Khái niệm số từ

Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật

Quảng cáo

1. Khái niệm Số từ

Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật. Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ thường đứng trước danh từ. Khi biểu thị thứ tự, số từ đứng sau danh từ. Bên cạnh đó có một số danh từ chỉ đơn vị mang ý nghĩa biểu thị số lượng, cần phân biệt với số từ.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Dân tộc Việt Nam là một.

Ví dụ 2: “Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh trưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi”.

(Sơn Tinh, Thuỷ Tinh)

Trong đoạn văn trên có các số từ là: hai (chàng), một trăm (ván cơm nếp), một trăm (nệp bánh trưng), chín (ngà), chín (cựa), chín (hồng mao), một (đôi). Các số từ đều bổ sung nghĩa cho danh từ đứng sau.

  • Các loại số từ

    Số từ có hai loại: số từ chỉ số lượng và số từ chỉ thứ tự.

  • Phân biệt số từ và lượng từ

    Số từ và Lượng từ đều là những từ biểu thị số lượng của sự vật nhưng số từ chỉ rõ số lượng cụ thể còn lượng từ chỉ mang tính chất ước chừng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close