Khái niệm từ địa phương

Từ địa phương là những từ chỉ được sử dụng ở một hoặc một số địa phương nhất định.

Quảng cáo

1. Từ đại phương là gì?

Từ địa phương là những từ chỉ được sử dụng ở một hoặc một số địa phương nhất định.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ: thầy, u, tía, má, thơm, heo, tru, bông, …

Quảng cáo
close