Trắc nghiệm Từ vựng Môn học ở trường Tiếng Anh 6 English Discovery

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the pictures with their names.

notebook

pencil

history

physics

geography

Đáp án của giáo viên lời giải hay

notebook

history

geography

pencil

physics

Lời giải chi tiết :

notebook: vở

pencil: bút chì

history: môn lịch sử

physics: vật lý

geography: địa lý

Câu hỏi 2 :

Choose the best answer.

I study 7 _______ at school: Maths, English, Music, Art, Literature, History, Geography.

 • A
  subjects
 • B
  lessons
 • C
  teachers
 • D
  exercises

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

A. subjects (n) môn học

B. lessons (n) bài học

C. teachers (n) giáo viên

D. exercises (n) bài tập

=> I study 7 subjects at school: Maths, English, Music, Art, Literature, History, Geography.

Tạm dịch: Tôi học 7 môn học ở trường: Toán, Tiếng Anh, Âm nhạc, Nghệ thuật, Văn học, Lịch sử, Địa lý.

Câu hỏi 3 :

Choose the best answer

What subject is this?

 • A

  Art

 • B

  P.E

 • C

  History

 • D

  Math

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Art (n) môn Vẽ

English (n) môn Tiếng Anh

History (n) môn Lịch Sử

Maths (n) môn Toán

Câu hỏi 4 :

Choose the best answer

What subject is this?

 • A

  Geography

 • B

  English

 • C

  Math

 • D

  Chemistry

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Geography (n) môn Địa lý

English (n) môn Tiếng Anh

Math (n) môn Toán

Chemistry (n) môn Hóa

Câu hỏi 5 :

Choose the best answer

What subject is this?

 • A

  Chemistry

 • B

  Art

 • C

  Music

 • D

  History

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Chemistry (n) môn Hóa học

Art (n) môn vẽ

Music (n) môn Âm nhạc

History (n) môn Lịch Sử

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

In this subject, we study numbers.

A. English

B. Math

C. History

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. Math

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Trong môn học này, chúng tôi học các con số.

A. I.T (n) môn Tin học

B. Math (n) môn Toán học

C. History (n) môn Lịch sử

Chọn B

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

In this subject, we study the language people speak in England.

A. English

B. Literature

C. Art

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. English

Lời giải chi tiết :

Trong môn học này, chúng tôi nghiên cứu ngôn ngữ mà mọi người nói ở Anh.

A. English (n) môn Tiếng Anh

B. Literature (n) môn Văn học

C. Art (n) môn Vẽ

Chọn A

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

In this subject, we study the human body.

A. Geography

B. Biology

C. P.E

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. Biology

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Trong môn học này, chúng ta học về cơ thể con người

A. Geography (n) môn Địa lý

B. Biology (n) môn Sinh học

C. P.E (n) môn Thể dục

Chọn B

Câu hỏi 9 :

Choose the best answer

What subject is this?

 • A

  Physics

 • B

  P.E

 • C

  Literature

 • D

  I.T

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Physics (n) môn Vật lý

P.E (n) môn Thể dục

Literature (n) môn Tiếng Việt

I.T (n) môn Tin

Câu hỏi 10 :

Choose the best answer

What subject is this?

 • A

  History

 • B

  Art

 • C

  P.E

 • D

  Geography

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

History (n) môn Lịch sử

Art (n) môn Vẽ

P.E (n) môn Thể Dục

Geography (n) môn Địa

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

In this subject, we paint, draw and study famous artists.

A. P.E

B. Chemistry

C. Art

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. Art

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Trong môn học này, chúng tôi vẽ, vẽ và nghiên cứu các nghệ sĩ nổi tiếng.

A. P.E (n) môn Thể dục

B. Chemistry (n) Hóa học

C. Art (n) môn Vẽ

Chọn C

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

In this subject, we study maps and countries.

A. History

B. Physics

C. Geography

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. Geography

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Trong môn học này, chúng tôi nghiên cứu bản đồ và quốc gia.

A. History (n) môn Lịch sử

B. Physics (n) môn Vật lý

C. Geography (n) môn Địa lý

Chọn C

close