Trắc nghiệm Từ vựng Phương tiện giao thông Tiếng Anh 6 English Discovery

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the correct picture?

Which picture is a “bicycle”?

A. 

B. 

C. 

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the correct picture?

Which picture is a “bus”?

A. 

B.

C. 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the correct picture?

Which picture is a “train”?

A. 

B. 

C. 

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the correct picture?

Which picture is a “plane”?

A. 

B. 

C. 

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the correct picture?

Which picture is a “ship”?

A. 

B. 

C. 

Câu 6 :

Look at the picture and choose the best answer.

How does Bruno go to school?

 • A

  He goes to school by bus.

 • B

  He walks to school.

 • C

  He goes to school by car.

 • D

  He goes to school by bike.

Câu 7 :

Look at the picture and choose the best answer.

Andrew is going to University. What transport is he taking?

 • A

  He is boarding a train.

 • B

  He's taking a bus.

 • C

  He's calling a taxi.

 • D

  He's riding a bike.

Câu 8 :

Look at the picture and choose the best answer.

Sarah and her brother are travelling by boat.

 • A

 • B

 • C

 • D

Câu 9 :

Look at the picture and choose the best answer.

How is Hanna travelling on vacations?

 • A

  She's travelling by bus.

 • B

  She's flying on a plane.

 • C

  She's driving a car.

 • D

  She's riding a motorbike.

Câu 10 :

Look at the picture and choose the best answer.

What is Sam doing?

 • A

  She’s driving a car.

 • B

  She’s riding a car.

 • C

  She’s doing a car.

 • D

  She’s making a car.

Câu 11 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tick True or False?

A motorbike is more expensive than a car.

True

False

Câu 12 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tick True or False?

We can see a boat on the street.

True

False

Câu 13 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tick True or False?

A plane is the fastest transport in the world.

True

False

Câu 14 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tick True or False?

A ship can travel between continents.

True

False

Câu 15 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tick True or False?

If you cross a channel, you should choose a ferry.

True

False

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the correct picture?

Which picture is a “bicycle”?

A. 

B. 

C. 

Đáp án

C. 

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng phương tiện giao thông

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:  Bức tranh nào là hình chiếc xe đạp?

A. xe máy

B. xe hơi/ ô tô

C.xe đạo

Chọn A

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the correct picture?

Which picture is a “bus”?

A. 

B.

C. 

Đáp án

A. 

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng phương tiện giao thông

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:  Bức tranh nào là hình chiếc xe buýt?

A. xe buýt

B. tàu hỏa

C. tàu thuyền

Chọn A

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the correct picture?

Which picture is a “train”?

A. 

B. 

C. 

Đáp án

C. 

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:  Bức tranh nào là hình

A. máy bay

B. xuồng, thuyền nhỏ

C. tàu hỏa

Chọn C

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the correct picture?

Which picture is a “plane”?

A. 

B. 

C. 

Đáp án

B. 

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng phương tiện giao thông

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:  Bức tranh nào là hình

A. đi bộ

B. máy bay

C. phà

Chọn B

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the correct picture?

Which picture is a “ship”?

A. 

B. 

C. 

Đáp án

A. 

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:  Bức tranh nào là hình chiếc thuyền?

A. tàu thuyền

B. xe tàu điện

C. xuồng, thuyền nhỏ

Chọn A

Câu 6 :

Look at the picture and choose the best answer.

How does Bruno go to school?

 • A

  He goes to school by bus.

 • B

  He walks to school.

 • C

  He goes to school by car.

 • D

  He goes to school by bike.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:  Bruno đến trường như thế nào?

A. Anh ấy đi học bằng xe buýt.

B. Anh ấy đi bộ đến trường.

C. Anh ấy đi học bằng ô tô.

D. Anh ấy đi học bằng xe đạp.

 Dựa vào bức hình, ta chọn đáp án A

Câu 7 :

Look at the picture and choose the best answer.

Andrew is going to University. What transport is he taking?

 • A

  He is boarding a train.

 • B

  He's taking a bus.

 • C

  He's calling a taxi.

 • D

  He's riding a bike.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:  Andrew lên Đại học. Anh ta đang đi phương tiện gì?

A. Anh ấy đang lên tàu.

B. Anh ấy đang đi xe buýt.

C. Anh ấy đang gọi taxi.

D. Anh ấy đang đi xe đạp.

Dựa vào bức hình, ta chọn đáp án A

Câu 8 :

Look at the picture and choose the best answer.

Sarah and her brother are travelling by boat.

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:  Sarah và anh trai của cô ấy đang đi du lịch bằng thuyền.

A. riding bikes: đạp xe đạp

B. taking a bus: bắt xe buýt

C. walking to school: đi bộ tới trường

D. travelling by boat: đi tàu biển

Câu 9 :

Look at the picture and choose the best answer.

How is Hanna travelling on vacations?

 • A

  She's travelling by bus.

 • B

  She's flying on a plane.

 • C

  She's driving a car.

 • D

  She's riding a motorbike.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:  Hanna đi du lịch bằng phương tiện nào trong các kỳ nghỉ?

A. Cô ấy đang đi du lịch bằng xe buýt.

B. Cô ấy đang đi trên máy bay.

C. Cô ấy đang lái xe ô tô.

D. Cô ấy đang đi xe máy.

Câu 10 :

Look at the picture and choose the best answer.

What is Sam doing?

 • A

  She’s driving a car.

 • B

  She’s riding a car.

 • C

  She’s doing a car.

 • D

  She’s making a car.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:  Hanna đi du lịch như thế nào trong các kỳ nghỉ?

Cụm từ: drive a car: lái xe ô tô

Câu 11 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tick True or False?

A motorbike is more expensive than a car.

True

False

Đáp án

True

False

Lời giải chi tiết :

Dịch câu: Một chiếc xe máy đắt hơn một chiếc ô tô.

Dựa vào hiểu biết về phương tiên giao thông, ta xác định câu này sai

Chọn False.

Câu 12 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tick True or False?

We can see a boat on the street.

True

False

Đáp án

True

False

Lời giải chi tiết :

Dịch câu: Chúng ta có thể thấy một chiếc thuyền nhỏ trên một con phố.

Dựa vào hiểu biết về phương tiên giao thông, ta xác định câu này sai

Chọn False

Câu 13 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tick True or False?

A plane is the fastest transport in the world.

True

False

Đáp án

True

False

Lời giải chi tiết :

Dịch câu: Máy bay là phương tiện giao thông nhanh nhất trên thế giới.

Dựa vào hiểu biết về phương tiên giao thông, ta xác định câu này đúng

Chọn True

Câu 14 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tick True or False?

A ship can travel between continents.

True

False

Đáp án

True

False

Lời giải chi tiết :

Dịch câu: Một con tàu có thể đi giữa các lục địa.

Dựa vào hiểu biết về phương tiên giao thông, ta xác định câu này đúng

Chọn True

Câu 15 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tick True or False?

If you cross a channel, you should choose a ferry.

True

False

Đáp án

True

False

Lời giải chi tiết :

Dịch câu: Nếu bạn qua một kênh, bạn nên chọn một chuyến phà.

Dựa vào hiểu biết về phương tiên giao thông, ta xác định câu này đúng

Chọn True

close