Trắc nghiệm Ngữ pháp Mạo từ Tiếng Anh 6 English Discovery

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a/an.

I’ve bought

umbrella for my sister.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I’ve bought

umbrella for my sister.

Phương pháp giải :

“umbrella” là danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm.

Lời giải chi tiết :

“umbrella” là danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm => ta dùng mạo từ “an”

=> I’ve bought an umbrella for my sister.

Tạm dịch: Tôi đã mua một chiếc ô cho em gái tôi.

Đáp án: an

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a/an.

My Tam is

famous singer in Vietnam.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

My Tam is

famous singer in Vietnam.

Lời giải chi tiết :

Trước danh từ “singer” là tính từ “famous” bắt đầu bằng một phụ âm => ta dùng mạo từ “a”

=> My Tam is a famous singer in Vietnam.

Tạm dịch: Mỹ Tâm là một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a/an.

Would you like

cup of tea?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Would you like

cup of tea?

Lời giải chi tiết :

“cup” là danh từ bắt đầu bằng một phụ âm => ta dùng “a”

=> Would you like a cup of tea?

Tạm dịch: Bạn có muốn một tách trà không?

Đáp án: a

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a/an.

I’d like

grapefruit and

orange.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I’d like

grapefruit and

orange.

Lời giải chi tiết :

grapefruit là danh từ bắt đầu bằng một phụ âm => ta dùng “a”

orange là danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm => ta dùng “an”

=> I’d like a grapefruit and an orange .

Tạm dịch: Tôi muốn một quả bưởi và một quả cam

Đáp án: a – an

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a/an.

It takes me

hour to go to the cinema.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

It takes me

hour to go to the cinema.

Lời giải chi tiết :

“hour” là danh từ bắt đầu bằng “h“nhưng đây lại là âm câm nên từ hour được phát âm  là /ˈaʊə(r)/ bắt đầu bằng một nguyên âm => ta dùng “an”

=> It takes me an hour to go to the cinema.

Tạm dịch: Tôi mất một giờ để đi đến rạp chiếu phim.

Đáp án: an

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

My grandfather sent me

letter and

gift but I haven’t received

letter.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

My grandfather sent me

letter and

gift but I haven’t received

letter.

Phương pháp giải :

“letter” thứ nhất là danh từ chưa được xác định trong câu và bắt đầu bằng một phụ âm

“gift” là danh từ chưa được xác định trong câu và bắt đầu bằng một phụ âm

“letter” thứ hai là danh từ đã được xác định mà cả người nói và người nghe biết rõ đối tượng đó trong câu

Lời giải chi tiết :

“letter” thứ nhất là danh từ chưa được xác định trong câu và bắt đầu bằng một phụ âm nên ta dùng “a”

“gift” là danh từ chưa được xác định trong câu và bắt đầu bằng một phụ âm nên ta dùng “a”

“letter” thứ hai là danh từ đã được xác định mà cả người nói và người nghe biết rõ đối tượng đó trong câu nên ta dùng “the”

=> My grandfather sent me a letter and a gift but I haven’t received the letter.

Tạm dịch: Ông tôi gửi cho tôi một lá thư và một món quà nhưng tôi không nhận được bức thư đó.

Đáp án: a – a – theCâu hỏi 7 :

Choose the best answer.

Mr. Smith is ___old customer and ___honest man.

 • A

  an-the

 • B

  the-an

 • C

  an-an

 • D

  the-the

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

“old customer” và “honest man” là các cụm danh từ chưa được xác định cụ thể trong câu và bắt đầu bằng một nguyên âm => ta dùng “an”

=> Mr. Smith is an old customer and an honest man.

Tạm dịch: Ông Smith là một khách hàng cũ và một người đàn ông trung thực.

Câu hỏi 8 :

Choose the best answer.

Would you like to hear ____story about ___ English scientist?

 • A

  an- the

 • B

  the- the

 • C

  a- the

 • D

  a- an

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

“story” là danh từ chưa được xác định cụ thể trong câu và bắt đầu bằng một phụ âm 

English scientist là cụm danh từ chưa được xác định cụ thể trong câu và bắt đầu bằng một nguyên âm 

Lời giải chi tiết :

“story” là danh từ chưa được xác định cụ thể trong câu và bắt đầu bằng một phụ âm => ta dùng “a”

English scientist là cụm danh từ chưa được xác định cụ thể trong câu và bắt đầu bằng một nguyên âm => ta dùng “an”

=> Would you like to hear a story about an English scientist?

Tạm dịch: Bạn có muốn nghe một câu chuyện về một nhà khoa học người Anh?

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

She took

hamburger and

apple, but she didn’t eat

apple.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

She took

hamburger and

apple, but she didn’t eat

apple.

Lời giải chi tiết :

“hamburger” là danh từ chưa được xác định trong câu và bắt đầu bằng một phụ âm nên ta dùng “a”

“apple” thứ nhất là danh từ chưa được xác định trong câu và bắt đầu bằng một nguyên âm nên ta dùng “an”

“apple” thứ hai là danh từ đã được xác định mà cả người nói và người nghe biết rõ đối tượng đó trong câu nên ta dùng “the”

=> She took a hamburger and an apple, but she didn’t eat the apple.

Tạm dịch: Cô ấy lấy một cái bánh hamburger và một quả táo, nhưng cô ấy không ăn táo.

Đáp án: a – an – the

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

We have

cat and

dog. 

cat doesn’t get on well with

dog.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

We have

cat and

dog. 

cat doesn’t get on well with

dog.

Lời giải chi tiết :

“cat” thứ nhất là danh từ chưa được xác định trong câu và bắt đầu bằng một phụ âm nên ta dùng “a”

“dog” thứ nhất là danh từ chưa được xác định trong câu và bắt đầu bằng một phụ âm nên ta dùng “a”

“cat” và “dog” thứ hai là các danh từ đã được xác định mà cả người nói và người nghe biết rõ đối tượng đó trong câu nên ta dùng “the”

=> We have a cat and a dog. The cat doesn’t get on well with the dog.

Tạm dịch: Chúng tôi có một con mèo và một con chó. Con mèo không hòa thuận với con chó.

Đáp án: a – a – the – the

close