Trắc nghiệm Ngữ pháp There is/ There are Tiếng Anh 6 English Discovery

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct answer into the box.

There isn’t
There aren’t
..... any pets in our school.
Đáp án của giáo viên lời giải hay
There isn’t
There aren’t
There aren’t
any pets in our school.
Lời giải chi tiết :

Pets (những con thú cưng) là danh từ đếm được số nhiều => đi cùng với There aren’t

Đáp án: There aren’t any pets in our school.

Tạm dịch: Không có con thú cưng nào ở trường của chúng tôi cả

Câu hỏi 2 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct answer into the box.

There isn’t
There aren’t
..... tables for all the guests.
Đáp án của giáo viên lời giải hay
There isn’t
There aren’t
There aren’t
tables for all the guests.
Lời giải chi tiết :

Tables: (những cái bàn) là danh từ đếm được số nhiều => đi cùng với There aren’t

Đáp án: There aren’t tables for all the guests.

Tạm dịch: Không có bàn cho tất cả những vị khách

Câu hỏi 3 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct answer into the box.

There isn’t
There aren’t
..... any cookies left.
Đáp án của giáo viên lời giải hay
There isn’t
There aren’t
There aren’t
any cookies left.
Lời giải chi tiết :

Cookies (những cái bánh quy) là danh từ đếm được số nhiều => đi cùng với There aren’t

Đáp án: There aren’t any cookies left.

Tạm dịch: Chẳng còn cái bánh quy nào cả

Câu hỏi 4 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct answer into the box.

There isn’t
There aren’t
..... furniture in this room.
Đáp án của giáo viên lời giải hay
There isn’t
There aren’t
There isn’t
furniture in this room.
Lời giải chi tiết :

Furniture (đồ nội thất) là danh từ không đếm được => đi cùng với There isn’t

Đáp án:  There isn’t furniture in this room.

Tạm dịch: Chẳng có nội thất gì trong căn phòng này.

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Oh! There _______ any pens in my pencil case!

A. is

B. isn’t

C. aren’t

D. are

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. aren’t

Lời giải chi tiết :

- pens (những cái bút) là danh từ đếm được số nhiều => are

- Dùng any trong câu phủ định => aren’t

=>  Oh! There aren’t  any pens in my pencil case!

Tạm dịch: Ôi! Không có cái bút nào trong hộp bút của tớ!

Đáp án: C

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Are there ______ pictures in your bedroom, David?

A. some

B. three

C. the

D. any

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. any

Lời giải chi tiết :

Pictures (những bức tranh) là danh từ đếm được số nhiều, trong câu nghi vấn ta dùng any

=> Are there any pictures in your bedroom, David?

Tạm dịch: Có bức tranh nào trong phòng ngủ của cậu không hả David ?

Đáp án: D

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

______ any pillows on the bed. 

A. There are

B. There is

C. There aren’t

D. There isn’t

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. There aren’t

Lời giải chi tiết :

Pillows (những cái gối) là danh từ đếm được số nhiều => đi với động từ to be “are”

Trong câu chứa any => câu phủ định

=> There aren’t any pillows on the bed. 

Tạm dịch: Không có cái gối nào trên giường

Đáp án: C

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

There _____ a big table and some chairs in the livingroom.

A. is

B. isn’t

C. are

D. aren’t

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. is

Lời giải chi tiết :

Nếu danh từ trong chuỗi liệt kê bắt đầu là danh từ số ít hoặc danh từ không đếm được, chúng ta dùng There is

Nếu danh từ trong chuỗi liệt kê bắt đầu là danh từ số nhiều, chúng ta dùng There are

Ta thấy danh từ bắt đầu trong chuỗi liệt kê  là danh từ số  ít (a big table).

Do đó, ta dùng there is

Tạm dịch: Có một cái bàn và một vài cái ghế trong phòng khách

Đáp án:   A

 

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

What are those?  - _____ CDs.

A. This is

B. These are

C. They are

D. That is

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. They are

Lời giải chi tiết :

CDs là danh từ đếm được số nhiều => đi với động từ to be “are”

Cấu trúc They are + N (số nhiều)

=> What are those?  -  They are CDs.

Tạm dịch: Đó là những cái gì vậy? - Đó là những đĩa CD

Đáp án: C

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Are there ____ apples in the fridge? – Yes, there are ____.

A.  some/some

B. some/any

C. any/some

D. any/any

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. any/some

Lời giải chi tiết :

Any thường dùng trong câu nghi vấn phủ định

Some thường dùng trong câu khẳng định

=> Are there any apples in the fridge? – Yes, there are some

Tạm dịch: Có táo trong tủ lạnh không? Có, có một ít

Đáp án: C

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

How many windows ______ in your class?

A.  are there

B. there are

C. there isn’t

D. there aren’t

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A.  are there

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc hỏi số lượng: How many + N đếm được số nhiều + are there + …?

=> How many windows are there in your class?

Tạm dịch: Có bao nhiêu cửa số trong lớp của bạn?

Đáp án: A

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

How many chalkboards are there in your class? – _____ only one.

A.  There is

B. There are

C. There has

D. There have

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A.  There is

Lời giải chi tiết :

Only one (chỉ có một) => đi với động từ tobe “is”

=> How many chalkboards are there in your class? – There is only one.

Tạm dịch: Có bao nhiêu cái bảng trong lớp học của bạn? Chỉ có một cái

Đáp án: A

Câu hỏi 13 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct answer into the box.

There isn’t
There aren’t
..... a place for us to stay.
Đáp án của giáo viên lời giải hay
There isn’t
There aren’t
There isn’t
a place for us to stay.
Lời giải chi tiết :

A place (một nơi chốn) là danh từ đếm được số ít => đi cùng với There isn’t

Đáp án:  There isn’t a place for us to stay.

Tạm dịch: Chẳng có nơi nào cho chúng tôi ở

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

There ____ five people in my family.

A. are 

B. aren’t

C. is

D. isn’t

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. are 

Lời giải chi tiết :

People (người) là danh từ đếm được số nhiều => đi với động từ tobe “are” (loại C, D)

Câu để giới thiệu có bao nhiêu người trong nhà => thể khẳng định (there are)

=> There are five people in my family.

Tạm dịch: có 5 người trong nhà tôi.

Đáp án: A

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

There ____ a big photo of her family on the wall.

A. isn’t

B. is

C. are

D. aren’t

 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. is

Lời giải chi tiết :

a big photo (một bức tranh lớn) là danh từ đếm được số ít => đi với động từ tobe “is”

Câu để giới thiệu có một bức tranh => thể khẳng định (there is)

=> There is a big photo of her family on the wall.
Tạm dịch: Có một bức tranh lớn của gia đình cô ấy ở trên tường

Đáp án: B

Câu hỏi 16 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Where ____ the books? Are they _____ the shelf?

A. are/on                     

B. is/on                              

C. is/in           

D. are/in         

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. are/on                     

Lời giải chi tiết :

The books (những quyển sách) danh từ đếm được số nhiều => đi với động từ tobe “are” (loại B và C)

Cụm từ: on the shelf (trên giá ) => loại D

=> Where are the books? Are they on the shelf?

Tạm dịch: Những quyển sách đang ở đâu ? Chúng có ở trên giá không ?

Đáp án:  A

Câu hỏi 17 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Sử dụng các từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh

There/five French students/his class.


Đáp án của giáo viên lời giải hay

There/five French students/his class.


Phương pháp giải :

Kiến thức: Cấu trúc there is/ there are

There is + N số ít/ N không đếm được

There are + N số nhiều đếm được

Lời giải chi tiết :

Danh từ “students” (học sinh) là danh từ số nhiều đếm được nên động từ tobe phải chia ở dạng số nhiều (are)

Cấu trúc: There are + N số nhiều đếm được

=> There are five French students in his class.

Tạm dịch: Có năm học sinh Pháp trong lớp của anh ta.

Câu hỏi 18 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Sử dụng các từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh

There/any/people/the room?


Đáp án của giáo viên lời giải hay

There/any/people/the room?


Lời giải chi tiết :

Danh từ “people” (người) là danh từ số nhiều đếm được nên động từ tobe phải chia ở dạng số nhiều (are)

Cấu trúc: Are + there + N số nhiều đếm được…?

=> Are there people in the room?

Tạm dịch: Có người trong phòng không?

Câu hỏi 19 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Sử dụng các từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh

There/not/any/biscuits/.
Đáp án của giáo viên lời giải hay
There/not/any/biscuits/.
Lời giải chi tiết :

Danh từ “people” (người) là danh từ số nhiều đếm được nên động từ tobe phải chia ở dạng số nhiều (are)

Cấu trúc: There aren’t (any) + N số nhiều đếm được

=> There aren’t any biscuits.

Tạm dịch: Không có cái bánh quy nào.

Câu hỏi 20 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Sử dụng các từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh

There/big/mirror/ in /my /bedroom.


Đáp án của giáo viên lời giải hay

There/big/mirror/ in /my /bedroom.


Lời giải chi tiết :

Danh từ “mirror” là danh từ đếm được số ít nên động từ tobe phải chia ở dạng số ít

Cấu trúc: There is + a/ an+ N số ít đếm được…

=> There is a big mirror in my bedroom.

Tạm dịch:Có một tấm gương lớn trong phòng ngủ của tôi.

Câu hỏi 21 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Sử dụng các từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh

There/two chairs/front of/table/.
Đáp án của giáo viên lời giải hay
There/two chairs/front of/table/.
Lời giải chi tiết :

Danh từ “chairs” (ghế) là danh từ số nhiều đếm được nên động từ tobe phải chia ở dạng số nhiều (are)

Cấu trúc: There are + N số nhiều đếm được

Giới từ: in front of + N : đứng trước cái gì

=> There are two chairs in front of the table.

Tạm dịch: Có hai cái ghế trước bàn.

Câu hỏi 22 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

How _____ money do you want?

A.  many        

B. much

C. little

D. a lot of

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. much

Lời giải chi tiết :

Money (tiền) là danh từ không đếm được, khi hỏi về số lượng ta dùng cấu trúc How much

=> How much money do you want?

Tạm dịch: Bạn muốn bao nhiêu tiền?

Đáp án: B

Câu hỏi 23 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tìm lỗi sai trong câu sau.

There are (A)a ring (B), two desks (C), a notebook on the table.
A. are
B. ring
C. desks
Đáp án của giáo viên lời giải hay
A. are
Lời giải chi tiết :

Nếu sau động từ tobe có nhiều danh từ khác nhau, động từ tobe sẽ chia theo danh từ đứng gần nó nhất. Ở trong câu này, danh từ đứng gần tobe là “a ring” (danh từ số ít đếm được) nên động từ tobe phải chia ở dạng số ít (is)

Sửa: are -> is

=> There is a ring, two desks, a notebook on the table.

Tạm dịch: Có một chiếc nhẫn, hai bàn làm việc, một cuốn sổ trên bàn.

Câu hỏi 24 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

There ____ a lot of food in the fridge, so help yourself.

A. be

B. is

C. are

D. Ø

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. is

Lời giải chi tiết :

Food danh từ không đếm được => Dùng cấu trúc There is

=> There is a lot of food in the fridge, so help yourself.

Tạm dịch: Có một ít thức ăn trong tủ lạnh, tự nhiên nhé

Đáp án: B

Câu hỏi 25 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

_____ a clock in your room?

A.  Are there

B. Is there

C. Have there

D. Has there

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. Is there

Lời giải chi tiết :

a clock (một cái đồng hồ) là danh từ đếm được số ít => đi với động từ tobe “is”

=> Is there a clock in your room?

Tạm dịch: Có đồng hồ trong phòng của cậu không?

Đáp án: B

close