Khái niệm phó từ

Phó từ là các từ ngữ luôn đi liền với các từ loại khác là tính từ, động từ và trạng từ với tác dụng bổ sung, giải thích rõ hơn ý nghĩa của các từ mà nó đi kèm.

Quảng cáo

1. Khái niệm

Phó từ là các từ ngữ luôn đi liền với các từ loại khác là tính từ, động từ và trạng từ với tác dụng bổ sung, giải thích rõ hơn ý nghĩa của các từ mà nó đi kèm.

Phó từ không có khả năng gọi tên sự vật, hành động, tính chất như danh từ, động tự, tính từ. Vì vậy phó từ là một loại hư từ, còn danh từ động từ, tính từ là những thực từ.

2. Ví dụ minh họa

Thông thường phó từ phổ biến được sử dụng nhiều là: Vẫn, chưa, rất, thật, lắm, … Ví dụ:

+ Cô ấy học rất giỏi.

Phó từ rất bổ sung cho tính từ giỏi để bộc lộ sự khen ngợi về cá nhân học tốt.

+ Mẹ rất yêu con.

Phó từ rất đi kèm yêu thể hiện mức độ tình cảm của mẹ dành cho con.

+ Minh thật quá đáng!

Phó từ thật đi kèm tính từ quá đáng bổ sung cho tính từ.

Quảng cáo
close