Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 8 Tiếng Anh 6 English Discovery

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  sure

 • B

  stupid

 • C

  spring

 • D

  send

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ache

 • B

  school

 • C

  machine

 • D

  chemical

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ocean

 • B

  ceiling

 • C

  city

 • D

  circle

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  same

 • B

  see

 • C

  sister

 • D

  sure

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  Russia

 • B

  class

 • C

  glass

 • D

  pass

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  strip

 • B

  science

 • C

  usually

 • D

  stop

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  sure

 • B

  stupid

 • C

  spring

 • D

  send

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

sure: /ʃʊə(r)/

stupid: /ˈstjuːpɪd/

spring: /sprɪŋ/

 send: /send/

Câu  A  phát âm là / ʃ / còn lại là / s /  

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ache

 • B

  school

 • C

  machine

 • D

  chemical

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

ache: /eɪk/

school: /skuːl/

machine: /məˈʃiːn/

chemical: /ˈkemɪkl/

Câu  C  phát âm là / ʃ / còn lại là / k / 

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ocean

 • B

  ceiling

 • C

  city

 • D

  circle

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

ocean: /ˈəʊʃn/

ceiling: /ˈsiːlɪŋ/

city: /ˈsɪti/

circle: /ˈsɜːkl/

Câu  A  phát âm là / ʃ / còn lại là / s /  

 

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  same

 • B

  see

 • C

  sister

 • D

  sure

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

same: /seɪm/

see: /siː/

sister: /ˈsɪstə(r)/

sure: /ʃʊə(r)/

Câu  D  phát âm là / ʃ / còn lại là / s / 

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  Russia

 • B

  class

 • C

  glass

 • D

  pass

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Russia: /ˈrʌʃə/

class: /klɑːs/

glass: /ɡlɑːs/

pass: /pɑːs/

Câu  A  phát âm là / ʃ / còn lại là / s / 

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  strip

 • B

  science

 • C

  usually

 • D

  stop

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

strip: /strɪp/

science: /ˈsaɪəns/

usually: /ˈjuːʒuəli/

stop: /stɒp/

Câu  C  phát âm là / ʒ / còn lại là / s /

close