Khái niệm tóm tắt

Tóm tắt là việc trình bày ngắn gọn nội dung chính của tài liệu gốc (chủ đề, các phương diện của chủ đề, các kết luận chính) bằng một phương thức tiết kiệm ký hiệu với cấu trúc ngôn ngữ thống nhất nhằm biểu đạt thông tin cho người dùng tin dễ tiếp thu nhất.

Quảng cáo

1. Khái niệm tóm tắt, tóm tắt ý chính do người khác trình bày

- Tóm tắt là việc trình bày ngắn gọn nội dung chính của tài liệu gốc (chủ đề, các phương diện của chủ đề, các kết luận chính) bằng một phương thức tiết kiệm ký hiệu với cấu trúc ngôn ngữ thống nhất nhằm biểu đạt thông tin cho người dùng tin dễ tiếp thu nhất.

- Khi tham dự các buổi thảo luận, các cuộc họp,… việc tóm tắt được ý chính về nội dung trình bày của người khác giúp em nắm bắt nội dung cốt lỗi của bài nói, chủ động ghi chép ý chính cũng như trao đổi, đặt câu hỏi hoặc phản biện ý kiến của người nói.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ: Tóm tắt lại bài thuyết trình về an toàn giao thông…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close