Trắc nghiệm Đọc điền từ Unit 3 Tiếng Anh 6 English Discovery

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer to complete the passage.

Sophie is eleven years old and she lives in Brighton, England. She usually gets up at a quarter to eight. She has a shower, gets dressed and then she brushes her (1) ______. After that, she goes downstairs and has breakfast. For breakfast she usually has milk, toast and orange juice. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy! Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to (2) ______the school bus. Classes start at half past eight and finish at half past four. She usually has lunch at the school canteen (3) _____her schoolmates at about 12 o'clock. Her best friend is Amy and Sophie always sits next to her at lunch. After school she returns home and does her homework. She is a very hard-working pupil and she never misses a school (4) ___________! After homework, she usually listens to music and watches television a bit. At half past seven it is time for dinner. Then she usually reads a book or chats with her parents for a while. (5) ________, she goes to bed at about ten o'clock, but before that she brushes her teeth. Sophie is a happy little girl!

Câu 1.1

She has a shower, gets dressed and then she brushes her (1) _______.

 • A.

  tooths

 • B.

  tooth

 • C.

  teeth

 • D.

  toothes

Câu 1.2

Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to (2) _________the school bus.

 • A.

  wait

 • B.

  catch

 • C.

  have

 • D.

  leave

Câu 1.3

She usually has lunch at the school canteen (3) ____her schoolmates at about 12 o'clock.

 • A.

  with

 • B.

  on

 • C.

  by

 • D.

  and

Câu 1.4

She is a very hard-working pupil and she never misses a school (4) ______.

 • A.

  letter

 • B.

  question

 • C.

  task

 • D.

  class

Câu 1.5

(5) ______, she goes to bed at about ten o'clock.

 • A.

  Firstly

 • B.

  Then

 • C.

  After that

 • D.

  Finally

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer to complete the passage.

Sophie is eleven years old and she lives in Brighton, England. She usually gets up at a quarter to eight. She has a shower, gets dressed and then she brushes her (1) ______. After that, she goes downstairs and has breakfast. For breakfast she usually has milk, toast and orange juice. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy! Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to (2) ______the school bus. Classes start at half past eight and finish at half past four. She usually has lunch at the school canteen (3) _____her schoolmates at about 12 o'clock. Her best friend is Amy and Sophie always sits next to her at lunch. After school she returns home and does her homework. She is a very hard-working pupil and she never misses a school (4) ___________! After homework, she usually listens to music and watches television a bit. At half past seven it is time for dinner. Then she usually reads a book or chats with her parents for a while. (5) ________, she goes to bed at about ten o'clock, but before that she brushes her teeth. Sophie is a happy little girl!

Câu 1.1

She has a shower, gets dressed and then she brushes her (1) _______.

 • A.

  tooths

 • B.

  tooth

 • C.

  teeth

 • D.

  toothes

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Danh từ số nhiều

Lời giải chi tiết :

Danh từ số nhiều của tooth là teeth

Cụm từ brush teeth: đánh răng

=> She has a shower, gets dressed and then she brushes her (1) teeth.

Tạm dịch: Cô ấy đi tắm, mặc quần áo và sau đó cô ấy đánh răng.

Câu 1.2

Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to (2) _________the school bus.

 • A.

  wait

 • B.

  catch

 • C.

  have

 • D.

  leave

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

wait (v) chờ (+ for)

catch (v) bắt (xe)

have (v) có/ ăn

leave (v) rời

=> Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to (2) catch the school bus.

Tạm dịch: Sau đó, cô lấy cặp sách của mình và đi đến trạm xe buýt để bắt xe buýt của trường.

Câu 1.3

She usually has lunch at the school canteen (3) ____her schoolmates at about 12 o'clock.

 • A.

  with

 • B.

  on

 • C.

  by

 • D.

  and

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

with: cùng, với

on : trên

by : bằng

and: và

do something with somebody: làm gì với ai

=> She usually has lunch at the school canteen (3) with her schoolmates at about 12 o'clock.

Tạm dịch: Cô thường ăn trưa tại căng tin của trường với các bạn cùng trường vào khoảng 12 giờ.

Câu 1.4

She is a very hard-working pupil and she never misses a school (4) ______.

 • A.

  letter

 • B.

  question

 • C.

  task

 • D.

  class

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

letter (n) thư

question (n) câu hỏi

task (n) bài tập

class n) lớp học

Cụm từ school task: bài tập trên trường

=> She is a very hard-working pupil and she never misses a school (4) task.

Tạm dịch: Cô ấy là một học sinh rất chăm chỉ và cô ấy không bao giờ bỏ lỡ bài tập trên trường.

Câu 1.5

(5) ______, she goes to bed at about ten o'clock.

 • A.

  Firstly

 • B.

  Then

 • C.

  After that

 • D.

  Finally

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trạng từ

Lời giải chi tiết :

Firstly : đầu tiên

Then : sau đó

After that : sau đó

Finally: cuối cùng

Đây là ý chính cuối cùng của đoạn văn nên ta phải dùng trạng từ finally để kết thúc đoạn.

=> (5) Finally, she goes to bed at about ten o'clock.

Tạm dịch: Cuối cùng, cô ấy đi ngủ vào khoảng mười giờ.

close