Nguồn gốc của tục ngữ

Tục ngữ xuất phát từ cuộc sống thực tiễn, được tách rút ra từ tác phẩm văn học và từ sự vay mượn của nước ngoài.

Quảng cáo

Tục ngữ có từ rất lâu, có khi xuất hiện từ thời cổ để đúc kết kinh nhiệm, điều quan sát được từ lao động, sản xuất và xã hội đời sống. Tục ngữ có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như:

+ Từ cuộc sống thực tiễn, trong đời sống sản xuất và đấu tranh của nhân dân, do nhân dân trực tiếp sáng tác.

+ Được tách ra từ tác phẩm văn học dân gian hoặc ngược lại.

+ Được rút ra tác phẩm văn học bằng con đường dân gian hóa những lời hay ý đẹp.

+ Từ sự vay mượn nước ngoài.

Quảng cáo
close