Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 3 Tiếng Anh 6 English Discovery

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and answer the questions

1. What time does he often wake up?


2. What does he eat first in his day?


3. How long do his breaks last?


4. Who cooks dinners?


5. How often does he exercise?

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and decide whether the sentences are True or False

1. He likes getting up late.

Đúng
Sai

2. He teaches students Indonesian.

Đúng
Sai

3. He always eats at home.

Đúng
Sai

4. Dinner is the biggest meal of the day.

Đúng
Sai

5. He usually goes to bed at 10.30 pm.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and answer the questions

1. What time does he often wake up?


2. What does he eat first in his day?


3. How long do his breaks last?


4. Who cooks dinners?


5. How often does he exercise?

Đáp án

1. What time does he often wake up?


2. What does he eat first in his day?


3. How long do his breaks last?


4. Who cooks dinners?


5. How often does he exercise?

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Anh ấy thường thức dậy lúc mấy giờ?

A. 6 giờ sáng

B. 7 giờ sáng

C. 7.30 sáng

Thông tin:  I normally wake up at about 6 or 6.15 am.

Tạm dịch: Tôi thường thức dậy vào khoảng 6 giờ hoặc 6 giờ 15 sáng.

Chọn A


2. Anh ấy ăn gì đầu tiên trong ngày của mình?

A. gạo

B. trái cây

C. thịt

Thông tin: So after I study, I often eat some fruits. This is my first food of the day.

Tạm dịch: Vì vậy, sau khi học, tôi thường ăn một số loại trái cây. Đây là món ăn đầu tiên trong ngày của tôi.

Chọn B


3. Thời gian nghỉ giữa lớp của anh ấy kéo dài bao lâu?

A. 15 phút

B. 13 phút

C. 30 phút

Thông tin: So, during my work day, I have some breaks. Sometimes, I have a 30 – minute break between classes.

Tạm dịch: Vì vậy, trong ngày làm việc, tôi có một số thời gian nghỉ ngơi. Đôi khi, tôi có 30 phút giải lao giữa các tiết học.

Chọn C


4. Ai nấu bữa tối?

A. anh ấy

B. học sinh của anh ấy

C. vợ của anh ấy

Thông tin: My wife cooks dinner every weekdays.

Tạm dịch: Vợ tôi nấu bữa tối mọi ngày trong tuần

Chọn C


5. Anh ấy tập thể dục bao lâu một lần?

A. thường xuyên

B. đôi khi

C. luôn luôn

Thông tin: Some days, I exercise in the evening, too. I don’t exercise every day, only some days. 

Tạm dịch: Một số ngày, tôi cũng tập thể dục vào buổi tối. Tôi không tập thể dục hàng ngày, chỉ một số ngày.

Chọn B

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and decide whether the sentences are True or False

1. He likes getting up late.

Đúng
Sai

2. He teaches students Indonesian.

Đúng
Sai

3. He always eats at home.

Đúng
Sai

4. Dinner is the biggest meal of the day.

Đúng
Sai

5. He usually goes to bed at 10.30 pm.

Đúng
Sai
Đáp án

1. He likes getting up late.

Đúng
Sai

2. He teaches students Indonesian.

Đúng
Sai

3. He always eats at home.

Đúng
Sai

4. Dinner is the biggest meal of the day.

Đúng
Sai

5. He usually goes to bed at 10.30 pm.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. He likes getting up late. (Anh ấy thích dậy muộn.)

Thông tin:  I normally wake up at about 6 or 6.15 am. I like waking up early. I don’t like getting up late. 

Tạm dịch: Tôi thường thức dậy vào khoảng 6 giờ hoặc 6 giờ 15 sáng. Tôi thích thức dậy sớm. Tôi không thích dậy muộn.

=> FALSE


2. He teaches students Indonesian. (Anh ấy dạy học sinh tiếng Indonesia.)

Thông tin: I’m an English teacher. I teach my students.

Tạm dịch: Tôi là một giáo viên tiếng Anh. Tôi dạy học trò của mình.

=> FALSE


3. He always eats at home. (Anh ấy luôn ăn ở nhà.)

Thông tin: My wife cooks dinner every weekdays so we eat at home.

Tạm dịch: Vợ tôi nấu bữa tối mọi ngày trong tuần để chúng tôi ăn ở nhà.

=> TRUE


4. Dinner is the biggest meal of the day. (Bữa tối là bữa ăn lớn nhất trong ngày.)

Thông tin: For us, dinner is the biggest meal of the day. We eat a lot for dinner. 

Tạm dịch: Đối với chúng tôi, bữa tối là bữa ăn lớn nhất trong ngày. Chúng tôi ăn rất nhiều cho bữa tối.

=> TRUE


5. He usually goes to bed at 10.30 pm. (Anh ấy thường đi ngủ lúc 10h30 tối.)

Thông tin: I usually go to bed at 10 pm. 

Tạm dịch: Tôi thường đi ngủ lúc 10 giờ tối.

=> FALSE

close