Nguồn gốc của tục ngữ

Tục ngữ xuất phát từ cuộc sống thực tiễn, được tách rút ra từ tác phẩm văn học và từ sự vay mượn của nước ngoài.

Quảng cáo

Tục ngữ có từ rất lâu, có khi xuất hiện từ thời cổ để đúc kết kinh nhiệm, điều quan sát được từ lao động, sản xuất và xã hội đời sống. Tục ngữ có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như:

+ Từ cuộc sống thực tiễn, trong đời sống sản xuất và đấu tranh của nhân dân, do nhân dân trực tiếp sáng tác.

+ Được tách ra từ tác phẩm văn học dân gian hoặc ngược lại.

+ Được rút ra tác phẩm văn học bằng con đường dân gian hóa những lời hay ý đẹp.

+ Từ sự vay mượn nước ngoài.

  • Nội dung của tục ngữ

    Tục ngữ Việt Nam hết sức phong phú và đa dạng, thông thường một số nội dung chính qua các câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất, về con người và xã hội, thể hiện triết lý dân gian

  • Khái niệm tục ngữ

    Tục ngữ thuộc loại sáng tác ngôn từ dân gian, là những câu nói ngắn gọn, nhịp nhàng, cân đối, thường có vần điệu, đúc kết nhận thức về tự nhiên và xã hội, kinh nghiệm về đạo đức và ứng xử trong đời sống.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close