Phân loại trạng ngữ

Có 6 loại trạng ngữ: chỉ cách thức, chỉ phương tiện, chỉ nơi chốn, chỉ nguyên nhân, chỉ mục đích, chỉ thời gian.

Quảng cáo

1. Phân loại Trạng ngữ

Các loại trạng ngữ:

- Trạng ngữ chỉ cách thức: Cung cấp ý nghĩa cho cách một hành động hoặc sự kiện được biểu diễn trong câu. Trạng ngữ chỉ cách thức trả lời cho chúng ta biết mọi thứ diễn ra như thế nào.

- Trạng ngữ chỉ phương tiện: Là một bộ phận trong câu xác định các phương tiện và cách thức mà những gì được nêu trong câu xảy ra. Trạng ngữ chỉ phương tiện trả lời câu hỏi: qua cái gì? bằng cái gì? 

- Trạng ngữ chỉ nơi chốn: Là bộ phận phụ của câu xác định vị trí sự việc, hành động được đề cập trong câu xảy ra. Trạng ngữ chỉ nơi chốn thường sẽ bổ sung đáp án cho câu hỏi ở đâu?

- Trạng ngữ chỉ nguyên nhân: Là một bộ phận bổ trợ trong câu xác định nguyên nhân, lý do vì sao của những sự việc xảy ra trong câu. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân chính là đáp án cho câu hỏi: tại sao? vì sao? bởi lý do gì?,... 

- Trạng ngữ chỉ mục đích: Là thành phần phụ của câu xác định mục đích diễn ra sự việc nêu trong câu.Trạng ngữ chỉ mục đích trả lời cho câu hỏi: Để làm gì? Nhằm mục đích gì? Vì cái gì?…

- Trạng ngữ chỉ thời gian: Là thành phần phụ của câu xác định thời gian diễn ra sự việc nêu trong câu. Trạng ngữ chỉ thời gian trả lời cho câu hỏi: Bao giờ? Khi nào? Mấy giờ? …

2. Ví dụ minh họa

Phân loại

Ví dụ minh họa

Trạng ngữ chỉ cách thức

Nguyễn Du, qua ngòi bút tài tình, ông đã tạo nên một kiệt tác bất hủ.

Trạng ngữ chỉ phương tiện

Với sự nhiệt huyết trong giảng dạy, cô giáo sẵn sàng giảng lại bài học khi chúng tôi chưa hiểu.

Trạng ngữ chỉ nơi chốn

Trong sân chơi của trường, các bạn học sinh đang vui chơi nhộn nhịp.

Trạng ngữ chỉ nguyên nhân

Thời điểm những ngày trước Tết, có rất nhiều hoạt động mua sắm tại chợ hoa.

Trạng ngữ chỉ mục đích

Để đạt học sinh xuất sắc, Bạn Hà cố gắng học tập

Trạng ngữ chỉ thời gian

Sáu giờ rưỡi, em và bạn đến trường

  • Khái niệm trạng ngữ

    Trạng ngữ là thành phần phụ của câu thường bổ sung ý nghĩa cho thành phần chính và xác định thời gian, địa điểm, nguyên nhân,… của sự việc được chỉ định trong câu

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close