Project trang 57 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Chương trình tài năng: Lên kế hoạch trình diễn. Họ trình diễn những bài hát ở đâu? Khi nào? Chau van is often performed in competition or religious ceremonies in north of Vietnam.

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

PROJECT

Bài 1

TALENT SHOW (CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG)

Task 1. Look at the pictures. Ask and answer the questions.

(Nhìn vào hình. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

1. What kind of singing are the people in the pictures performing?

2. When/Where do they perform these songs?

3. Can you sing any of these?

Lời giải chi tiết:

1. Chau Van singing, Xoan singing, Quan Ho singing and Don Ca Tai Tu singing.

(Những người trong các bức tranh đang biểu diễn loại hình ca xướng gì?

=> Hát chầu văn, hát xoan, hát quan họ và đờn ca tài tử.)

2.  Chau Van is often performed in competitions or religious ceremonies in the north of Viet Nam. Xoan is often performed in the Hung King Temple Festival or in other local festivals in Phu Tho Province. Quan Ho is often performed in the Lim Festival, Bac Ninh Province and local festivals. Don Ca Tai Tu is often performed in the south of Viet Nam, normally in weddings, birthday anniversaries, and local festivals.

(Những loại hình này được biểu diễn khi nào/ở đâu?

=> Chầu văn thường được biểu diễn trong các cuộc thi hoặc nghi lễ tôn giáo ở miền bắc Việt Nam. Hát xoan thường được biểu diễn trong lễ hội đền Hùng hoặc trong các lễ hội địa phương khác ở tỉnh Phú Thọ. Quan họ thường được biểu diễn trong hội Lim, diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh và các lễ hội địa phương. Đờn ca tài tử thường được biểu diễn ở miền Nam Việt Nam, thường là trong các đám cưới, ngày kỷ niệm sinh nhật và các lễ hội địa phương.)

3. No, I can't.

(Bạn có biết hát loại hình nào không? => Mình không.)

Bài 2

Task 2. Plan your performance.

(Lên kế hoạch trình diễn.)

1. Work in groups.

2. Choose a song that is often performed in a festival.

3. Search for information about the song.

    - What is the song?

    - Where and when is it often performed?

    - What special instrument is needed for the performance?

    - Is there anything special about the song?

4. Present the information to the whole class.

5. Perform the song.

6. Vote for the best performance.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Làm theo nhóm.

2. Chọn ra một bài hát mà thường được trình diễn trong lễ hội.

3. Tìm thông tin về bài hát.

-   Bài hát gì?

-  Nó được trình diễn khi nào ở đâu?

-   Có điều gì đặc biệt về bài hát không?

4. Trình bày thông tin cho cả lớp.

5. Trình diễn bài hát

6. Bầu cho màn trình diễn hay nhất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài