Cấu tạo của cụm động từ

Cụm động từ được cấu tạo thành 3 phần chính: phần phía trước, phần trung tâm và phần sau

Quảng cáo

1. Cụm động từ có cấu tạo như thế nào?

Cụm động từ được cấu tạo thành 3 phần chính:

- Phần phía trước có chức năng bổ nghĩa cho phần trung tâm nó là các từ như cũng /còn / đang / chưa. 

- Phần trung tâm

- Phần sau nằm ở cuối câu dùng để bổ ngữ cho động từ chính cho cụm động từ chúng nằm để chỉ đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích, nguyên nhân, phương tiện và cách thức hoạt động.

Lưu ý: Trong một vài trường hợp thì cụm động từ sẽ bị khuyết đi phần trước hoặc phần sau. Nhiều động từ phải có các từ ngữ phụ thuộc nó đi kèm tạo thành cụm động từ thì mới trọn nghĩa. 

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

Phụ ngữ trước

Động từ

Phụ ngữ sau

(bổ sung ý nghĩa về: thời gian, sự tiếp diễn, sự khuyến khích hoặc ngăn cản, sự khẳng định hoặc phủ định… đối với Động từ chính)

 

(bổ sung ý nghĩa về đối tượng, địa điểm, thời gian, mục đích, nguyên nhân, phương tiện, cách thức… của Động từ chính)

 2. Ví dụ minh họa

- Ví dụ 1: Đã đi nhiều nơi

+ Phần trước: Đã

+ Phần trung tâm: đi

+ Phần sau: Nhiều nơi

- Ví dụ 2: Cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người

+ Phần trước: Cũng

+ Phần trung tâm: ra

+ Phần sau: những câu đố oái oăm để hỏi mọi người

  • Khái niệm cụm động từ

    Cụm động từ là những từ được tạo ra từ sự kết hợp giữa động từ và một số từ liên quan khác, trong nhiều trường hợp có một số động từ cần có các từ khác đi kèm

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close