  An octopus has got ears?

 • B

  Has got ears an octopus?

 • C

  Has got an octopus ears?

 • D

  Has an octopus got ears?

Câu 14 :

Choose the correct answer

a dolphin / got / Has / hair / ?

 • A

  Has a dolphin got hair?

 • B

  A dolphin has got hair?

 • C

  Has got hair a dolphin?

 • D

  Has got a dolphin hair?

Câu 15 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

haven’t
haven’t got
Have you got a pen? - No, I .....

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

‘ve got
‘s got
Bob ..... a test on Monday so he gets up early to study.
Đáp án
‘ve got
‘s got
Bob
‘s got
a test on Monday so he gets up early to study.
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + have got/ has got + O

Chủ ngữ Bob là số ít nên động từ chia là “has got” dạng viết tắt là ‘s got

=> Bob’s got a test on Monday so he gets up early to study.

Tạm dịch: Bob có một bài kiểm tra vào thứ Hai nên anh ấy dậy sớm để học.

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

not got
hasn’t got
Mark ..... a car so he uses public transport.
Đáp án
not got
hasn’t got
Mark
hasn’t got
a car so he uses public transport.
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + haven’t got/ hasn’t got + O

Chủ ngữ Mark là số ít nên động từ chia là “hasn’t got”

=> Mark hasn’t got a car so he uses public transport.

Tạm dịch: Mark đã có ô tô nên anh ấy sử dụng phương tiện công cộng.

Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

have got
has got
My cousins ..... a little house in a seaside resort.
Đáp án
have got
has got
My cousins
have got
a little house in a seaside resort.
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + have got/ has got + O

Chủ ngữ My cousins là số nhiều  nên động từ chia là “have got”

=> My cousins have got a little house in a seaside resort.

Tạm dịch: Anh em họ của tôi có một ngôi nhà nhỏ trong một khu nghỉ mát bên bờ biển.

Câu 4 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

am got
have got
Every day I ..... a cup of tea at about 5 o'clock in the afternoon.
Đáp án
am got
have got
Every day I
have got
a cup of tea at about 5 o'clock in the afternoon.
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + have got/ has got + O

Chủ ngữ là I nên động từ chia là “have got”

=> Every day I have got a cup of tea at about 5 o'clock in the afternoon.

Tạm dịch: Mỗi ngày tôi có một tách trà vào khoảng 5 giờ chiều.

Câu 5 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

Has she
Does she
I don't know Rebecca; ..... got any children? No, she is only twenty.
Đáp án
Has she
Does she
I don't know Rebecca;
Has she
got any children? No, she is only twenty.
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: Has/ Have + S + got + O?

Chủ ngữ she là số ít nên động từ chia là “has she got”

=> I don't know Rebecca; Has she got any children? No, she is only twenty.

Tạm dịch: Tôi không biết Rebecca; Cô ấy có con chưa? Không, cô ấy chỉ mới hai mươi.

Câu 6 :

Choose the correct answer

Our children _______ some books and comics.

 • A

  has

 • B

  has got

 • C

  have get

 • D

  have got

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + have got/ has got + O

Chủ ngữ Our chilren là số nhiều nên động từ chia là “have got”

=> Our children have got some books and comics.

Tạm dịch: Con của chúng tôi đã có một số sách và truyện tranh.

Câu 7 :

Choose the correct answer

My parents ______ a beautiful house in the city.

 • A

  has

 • B

  have got

 • C

  has got

 • D

  not have hot

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu khẳng định: S + have got/ has got + O

Chủ ngữ My parents là số nhiều nên động từ chia là “have got”

=> My parents have got a beautiful house in the city.

Tạm dịch: Bố mẹ tôi có một ngôi nhà đẹp ở thành phố.

Câu 8 :

Choose the correct answer

______ your brother and you got different rooms?

 • A

  Have

 • B

  Has

 • C

  Do

 • D

  Are

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu nghi vấn: Have/ Has + S + got + O?

Chủ ngữ “your brother and you” là số nhiều nên động từ chia là “Have ….got”

=> Have your brother and you got different rooms?

Tạm dịch: Anh trai của bạn và bạn có những phòng khác không?

Câu 9 :

Choose the correct answer

Some students ________ more than five mistakes.

 • A

  has got

 • B

  have got

 • C

  is having

 • D

  has

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu khẳng định: S + have got/ has got + O

Chủ ngữ “Some students” là số nhiều nên động từ chia là “have got”

=> Some students have got more than five mistakes.

Tạm dịch: Một số học sinh mắc hơn năm lỗi.

Câu 10 :

Choose the correct answer

What _______ she got in her bags?

 • A

  has

 • B

  are

 • C

  have

 • D

  do

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu hỏi: Từ để hỏi+ have/ has + S + got + O?

Chủ ngữ “she” là số ít nên động từ chia là “has ….got”

=> What has she got in her bags?

Tạm dịch: Cô ấy có gì trong túi?

Câu 11 :

Choose the correct answer

My car is very small. It ___________ a big trunk.

 • A

  doesn’t got

 • B

  hasn´t got

 • C

  haven´t got

 • D

  not got

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu phủ định: S +haven’t got/ hasn’t got + O

Chủ ngữ “It” là số ít nên động từ chia là “hasn’t …. got”

=> My car is very small. It hasn’t got a big trunk.

Tạm dịch: Xe của tôi rất nhỏ. Nó không có một cái hòm lớn.

Câu 12 :

Choose the correct answer

Nam can't help us because he ______ a big problem.

 • A

  is

 • B

  have got

 • C

  got

 • D

  has got

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu khẳng định: S + have got/ has got + O

Chủ ngữ “he” là số ít nên động từ chia là “has got”

=> Nam can't help us because he has got a big problem.

Tạm dịch: Nam không thể giúp chúng tôi vì anh ấy đã có một vấn đề lớn.

Câu 13 :

Choose the correct answer

Has / got / an octopus / ears / ?

 • A

  An octopus has got ears?

 • B

  Has got ears an octopus?

 • C

  Has got an octopus ears?

 • D

  Has an octopus got ears?

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu nghi vấn: Has/ Have + S + got + O?

Ta thấy động từ cho trước là “Has got” nên chủ ngữ phải là số ít => chủ ngữ là "an octopus" và ears là tân ngữ (vật bị sở hữu)

=> Has an octopus got ears?

Tạm dịch: Một con bạch tuộc có tai không?

Câu 14 :

Choose the correct answer

a dolphin / got / Has / hair / ?

 • A

  Has a dolphin got hair?

 • B

  A dolphin has got hair?

 • C

  Has got hair a dolphin?

 • D

  Has got a dolphin hair?

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu nghi vấn: Has/ Have + S + got + O?

Ta thấy động từ cho trước là “Has got” nên chủ ngữ phải là số ít => chủ ngữ là a dolphin (người / vật sở hữu) và hair (vật bị sở hữu)

=> Has a dolphin got hair?

Tạm dịch: Một con cá heo có tóc không?

Câu 15 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

haven’t
haven’t got
Have you got a pen? - No, I .....
Đáp án
haven’t
haven’t got
Have you got a pen? - No, I
haven’t
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: Has/ Have + S + got + O? – No, S + haven’t/ hasn’t

Chủ ngữ là I nên động từ chia là “haven’t”

=> Have you got a pen? - No, I haven’t.

Tạm dịch: Bạn có bút không? - Không, tôi không có.

close