Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai Tiếng Anh 6 English Discovery

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with suitable verb tenses.

She (buy)

 a new house next month because she has enough money.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

She (buy)

 a new house next month because she has enough money.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: next month (tháng sau), “she has enough money” (cô ấy có đủ tiền)

=> sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động trong tương lai đã có kế hoạch, dự định từ trước

Cấu trúc:  S+ is/ am/ are + not+ Ving

=> She is buying a new house next month because she has enough money.

Tạm dịch: Cô ấy sẽ mua một căn nhà mới vào tháng tới vì cô ấy có đủ tiền.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with suitable verb tenses.

 I (have)

my hair cut tomorrow because it’s too long.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

 I (have)

my hair cut tomorrow because it’s too long.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: tomorrow (ngày mai), “it’s too long” (tóc quá dài)

=> sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động trong tương lai đã có kế hoạch, dự định từ trước

Cấu trúc:  S+ is/ am/ are + not+ Ving

=> I am having my hair cut tomorrow because it’s too long.

Tạm dịch: Tôi sẽ cắt tóc vào ngày mai vì tóc quá dài.

Câu hỏi 3 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

is organising
organises
She ..... a party on Saturday evening.
Đáp án của giáo viên lời giải hay
is organising
organises
She
is organising
a party on Saturday evening.
Phương pháp giải :

- Saturday evening: tối thứ 7

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước, chứ không phải lộ trình, thời khóa biếu => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước, chứ không phải lộ trình, thời khóa biếu => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

=> She is organising on Saturday evening.

Tạm dịch: Cô ấy sẽ đang tổ chức vào tối thứ bảy.

Đáp án: is organising

Câu hỏi 4 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

is arriving
arrives
The train ..... at 10 a.m tomorrow morning.
Đáp án của giáo viên lời giải hay
is arriving
arrives
The train
arrives
at 10 a.m tomorrow morning.
Phương pháp giải :

Câu này diễn tả một hoạt động trong lộ trình đi của tàu hỏa (train) => sử dụng thì hiện tại đơn.

Lời giải chi tiết :

Câu này diễn tả một hoạt động trong lộ trình đi của tàu hỏa (train) => sử dụng thì hiện tại đơn.

=> The train  arrives at 10 a.m tomorrow morning.

Tạm dịch: Tàu đến lúc 10 giờ sáng mai.

Đáp án: arrives

Câu hỏi 5 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

is seeing
sees
Sandra ..... Sarah at the railway station tomorrow.
Đáp án của giáo viên lời giải hay
is seeing
sees
Sandra
is seeing
Sarah at the railway station tomorrow.
Phương pháp giải :

tomorrow: ngày mai

- Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước, chứ không phải lộ trình, thời khóa biếu

Lời giải chi tiết :

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước, chứ không phải lộ trình, thời khóa biếu => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

=> Sandra is seeing Sarah at the railway station tomorrow.

Tạm dịch: Sandra sẽ gặp Sarah tại ga xe lửa vào ngày mai.

Đáp án: is seeing

Câu hỏi 6 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

am visiting
visit
I ..... my grandparents next Sunday.
Đáp án của giáo viên lời giải hay
am visiting
visit
I
am visiting
my grandparents next Sunday.
Phương pháp giải :

next Sunday: chủ nhật tới => ở thì tương lai, chỉ sự việc đã có kế hoạch trước chứ không phải lộ trình

Lời giải chi tiết :

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước, chứ không phải lộ trình, thời khóa biếu => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

=> I am visiting my grandparents next Sunday.

Tạm dịch: Tôi sẽ đến thăm ông bà của tôi vào Chủ nhật tới.

Đáp án: am visiting

Câu hỏi 7 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

is meeting
meets
Susan ..... me for lunch later.
Đáp án của giáo viên lời giải hay
is meeting
meets
Susan
is meeting
me for lunch later.
Phương pháp giải :

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước, chứ không phải lộ trình, thời khóa biếu

Lời giải chi tiết :

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước, chứ không phải lộ trình, thời khóa biếu => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

=> Susan is meeting me for lunch later.

Tạm dịch: Susan sẽ gặp tôi để ăn trưa sau.

Đáp án: is meeting

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete the sentence.

We ____ a dinner party on Friday and we want to invite you.

A. are having

B. have

C. are have  

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. are having

Phương pháp giải :

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước (có một bữa tiệc vào thứ 6), chứ không phải lộ trình, thời khóa biếu => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước, chứ không phải lộ trình, thời khóa biếu => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

=> We are having a dinner party on Friday and we want to invite you.
Tạm dịch: Chúng tôi có một bữa tiệc tối vào thứ Sáu và chúng tôi muốn mời bạn.

Đáp án: A

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete the sentence.

After this lesson, I ________  a friend at McDonald’s for a burger and a chat.

A. am seeing

B. see

C. is seeing

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. am seeing

Phương pháp giải :

- after this lesson: sau tiết học này (tức là chưa diễn ra)

- Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước (gặp bạn ở quán ăn và nói chuyện

Lời giải chi tiết :

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước, chứ không phải lộ trình, thời khóa biếu => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Chủ ngữ I (tôi) đi với động từ tobe là am

=> After this lesson, I am seeing a friend at McDonald’s for a burger and a chat.
Tạm dịch: Sau bài học này, tôi đang gặp một người bạn ở cửa hàng McDonald để ăn burger và trò chuyện.

Đáp án: A

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete the sentence.

Everything’s arranged. I ________ into a new house this Saturday.

A. are moving

B. am moving

C. move

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. am moving

Phương pháp giải :

- arrange (v): sắp đặt

- hành động dọn vào một ngôi nhà mới thứ 7 tuần này đã được lên kế hoạch từ trước.

Lời giải chi tiết :

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước, chứ không phải lộ trình, thời khóa biếu => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Chủ ngữ I (tôi) đi với động từ tobe là am

Everything’s arranged. I am moving into a new house this Saturday.
Tạm dịch: Mọi thứ đã được sắp xếp. Tôi sẽ chuyển đến một ngôi nhà mới vào thứ bảy này

Đáp án: B

Câu hỏi 11 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with suitable verb tenses.

 (Lan/work) this week?” – No, he’s on holiday.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

 (Lan/work) this week?” – No, he’s on holiday.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: this week, he’s on holiday (anh ấy đang nghỉ lễ)

=> sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động trong tương lai đã có kế hoạch, dự định từ trước

Cấu trúc: Is/ Am/ Are + S + Ving?

=> “Is Lan working this week?” – “No, he’s on holiday.”

Tạm dịch: "Tuần này Lan có làm việc không?" - "Không, anh ấy đang đi nghỉ."

Câu hỏi 12 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with suitable verb tenses.

I want to lose weight so this week, I

 (not eat) lunch.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I want to lose weight so this week, I

 (not eat) lunch.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: this week, “I want to lose weight” (tôi muốn giảm cân)

=> sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động trong tương lai đã có kế hoạch, dự định từ trước

Cấu trúc:  S+ is/ am/ are + not + Ving

=> I want to lose weight so this week, I am not eating lunch.

Tạm dịch: Tôi muốn giảm cân nên cả tuần nay, tôi sẽ không ăn trưa.

Câu hỏi 13 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with suitable verb tenses.

I am cleaning the room. I

(hold) my birthday tonight.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I am cleaning the room. I

(hold) my birthday tonight.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: tonight, “I am cleaning the room” (tôi đang dọn phòng)

=> sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động trong tương lai đã có kế hoạch, dự định từ trước

Cấu trúc:  S+ is/ am/ are + not+ Ving

=> I am cleaning the room. I am holding my birthday tonight.

Tạm dịch: Tôi đang dọn phòng. Tôi sẽ tổ chức sinh nhật của tôi tối nay.

Câu hỏi 14 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with suitable verb tenses.

Our grandparents (visit)

our house tomorrow. They have just informed us.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Our grandparents (visit)

our house tomorrow. They have just informed us.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: tomorrow (ngày mai), “They have just informed us” (ông bà đã thông báo chúng tôi)

=> sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động trong tương lai đã có kế hoạch, dự định từ trước

Cấu trúc:  S+ is/ am/ are + not+ Ving

=> Our grandparents are visiting our house tomorrow. They have just informed us.

Tạm dịch: Ông bà của chúng tôi sẽ đến thăm nhà của chúng tôi vào ngày mai. Họ vừa thông báo cho chúng tôi.

Câu hỏi 15 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with suitable verb tenses.

My mother (go)

out soon because she is making up her face.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

My mother (go)

out soon because she is making up her face.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: “she is making up her face” (mẹ đang trang điểm)

=> sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động trong tương lai đã có kế hoạch, dự định từ trước

Cấu trúc:  S+ is/ am/ are + not+ Ving

=> My mother is going out soon because she is making up her face.

Tạm dịch: Mẹ tôi sẽ đi ra ngoài sớm vì bà đang trang điểm cho khuôn mặt của mình.

Câu hỏi 16 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with suitable verb tenses.

A: “I am not going to play soccer this afternoon.”


B: “What

you

next?”

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A: “I am not going to play soccer this afternoon.”


B: “What

you

next?”

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: next (sau đó), “I am not going to play soccer this afternoon” (anh ấy đang nghỉ lễ)

=> sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động trong tương lai đã có kế hoạch, dự định từ trước

Cấu trúc: Wh- word + is/ am/ are + S + Ving?

=> “What are you doing next?”

Tạm dịch: "Bạn đang làm gì tiếp theo?"

Câu hỏi 17 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the verb given.

Sue

to see us tomorrow. (come)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Sue

to see us tomorrow. (come)

Phương pháp giải :

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Công thức thì hiện tại tiếp diễn: S+be+V_ing

Lời giải chi tiết :

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước, chứ không phải lộ trình, thời khóa biếu => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Công thức thì hiện tại tiếp diễn: S+be+V_ing

Chủ ngữ số ít đi cùng với động từ tobe is

=> Sue is coming to see us tomorrow.

Tạm dịch: Sue sẽ đến gặp chúng ta vào ngày mai.

Đáp án: is coming

Câu hỏi 18 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the verb given.

My father

to London next Friday. (drive)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

My father

to London next Friday. (drive)

Phương pháp giải :

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước (Bố tôi sẽ lái xe tới London vào thứ 6 này) => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Công thức thì hiện tại tiếp diễn: S+be+V_ing

Lời giải chi tiết :

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước, chứ không phải lộ trình, thời khóa biếu => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Công thức thì hiện tại tiếp diễn: S+be+V_ing

Chủ ngữ số ít (My father- cha của tôi) đi cùng với động từ tobe is

=> My father is driving to London on Friday.

Tạm dịch: Cha tôi đang lái xe đến London vào thứ Sáu tuần tới.

Đáp án: is driving

 

Câu hỏi 19 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the verb given.

Our grandparents miss us s much. They

us at Christmas. (visit)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Our grandparents miss us s much. They

us at Christmas. (visit)

Phương pháp giải :

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước, chứ không phải lộ trình, thời khóa biếu => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Công thức thì hiện tại tiếp diễn: S+be+V-ing

Lời giải chi tiết :

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước, chứ không phải lộ trình, thời khóa biếu => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Công thức thì hiện tại tiếp diễn: S+be+V_ing

Chủ ngữ là số nhiều (grandparents –ông bà) đi với động từ tobe là are

=> Our grandparents miss us so much. They are visiting us at Christmas.

Tạm dịch: Ông bà rất nhớ chúng tôi . Họ đến thăm chúng tôi vào Giáng sinh.

Đáp án: are visiting

Câu hỏi 20 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the verb given.

We

at the museum this afternoon at four. (meet)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

We

at the museum this afternoon at four. (meet)

Phương pháp giải :

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước (gặp nhau ở viện bảo tàng) => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho tương lai.

Cấu trúc: S + be + V-ing

Chủ ngữ we => động từ to be = are

Lời giải chi tiết :

Câu này diễn tả một hoạt động đã dược lên kế hoạch trước, chứ không phải lộ trình, thời khóa biếu => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho tương lai

Công thức thì hiện tại tiếp diễn: S+be+V_ing

Chủ ngữ là số nhiều (we-chúng ta) đi với động từ tobe là are

=> We are meeting at the museum this afternoon at four.

Tạm dịch: Chúng tôi sẽ họp tại bảo tàng chiều nay lúc bốn giờ.

Đáp án: are meeting

 

close