Khái niệm văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động

Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động là kiểu bài người viết dùng phương tiện giao tiếp ngôn ngữ, hoặc kết hợp với phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ, thuyết minh để người đọc hiểu rõ quy tắc hay luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động

Quảng cáo

1. Khái niệm viết văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động

Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động là kiểu bài người viết dùng phương tiện giao tiếp ngôn ngữ, hoặc kết hợp với phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ, thuyết minh để người đọc hiểu rõ quy tắc hay luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động. Đó chính là những quy ước mà người tham gia cần tuân thủ, nhằm đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cho trò chơi hay hoạt động.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ: Thuyết minh về Ca Huế, Hội thi thổi cơm, Kéo co,…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close